Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
ul. Kamienna 3
57-100 Strzelin
powiat: strzeliński
Tel./fax: 071 3921278, faks 071 7351124
sekretariatpzd@powiatstrzelinski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Strzelin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./fax: 071 392127
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia ofert cenowych na realizację opracowanie projektu stałej organizacji ruchu:
,,Uspokojenie ruchu w m. Czerwieniec w ciągu drogi powiatowej nr 3067 D"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakres prac obejmuje opracowanie oraz uzgodnienie z niezbędnymi organami projektu stałej
organizacji ruchu polegającej na uspokojeniu ruchu w m. Czerwieniec w ciągu drogi
powiatowej nr 3067 D poprzez wybudowanie jednego azyla drogowych (wyspy odginającej
tor jazdy, zwanej potocznie ,,szykaną"). Azyl drogowy (,,szykana") należy ująć w projekcie
jako elementy modułowy prefabrykowany, przykręcany bezpośrednio do jezdni przy pomocy
śrub i kołków koloru czerwonego z białym pasem zewnętrznym na obwodzie z elementami
odblaskowymi; wymiary azylu min. 1,5 m x 1,5 m max 2,0 m x 2,0 m; na środku azyla należy
umieścić słupek przeszkodowy zespolony U-5b. W związku z umieszczeniem ww. elementów
należy doprojektować odpowiednie oznakowanie.
2. Szczegółowa lokalizacja azyla zostanie wskazana wybranemu Wykonawcy w trakcie wizji
lokalnej w terenie.
3. Dokumentacja winna być przygotowana w ilości egzemplarzy niezbędnej do uzgodnienia
z właściwymi organami plus cztery egzemplarze zatwierdzonego projektu.
4. Opracowanie należy przekazać Zamawiającemu w czterech egzemplarzach (zatwierdzonego
projektu, a w przypadku zatwierdzenia z uwagami egzemplarz oryginalny plus cztery
egzemplarze projektu uwzględniające uwagi organu oraz wersja elektroniczna pdf zapisana
na płycie CD),
5. Do przekazywanego opracowania należy dołączyć oryginały wszystkich pozyskanych opinii
oraz zatwierdzenia.
6. Wykonawca ma obowiązek odbyć wizję w terenie przed przystąpieniem do prac
projektowych. Wszelkie informacje dodatkowe zostaną przekazane wyłonionemu
Wykonawcy. Zamawiający deklaruje udział w przedmiotowej wizji na wniosek Wykonawcy.
2. Wytyczne dla Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz
do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowiej wyceny
wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania
umowy;2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów
oraz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia;
3) dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia, winna być przekazana w czterech
egzemplarzach w formie papierowej oraz zbiorczo na nośniku cyfrowym (1 szt.);
dokumentację należy sporządzić w ilości egzemplarzy niezbędnej do uzyskania
zatwierdzenia,
4) projekt umowy, jaką Wykonawca będzie zobowiązany podpisać w przypadku wyboru jego
oferty, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: PZD.272.1.170.2023.JS

Składanie ofert:
8. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie
bądź przesłać na adres mailowy: sekretariatpzd@powiatstrzelinski.pl do dnia 17.11.2023 r. do
godz. 12:00 W tytule wiadomości należy umieścić ,,Uspokojenie ruchu w m. Czerwieniec w
ciągu drogi powiatowej nr 3067 D" w godz.ch pracy Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji:
1) Rozpoczęcie - do 2 dni od daty podpisania umowy (planowane podpisanie umowy
21.11.2023 r.);
2) zakończenie - do 15 grudnia 2023 r. (przez zakończenie rozumie się przekazanie
przedmiotu zamówienia oraz złożenie w siedzibie Zamawiającego potwierdzone protokołem
przekazania/przyjęcia).

Wymagania:
4. Okres związania ofertą
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien dołączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
? wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy, sporządzony wg.
załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1);
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Opis sposobu obliczania ceny
1) Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia;
2) wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie;
3) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
4) wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
9. Kryteria wyboru ofert
Jedynym kryterium jest cena.10. Informacja o czynnościach i uwarunkowaniach formalno - prawnych
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia umieszczając protokół z wyboru
oferenta na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Strzelinie, nie później jednak niż do dnia
20.11.2023 r. do godz: 15:30.
2) przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał aktualnego odpisu z właściwego
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
oferty cenowej - w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty;
3) zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą;
4) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny;
5) do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcą środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych;
6) niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy
Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
7. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzelinie jest:
? Waldemar Łysiak, tel. nr: 71 392 12 78, e-mail: sekretariatpzd@powiatstrzelinski.pl
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
udzielenia zamówienia w godzinach pracy tj. od 7:30 do 15:30

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.