Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Budowa garaży blaszanych wolnostojących, dwustanowiskowych z wiatą na odpady stałe

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa garaży blaszanych wolnostojących, dwustanowiskowych z wiatą na odpady stałe

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
powiat: Warszawa
kom. 889 152 594 tel. 47 72 338 31, 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/848084
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: kom. 889 152 594 tel
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WZP-816/MW/23 Budowa dwóch garaży blaszanych wolnostojących, dwustanowiskowych z wiatą na odpady stałe na terenie obiektu Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach 00-082 Ul. Warszawska 276
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Budowa dwóch garaży blaszanych wolnostojących, dwustanowiskowych z wiatą na odpady stałe na terenie obiektu Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach 00-082 Ul. Warszawska 276 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia/OPZ 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 848084, WZP-816/MW/23

Otwarcie ofert: Otwarcia : 20-11-2023 09:01:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/848084
Składania : 20-11-2023 09:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 15.04.2022 r. poz. 835).
W imieniu Komendy Stołecznej Policji informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert .
Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Dostawca/Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
Dostawca /Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony na fakturze Wykonawcy, w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przez Dostawcę/Wykonawcę do zamawiającego tj. Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zrealizowaniu usługi.
Na fakturze jako płatnika należy wskazać: Komendę Stołeczną Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP:5251930070, REGON: 012126482.
Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/ (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).
Osoba do kontaktu w/s realizacji przedmiotu zamówienia: Pan Roman Bogacki, tel. 47 72 338 31, kom: 889 152 594. Termin realizacji -do 4 tygodni od daty zawarcia umowy jednak nie później niż do 20 grudnia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
załącznik do ogłoszenia RODO
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia podpisania umowy.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Stołecznej Policji jest: Komendant Stołeczny Policji.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Komendy Stołecznej Policji, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z inspektor ochrony danych osobowych:
adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl.
1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/ Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/ celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Komendzie Stołecznej Policji / Komendancie Stołecznym Policji, tj. realizacji umowy.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 2, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Skarbem Państwa - Komendantem Stołecznym Policji, Komendą Stołeczną Policji przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Komendant Stołeczny Policji.
4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i po jej zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
1) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
2) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
3) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
a. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani /Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba , której dane dotyczą jest dzieckiem;
7. Ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Komendzie Stołecznej Policji Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.
--------------------------------------------------------------------------------
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Oświadczenie Wykonawcy - Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę, lub przez osobę, która posiada pisemne upoważnienie lub wpis w CEIDG/KRS do reprezentowania wykonawcy. proszę dołączyć podpisane oświadczenie (skan pdf) (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Oświadczenie wykonaw [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Projekt umowy - Proszę o zapoznanie i wpisanie "Akceptuję"
projekt umowy garaże [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Opis przedmiotu zamówienia/OPZ - Proszę o zapoznanie i wpisanie "Akceptuję"
opis garażu.docx
zal_nr_1_elektryka_g [...].pdf
zał.nr 2 mapa sytuac [...].pdf
projekt budowlany.pd [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.