Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
818z dziś
5578z ostatnich 7 dni
23938z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
Ul. Narutowicza 39
21-500 Biała Podlaska
powiat: Biała Podlaska
tel. 880 100 414, Tel. 833416494. Fax.83343327
kierownik.gospodarczy@platerka.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 880 100 414, Te
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nabywca Gmina Miejska Biała Podlaska, zaprasza do złożenia ofert na: Zakup i dostawę indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego -zwanego dalej ,,pakietem umundurowania" oraz jednego pakietu wyposażenia dla klasy mundurowej dla 25 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej zwanego dalej ,,pakietem szkoleniowym"
I.. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego -zwanego dalej ,,pakietem umundurowania" dla 25 uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej oraz jednego pakietu wyposażenia dla klasy mundurowej -zwanego dalej ,,pakietem szkoleniowym".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne pakiety zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert: VI. TREMIN OTWARCIA OFERT
1. 20.11.2023 roku o godz. 10:00.

Składanie ofert:
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 20.11.2023 roku, przy czym przyjmuje się dzień wpływu (doręczenia) oferty.
Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: kierownik,gospodarczy@platerka.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w całości do dnia 18.12.2023 roku.

Wymagania:
III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z wykorzystaniem formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Przy wyborze oferty na dany pakiet/pakiety decydować będzie kryterium najniższej ceny: cena brutto -waga 100%
2. Brane będą pod uwagę tylko takie oferty, które zawierają kompletny pakiet umundurowania i pakiet szkoleniowy, zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego .

3. W treści oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania Wykonawca poda cenę netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Cena brutto będzie stanowić podstawę oceny
4. ofert. Cena będzie wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia (w tym koszty dostawy) oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Dostawca wystawi dwie odrębne faktury jedną na pakiet umundurowania a drugą na pakiet szkoleniowy. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
2. Faktura wystawiona będzie nie później niż następnego dnia po podpisaniu bez zastrzeżeń przez obie strony umowy, protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. Termin płatności faktury wynosi do 7 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Adam Petruczenko - kierownik gospodarczy ZSO nr 3 w Białej Podlaskiej tel. 880 100 414.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.