Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
818z dziś
5578z ostatnich 7 dni
23938z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
plac Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
Telefon: 33 873 18 11, tel. (33) 873 18 11 wew. 283
rgawlik@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 33 873 18 1
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE IR.271.90.2023
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)

zapraszamy do składania ofert cenowych na realizację zamówienia pn. ,,DOSTAWA i montaż radarowego wyświetlacza prędkości"

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy Ul. Spółdzielców w Wadowicach
2. Zakres zamówienia obejmuje:
o Dostarczenie i montaż radarowego wyświetlacza prędkości wraz z osprzętem na Ul. Spółdzielców w Wadowicach
o Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone i nieobciążone prawami osób trzecich.
o Wykonawca wyda Zamawiającemu instrukcje obsługi urządzeń lub - jeśli są one udostępniane przez producenta w formie elektronicznej - przekaże adresy WWW, pod którymi można je pobrać.
3. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 obejmuje dostawę i montaż:
1) radarowego wyświetlacza prędkości, montowanego na drogach publicznych
2) słupa montażowego prostego dostosowanego do urządzeń wraz z fundamentem.
3) panelu słonecznego (zasilanie wyświetlacza) oraz inne niezbędne elementy urządzenia w celu prawidłowego funkcjonowania.
4) Obudowa tablicy wykonana z wytrzymałego i odpornego na uszkodzenia mechaniczne materiału. Urządzenia odporne na działanie promieni UV, warunków atmosferycznych i innych niekorzystnych czynników.
5) Tablica wyposażona w diody LED. Komunikaty wyświetlane na tablicy muszą być czytelne i doskonale widoczne dla kierowców.
6) Radar wyposażony w czujniki zapewniający dokładne pomiary. Na wyświetlaczu musi pojawić się rzeczywista prędkość, z jaką porusza się pojazd. Zakres pomiarowy min. do 199 km/h., zasięg radaru min 250 m regulowany, rozdzielczość 1 km/h, dokładność pomiaru +/-1 km/h
7) Po ustaleniu prędkości pojazdu w danym miejscu powinny być wyświetlane informacje:
o w kolorze czerwonym: pomiar prędkości w km/h oraz napis "ZWOLNIJ" - w przypadku przekroczenia ustalonego progu maksymalnej prędkości.
o w kolorze zielonym: pomiar prędkości w km/h oraz napis "DZIĘKUJE" - w przypadku poruszania się poniżej ustalonego progu prędkości.
8) Parametry:
o Wymiary urządzenia: min. 720x870x50 mm.
o Wielkość i widoczność poszczególnych elementów wyświetlacza: Wysokość cyfr pomiaru prędkości min. 300 mm, wysokość tekstu ,,dziękuję" ,,zwolnij" min. 110 mm, wysokość emotikony min. 240 mm.
o Jasność nominalna - zgodna z L3 wg PN-EN 12966 - regulowana automatycznie
o Kontrast - zgodny z R2 wg PN-EN 12966
o Ilość kolorów LED - 2
o Czytelność wyświetlacza - min. 200 m
o Zasilanie fotowoltaiczne z autonomią: panel fotowoltaiczny min. 100W, akumulator min. 33 Ah.
o komunikacja z urządzeniem Wi-Fi, USB, 3G/LTE
9) Montaż urządzeń w miejscu wskazanym przez zamawiającego oraz uporządkowanie miejsc po prowadzonych pracach.

Dokument nr: IR.271.90.2023

Składanie ofert:
V. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form, w terminie do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 12:00
o pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Pl. Jana Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;
o faksem na numer (33) 873 - 18 - 15,
o w wersji elektronicznej na adres rgawlik@wadowice.pl (podpisane podpisem elektronicznym)

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wykonywany został w terminie: do dnia 8.12.2023 r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał usługi, z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie:
- min. jedną usługę polegającą na dostawie i montażu radarowego wyświetlacza prędkości za kwotę 15 000,00 zł brutto
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym , opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
3. Do oferty należy załączyć:
a) Formularz oferty;
b) Wypełniony załącznik nr 1 do formularza oferty ,,Doświadczenie zawodowe" wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wskazane (w załączniku) usługi zostały wykonane należycie;
c) Wypełniony Załącznik nr 2 ,,Zgoda na przetwarzanie danych"
d) Wypełniony Załącznik nr 3 ,,Oświadczenie"
e) Wypełniony Załącznik nr 4 ,,Klauzula informacyjna"
f) Wypełniony Załącznik nr 5 ,,Oświadczenie"
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.20l9r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
6. Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form;
o pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Pl. Jana Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;
o faksem na numer (33) 873 - 18 - 15,
o w wersji elektronicznej na adres: rgawlik@wadowice.pl
7. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty;
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi:
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT: Cena 100%
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Zamówienia

Kontakt:
11. Dodatkowych informacji udziela:
Roman Gawlik, tel. (33) 873 18 11 wew. 283 lub e-mail: rgawlik@wadowice.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.