Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Czyszczenie zbiornika filtracyjnego na sieci kanalizacyjnej z wymianą podłoża

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Czyszczenie zbiornika filtracyjnego na sieci kanalizacyjnej z wymianą podłoża

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A.Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
powiat: Warszawa
telefon: 22 823 71 90
bip@ibb.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 22 823 71 9
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia
Czyszczenie zbiornika filtracyjnego na sieci kanalizacyjnej z wymianą podłoża:
1) Przegląd zbiorników filtracyjnych o wymiarach 1,8 m x 2,8 m x 1,8 m = 9,0 m3 x 2 szt = 18,0 m3
2) Czyszczenie zbiorników o wymiarach 1,8 m x 2,8 m x 1,8 m = 9,0 m3 x 2 szt = 18,0 m3 z delonitu
3) Zakup i uzupełnienie delonitu gruboziarnistego w zbiornikach (ok.18 ton)
4) Zakup i uzupełnienie delonitu drobnoziarnistego w zbiornikach (ok.9 ton)
Wizja lokalna przewidziana 16.11.2023 w godz.ch 10 - 12 (U. ascenizacyjne) - 1 szt.
3. Kategoria zamówienia
Naprawy i konserwacje

Składanie ofert:
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: bip@ibb.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
17 listopada 2023 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania zamówienia
21 dni
8. Miejsce realizacji zamówienia
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A.Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa

Wymagania:
4. Gwarancja producenta
24 miesiące
5. Rękojmia
12 miesięcy
6. Czas wykonania realizacji obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi
14 dni
2. Informacje dotyczące przygotowania oferty
a) Oferent może złożyć jedną ofertę. Jeżeli Oferent złoży kilka ofert, za wiążącą uznaje się ofertę złożoną
najpóźniej, chyba że przed terminem składania ofert Oferent wskaże, którą ofertę uznaje za wiążącą.
b) Oferta musi być sporządzona jest w języku polskim lub angielskim.
c) Oferta musi być czytelna.
d) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
e) Oferta oraz formularze składane wraz z ofertą powinny być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym.
f) Oferta może być złożona wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego (załącznik nr 1 - Formularz ofertowy)
albo w inny równoważny sposób.
g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej/podpisujących ofertę.
h) Oferty kierowane do Zamawiającego powinny w temacie zawierać numer referencyjny Ogłoszenia.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty
a) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli będą
spełniały wymagania określone niniejszym Ogłoszeniem i zostaną złożone w wymaganym terminie.
b) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
c) Oferty będą oceniane według kryterium najniższej ceny.
d) Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów
i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
e) W przypadku, gdy Oferty nie można wybrać z powodu wskazania, przez co najmniej dwóch Oferentów tej samej
ceny, Zamawiający wyśle, na adresy poczt elektronicznych wskazanych w Ofertach, powtórne zapytanie
dotyczące Przedmiotu Zamówienia. Oferenci zobowiązani będą w przeciągu 24 godzin od momentu otrzymania
ww. wiadomości do złożenia nowej Oferty.
f) W sytuacji opisanej w lit. e) powyżej, jeżeli powtórnie wskazana zostanie ta sama cena do realizacji
Zamówienia wybrany zostanie Oferent, który jako pierwszy wysłał Ofertę podstawową.
4. Wymagania dotyczące ceny
a) Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
(w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.
b) Jeżeli cena oferty określona jest w innej walucie niż PLN to w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający dokona przeliczenia jej na PLN wg średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez NBP z dnia
publikacji Ogłoszenia.
c) Cena powinna mieć wyodrębniony należny podatek VAT (o ile występuje).
d) Może być tylko jedna cena za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
IV. INFORMACJE PRAWNE
1. Podstawa prawna
a) Podstawą prawną niniejszego ogłoszenia jest art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo
zamówień publicznych (dalej: ,,Ustawa") zgodnie z którym, przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień
klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych,
przez zamawiających publicznych.
b) Postępowanie o zamówienie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.
c) Oferta wybrana jako najkorzystniejsza jest jawna i na żądanie podlega upublicznieniu.
d) Realizację zamówienia poprzedza przygotowanie przez Zamawiającego w formie elektronicznej ogłoszenia o
udzielonym zamówieniu. Ogłoszenie to zostanie zamieszczone stronie podmiotowej Zamawiającego
(http://ibbpan.bip.gov.pl/) w zakładce ,,zamówienia".
2. Zastrzeżenia prawne
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
o modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
o zmiany przedmiotu zamówienia;
o unieważnienia postępowania.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.
c) W razie opóźnienia w dostawie Przedmiotu Zamówienia ponad termin wskazany w ofercie, Zamawiający
upoważniony będzie do naliczenia i potrącenia kary umownej w wysokości 1% ceny za Przedmiot Zamówienia
za każdy dzień opóźnienia.
d) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.
e) W sytuacji gdy Wykonawca opóźnia się w realizacji Przedmiotu Zamówienia o co najmniej 5 dni od dnia
wskazanego w Ofercie, Zamawiającemu przysługuje, oprócz uprawnienia wskazanego w lit. c) powyżej, prawo
do odstąpienia od Umowy oraz naliczenia kary umownej za odstąpienie w wysokości 30% ceny za Przedmiot
Zamówienia.
f) W okresie Gwarancji i Rękojmi Oferent, w ramach wynagrodzenia, zapewnia: naprawy, wymiany gwarancyjne i
serwis Przedmiotu Zamówienia w siedzibie Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach, jeżeli naprawa
Przedmiotu Zamówienia nie będzie możliwa na miejscu, Oferent zapewnia i organizuje transport do miejsca
wykonywania naprawy, a także przywiezienie go do Zamawiającego po naprawie i powrotne zainstalowanie
jeśli jest to konieczne.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.