Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż kompletów elektronicznych, cyfrowych syren alarmowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż kompletów elektronicznych, cyfrowych syren alarmowych

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
powiat: łódzki wschodni
44 7256700
m.duda@koluszki.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Koluszki
Wadium: ---
Nr telefonu: 44 7256700
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
Na dostawę i montaż dwóch kompletów elektronicznych, cyfrowych syren alarmowych
(postępowanie poniżej kwoty 130.000 zł)
1 Przedmiot zamówienia:
1) DOSTAWA dwóch elektronicznych cyfrowych syren alarmowych minimum 1200W
o głośniki szczelinowe o mocy minimum 1200 W i natężeniu co najmniej SPL 115 dB
o syreny wyposażone w moduł PC - 550;
o syreny wyposażone w radiotelefon o mocy minimum 5W oraz moduł sterujący systemem RSSS - 3000;
o mikrofon do przekazywania komunikatów głosowych w miejscu zamontowania syreny;
o zasilanie z sieci energetycznej 230 V z automatycznym przełączaniem na zasilanie rezerwowe z akumulatorów bezobsługowych o takiej mocy aby zapewnić przekazanie 20 trzyminutowych sygnałów alarmowych po 24 godz.ch od zaniku zasilania głównego;
o zabezpieczenie urządzeń przed dostępem osób nieupoważnionych kodem cyfrowym.
o elektroniczne syreny powinny być w pełnił kompatybilne z systemami RSSS - 3000 Digitex.
o dostawa dostarczy wraz z urządzeniami licencyjnymi oprogramowanie sterowników syreny wraz z interfejsem.
2) Wykonawca zainstaluje, uruchomi syrenę wraz z urządzeniami sterującymi, wykona instalacje antenową, instalację sterującą, instalację zasilającą 230 V w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy posiadający odpowiednie gwarancje, certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności CE. Oferowany sprzęt powinien posiadać wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz atesty umożliwiające jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przez jednostki OSP.
Zamawiający informuje, że ilekroć w dokumentach i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny" . Oznacza to, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji.

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacja zamówienia.

Dokument nr: OC.5533.2.2023

Składanie ofert:
4) TERMIN SKŁADANIA ofert do 20 listopada 2023 r. do godz. 11.00.

Ofertę należy dostarczyć w następujący sposób:
1) Przesłać na adres:
Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

z dopiskiem na kopercie:
,,dostawa i montaż dwóch kompletów elektronicznych, cyfrowych syren alarmowych"

Nie otwierać przed 20.11.2023 r. godz. 11.00.
2) W wersji elektronicznej (skan dokumentu) na adres e-mail: m.duda@koluszki.pl z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
W temacie e-mail należy umieścić zapis: ,,Oferta na dostawę i montaż dwóch kompletów elektronicznych, cyfrowych syren alarmowych"

Miejsce i termin realizacji:
1) Termin realizacji zamówienia i miejsce dostawy:
a) Termin wykonania zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 27 grudnia 2023 r.
b) Miejsce dostawy: Urząd Miejski w Koluszkach, Ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, na koszt Sprzedającego.

Wymagania:
. Opis kryteriów przygotowania oferty - 100% cena

1) Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu.
2) Z wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
2) Wszystkie strony oferty powinny być spięte i podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.
3) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Oferta, która zostanie złożona po terminie składania ofert nie zostanie rozpatrzona przez Zamawiającego i nie będzie brana pod uwagę.
4) Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
5) Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Płatność:
1) Należność będzie zapłacona w terminie do 14 dni od daty należytego wykonania zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Postanowienia końcowe.
Do niniejszej specyfikacji nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Kontakt:
8. Do kontaktu z oferentami upoważnieni są
Marek Duda - inspektor tel. 44 725 67 14, e- mail: m.duda@koluszki.pl
Informacje udzielane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.