Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
708z dziś
5468z ostatnich 7 dni
23828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie właściwego podłączenia i wyprowadzenia przewodów wentylacji grawitacyjnej i...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie właściwego podłączenia i wyprowadzenia przewodów wentylacji grawitacyjnej i odpowietrzenia kanalizacyjnego z przestrzeni strychowej ponad dach w budynku

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
tel. (91) 321 31 93 fax (91) 321 59 95, tel. 91 3278675
wiz@um.swinoujscie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (91) 321 31 93
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
obejmuje ,, Wykonanie właściwego podłączenia i wyprowadzenia przewodów wentylacji grawitacyjnej i odpowietrzenia kanalizacyjnego z przestrzeni strychowej ponad dach w budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy Ul. Sosnowej 16 w Świnoujściu".

CPV: 45300000-0

Dokument nr: WIZ.271.2.117.2023

Otwarcie ofert: 8. Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 20.11.2023 r., godz.14.00, w pok. nr 1.9, Ul. Karsiborska 4D w Świnoujściu.

Składanie ofert:
c) ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: wiz@um.swinoujscie.pl
d) termin złożenia oferty: do dnia 20.11.2023 r. godz. 10.00;
e) oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Miejsce i termin realizacji:
5. Data realizacji zamówienia: 18.12.2023 r.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert:
a) wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena,
b) za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów w ramach powyższych kryteriów.
6. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 24 miesiące.
7. Forma oferty. Sposób składania oferty:
a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
b) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
9. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.
10. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi.
11. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
12. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z innymi złożonymi dokumentami , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W ww. przypadkach zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
13. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
14. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę:
a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (np. not obciążających);
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wad albo naliczenia kar umownych;
3) jest niezgodna z zapytaniem ofertowym;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

Kontakt:
2. Dane do kontaktu: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
wiz@um.swinoujscie.pl, lkozlowski@um.swinoujście.pl, tel. 91 3278675.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.