Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
122z dziś
5033z ostatnich 7 dni
21439z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa mebli

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mebli

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10
16-400 Suwałki
powiat: Suwałki
tel. 729 052 615
przetargi@puz.suwalki.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Suwałki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 729 052 615
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie Ofertowe
DOSTAWA mebli na potrzeby Państwowej Uczelni Zawodowej
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
DOSTAWA mebli na potrzeby Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda
F. Szczepanika w Suwałkach.
2. W ramach postępowania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodne
z załącznikiem nr 2 - opis przedmiotu zamówienia meble:
- stolik/konsola - 1 szt.,
- szafa ubraniowa - 1 szt.,
- szafa na książki - 1 szt.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do
zapytania ofertowego, określającym nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych
właściwości.
4. Meble objęte przedmiotem zamówienia muszą być pierwszego gatunku, fabrycznie
nowe i wolne od obciążeń osób trzecich. Identyczne w obrębie poszczególnych
pozycji oraz pozbawione defektów i wad konstrukcyjnych, które mogłyby się ujawnić
podczas ich użytkowania. Muszą być dopuszczone do obrotu na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i być zgodne z Normami Polskimi i Normami Europejskimi.5. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble były produkowane seryjnie.
6. Materiały użyte do wyrobu mebli (w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty,
laminaty, materiały tapicerskie) muszą posiadać atesty dopuszczające je do
stosowania w produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach
przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi. Przez podanie w opisie przedmiotu
zamówienia nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
odniesienia oraz odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia Zamawiający określa minimalne parametry, cechy
użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby
spełniały stawiane wymagania. Wykonawca, który w ofercie powoła się na
zastosowanie produktów równoważnych pod względem konstrukcji, kolorystyki,
materiałów, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
7. DOSTAWA obejmuje transport mebli oraz wniesienie na miejsce wskazane przez
Zamawiającego. Koszt spedycji oraz serwisu gwarancyjnego ponosi Wykonawca
i rozlicza je przez wkalkulowanie w cenę oferty. Pełną odpowiedzialność
i ryzyko związane z transportem i rozładunkiem mebli ponosi Wykonawca. DOSTAWA
zostanie zrealizowana do lokalizacji:
Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach, Ul. Noniewicza 10, 16-400
Suwałki.
8. Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie.
9. Wymagana gwarancja - min. 36 miesięcy, liczone od dnia dokonania końcowego
odbioru przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości
zamówienia podwykonawcom.
12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące
warunki udziału:
1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń oraz wypełnią i złożą w terminie ofertę
zgodną z wymaganiami określonymi w Zapytaniu,
2) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
3) Zapewnią wykonanie przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych
z określonymi w zapytaniu ofertowym,
4) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny, a także dysponują osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

CPV: 39100000-3, 39121000-6, 39141500-7

Dokument nr: KO-120.3721.31.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 20.11.2023 r. o godz. 12: 15
w siedzibie Zamawiającego, pokój 203.

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście, za pomocą poczty lub kurierem
do siedziby Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika
w Suwałkach, Ul. T. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, Biuro Rektora pok. 203.
Oferty należy składać do dnia 20.11.2023 r. do godz. 12:00.
Ofertę należy złożyć w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:
,,DOSTAWA mebli na potrzeby Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof.
Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Nie otwierać przed 20.11.2023 r., godz.
12: 00" oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub4.
VIII.
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
osób uprawnionych lub upoważnionych do podpisania oferty. Oferty inne niż
w formie papierowej należy wysłać na adres e-mail: przetargi@puz.suwalki.pl do
dnia 20.11.2023 r. do godz. 12: 00. Temat wiadomości: ,,DOSTAWA mebli na
potrzeby PUZ w Suwałkach.

Miejsce i termin realizacji:
V.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja dostawy nastąpi w terminie max do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawie
udzielania zamówień publicznych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda
F. Szczepanika w Suwałkach wprowadzonym Zarządzeniem nr 4/2023 Rektora
Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach z dnia
30 stycznia 2023 r.
VI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzach załączonym do niniejszego
zapytania.
2. Kompletną ofertę stanowi:
a) Formularz oferty - załącznik nr 1.
b) Zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
- załącznik nr 3.
d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- załącznik nr 5.
e) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr
7.
3. Cenę należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zaoferowana cena wskazanej pozycji powinna uwzględniać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.
5. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach.
6. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30
dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia winny być podpisane przez osobę/y
upoważnione (do reprezentacji Wykonawcy), a jeśli jej/ich upoważnienie wynika
z pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Podpisy na ofercie,
oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną
pieczątką.
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym.
VII.
1.
2.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.bip.puz.suwalki.pl
KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena - 100 pkt
2. Sposób oceny ofert:
a) kryterium ,,cena" zostanie ocenione w skali punktowej do 100 punktów. Oferta
najtańsza uzyska 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty zostaną
wyliczone według wzoru:
cena najniższej oferty
Liczba punktów = -------------------------------- x100 pkt
cena badanej oferty
b) do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta z najwyższą ilością
przyznanych punktów.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia (w wyznaczonym terminie) ofert dodatkowych
(Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach).
4. Komisja odrzuci ofertę jeżeli:
1) Zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to
w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym
jako kryterium oceny ofert.
2) Jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia.
3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie
złożył stosownych wyjaśnień.
5) Wpłynęła po terminie składania ofert.IX.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.puz.suwalki.pl oraz
Wykonawców, którzy złożyli oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze
odwoławczej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny na każdym jego etapie.
X.
WYKLUCZENIA
1. Stosownie do brzmienia art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1497 z późn.
zm.).
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza
się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 poz.1124 z późn. zm.) jest osoba
wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24
lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z
2023 poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
XI. DODATKOWE INFORMACJE
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego
Zamawiający niezwłocznie publikuje na stronie internetowej oraz przekazujew formie wysłania wiadomości e-mail wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
zapytanie ofertowe.
2. Termin płatności wynosi 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia do
Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT.
3. Forma płatności - przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
4. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy wysłać zapytanie na adres e-mail:
przetargi@puz.suwalki.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.