Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1020z dziś
6555z ostatnich 7 dni
23587z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie usługi przeglądu jednoskrzydłowych okien antywłamaniowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie usługi przeglądu jednoskrzydłowych okien antywłamaniowych

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
tel. (89) 750 35 62, Tel. (89) 750 3173
sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (89) 750 35 62,
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA WYKONANIE PRZEGLADU OKIEN
ANTYWŁAMANIOWYCH
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie usługi przeglądu 124 Szt.
jednoskrzydłowych okien antywłamaniowych ze wskazaniem elementów do wymiany
w celu zapewnienia prawidłowego działania okna:

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na adres e-mail (skan) do dnia 17.11.2023 r.
e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 29 listopada 2023 r.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do dnia 29 listopada 2023 r.

Wymagania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania,
odstąpienia od złożenia zamówienia oraz możliwość niedokonania wyboru oferty.
V. Warunki zamówienia:
1. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia (koszty transportu, koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia i inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego
wykonania zamówienia).
3. Zamawiający zapłaci za wykonaną usługę przelewem w ciągu 21 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art.
108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U.
z 2023 poz. 1570 ze zm.).
5. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia.
Dotyczy to każdej pozycji przedmiotu zamówienia znajdującego się w fakturze VAT
i zamówieniu.
6. Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający
może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia.
7. Ilość przedmiotów ujęta w kolumnie ,,ilość" może ulec zmianie w zależności od
wartości całkowitej oferty.
8. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda
korekty faktury VAT.
9. W przypadku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i
udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej, o którym mowa w załączniku nr 3,
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury VAT w formie
elektronicznej na adres skrzynki mailowej: sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
10. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail,
niż podany w punkcie 9. będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej
nieskuteczne doręczenie.
11. Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie (Załącznik nr 2) wraz z ofertą.12. Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy muszą być podpisane przez
Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego
imieniu (np. wraz z imiennymi pieczątkami tych osób).
13. W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
14. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia o terminie ważności określonym
w opisie przedmiotu zamówienia oraz dostarczy karty charakterystyki do przedmiotu
zamówienia lub dołączy specyfikację jakościową produktu.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia reklamacji, w przypadku
dostarczenia towaru, który jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Złożenie
reklamacji przez Zamawiającego wiąże się z wymianą towaru na zgodny z opisem
przedmiotu zamówienia. Koszty związane z wymianą reklamacyjną zamówionego
towaru, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi
Wykonawca.
16. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 5% wartości zamówienia.
17. Zamawiający dopuszcza częściowe dostawy przedmiotu zamówienia w terminie
określonym w pkt. 2.
18. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu
realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 w wysokości 1% wartości
niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.
19. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499
kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym kar umownych określonych
w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy -
z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych.
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem
błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą
jego nieważnością.
20. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu
zamówienia, złożenia oferty) prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem
telefonu 89 750 35 62, że została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się
zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail
Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
21. Informacja
o
przetwarzaniu
Pana/Pani
danych
osobowych
znajduje
się na stronie Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod
adresem http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html
22. Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcom znajdującym się na liście osób
i podmiotów względem których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1497 ze zm.) stosuje się środki sankcyjne.
23. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zamówienia
e-mailem (lub doręczenia w inny skuteczny sposób) do Zamawiającego, a tymsamym przyjęcia zamówienia do realizacji.
VI. Wymagane dokumenty.
Podpisany formularz ofertowy zgodnie z opisem przedmiotu oraz warunkami
zamówienia.
VII. Kryterium oceny ofert - cena 100 %. Sposób oceny - minimalizacja.

Kontakt:
III. Do kontaktu upoważniona jest niżej wymieniona osoba:
Leszek TROMCZYŃSKI, tel. 89 750 3173

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.