Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
848z dziś
6383z ostatnich 7 dni
23415z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie usługi okresowej 1-rocznej kontroli technicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie usługi okresowej 1-rocznej kontroli technicznej

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Sanniki
ul. Warszawska 169
09-540 Sanniki
powiat: gostyniński
24 277-78-24.
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sanniki
Wadium: ---
Nr telefonu: 24 277-78-24.
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na wykonanie usługi okresowej 1-rocznej kontroli technicznej w budynkach należących do Miasta i Gminy Sanniki oraz kontroli technicznej placów zabaw

Zamawiający: zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi okresowej 1-rocznej kontroli technicznej
w budynkach należących do Miasta i Gminy Sanniki oraz kontroli technicznej placów zabaw.

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi związane z wykonaniemokresowej1-rocznej kontroli technicznej
w budynkach należących do Miasta i Gminy Sanniki oraz kontroli technicznej placów zabaw - wymienionych w załącznikach nr 1 i nr 2.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi związanej z wykonaniem okresowej 1-rocznej kontroli technicznej budynków należących do Miasta i Gminy Sanniki wynikającej z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.j Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) z wyłączeniem branży kominiarskiej oraz kontroli technicznej placów zabaw.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności - przedmiotu zamówienia
z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych
wg aktualnego stanu prawnego. Ponadto w czasie realizacji usługi wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie posesji, na której wykonywał będzie usługę.
Wynagrodzenie za realizację usługi wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury.

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin złożenia ofert:

TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 20.11.2023 r. do godz. 14:30.
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki Ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki (sekretariat pok. nr 10) lub przesłać
za pośrednictwem kuriera lub poczty decyduje data i godz. dotarcia przesyłki
do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana w następujący sposób: ,,Oferta na wykonanie usługi okresowej 1-rocznej kontroli technicznej w budynkach należących do Miasta i Gminy Sanniki oraz kontroli technicznej placów zabaw.
Nie otwierać przed dniem 20.11.2023r. do godz. 14:30".
Oferty dostarczone po terminie 20 listopada 2023 r. po godz. 14:30 nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.

Wymagania:
IV. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena winna zawierać wszystkie koszty (brutto), jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem podatku VAT.

VI. Opis warunków udziału w zapytaniu ofertowym:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Posiadają sprzęt niezbędny
do wykonania zamówienia.

Zestawienie budynków do wykonania rocznych przeglądów technicznych
z uzupełnieniem cenowym - załącznik nr 1,
Zestawienie placów zabaw do wykonania rocznych przeglądów technicznych
z uzupełnieniem cenowym - załącznik nr 2,
zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 3,
podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym - załącznik nr 4,
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony
nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
podpisaną klauzule RODO - załącznik nr 5,
informacje dodatkowe: potwierdzenie kwalifikacji.

Złożone dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w jęz. polskim, podpisana przez osobę upoważnioną, a wszelkie zmiany (poprawki , przekreślenia , itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględnione.
Oferta musi być czytelna, oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane (zostaną odrzucone), a strony zaleca się aby były ponumerowane.
Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym ponadto do oferty załączyć należy dokumenty wymienione w pkt VI.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, natomiast złożenie więcej
niż jednej oferty przez Wykonawcę powoduje odrzucenie wszystkich ofert.

IX. Pozostałe postanowienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania umowy.
Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) ponieważ wartość zamówienia jest niższa niż 130 tys. złotych.

Uwagi:
III.Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Cena brutto usługi.

Kontakt:
Osoba do kontaktów: Katarzyna Rojek-młodszy referentds. gosp. gruntami, gosp. mieszkaniowej i rolnictwa, telefon: 24 277-78-24.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.