Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
818z dziś
5578z ostatnich 7 dni
23938z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Utwardzenie terenu działki wokół budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utwardzenie terenu działki wokół budynku

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Parkowa 5
62-035 Kórnik
powiat: poznański
tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166, 575 771 655
zamowienia.idpan@man.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kórnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61-8170-033; fa
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE USŁUGI
(zaproszenie do składania ofert)

prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk zamówień wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
z 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto. Przedmiotem postępowania jest wykonanie utwardzenia terenu działki wokół budynku przy Ul. Zamkowej 3 w Kórniku.

Opis przedmiotu zamówienia:

Utwardzenie terenu działki wokół budynku przy Ul. Zamkowej 3 w Kórniku, w zakresie wskazanym w przedmiarze robót który stanowi załącznik nr 1

Prace budowlane prowadzone zgodnie z decyzją konserwatora zabytków 192/A/2021 oraz pozwoleniem na budowę 2139/14.

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta cenowa na wykonanie prac budowlanych w Kórniku
zamówienie nr DAZ.2540.1239.20223" do 20 listopada 2023 roku w holu Instytutu (skrzynki podawczej) do godz. 1000 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.idpan@man.poznan.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - do 30 marca 2024 roku. (min.50 % zaktresu należy wykonać do 28 grudnia 2023 r.)

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykazanie się doświadczeniem przy wykonywaniu robót budowlanych (w tym przy pracach drogowych) przy zabytkach oraz zapewnienie by robotami budowlanymi kierowała osoba posiadająca wymagane przepisami prawa kwalifikacje zawodowe.

Termin związania ofertą - 7 dni.

Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 powinny zawierać proponowaną cenę na wszystkie elementy zamówienia ujęte w opisie.

Wraz z ofertą Wykonawca dostarczy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 oraz potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.

Cenę za wykonanie zamówienia Wykonawca określi w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wszystkie elementy zamówienia. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535 z póź. zm.) spowoduje odrzucenie oferty. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega, że podany zakres ilościowy jest zakresem szacunkowym, określonym przez Zamawiającego z należytą starannością, na potrzeby porównania ofert. Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówienia w pełnym zakresie.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ważna oferta z najniższą ceną.

Okres gwarancji na przedmiot (roboty budowlane, instalacje, urządzenia) objęty niniejszym postepowaniem wynosi 60 pełnych miesięcy liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy,
w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem że w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych.
Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego, zdarzeń losowych.

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa (załącznik nr 3).
- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
a) uzupełniony kosztorys ofertowy (opracowany na podstawie przedmiaru robót) pod rygorem odrzucania oferty przez Zamawiającego jako oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji.
b) wykaz wykonanych robót budowlanych (w tym prac drogowych) przy zabytkach za kwotę min. 30 tys. netto.
c) dane osoby która będzie kierowała robotami budowlanymi i potwierdzenie spełnienia wymagań przez wskazaną osobę o których mowa w art.37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 t. o ochronie zabytków i opiece nad zabytakami.

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi kosztorysem powykonawczym według cen jednostkowych przedłożonych w ofercie Wykonawcy.
Zamawiajacy przewidyje możliwość częściowego rozliczenia robót.
Zamawiajacy wymaga zrealizowania min 50% zakresu prac do 28 grudnia 2023 r.
Roboty budowlane będą prowadzone w obiekcie czynnym, w związku z czym Wykonawca ma obowiązek:
zorganizować wszystkie prace w sposób nie narażający mieszkańców budynku na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności m. in. takich jak wydzielenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych;
zapewnić swobodne i bezpieczne dojścia do budynku dla mieszkanców;
zapewnić swobodny dostęp do instalacji i urządzeń podlegających konserwacji i wymagających regulacji parametrów;

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zastosowania materiałów do realizacji umowy w I klasie, jakości lub gatunku, oznakowane CE lub B, zgodnie z ustawą
o wyrobach budowlanych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji na każdym etapie realizacji umowy, czy użyte materiały budowlane są w I klasie, jakości lub gatunku, oznakowane CE lub B, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od tej decyzji nie przysługują środki odwoławcze.
Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego: www.idpan.poznan.pl/bip.

Kontakt:
Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia pod względem formalno-proceduralnym jest mgr inż. Radosław Rakowski tel. 575 771 655; e-mail: idadmin@man.poznan.pl
w godzinach od 730 do 1530.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.