Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
802z dziś
6336z ostatnich 7 dni
23368z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług w zakresie realizacji usług dystrybucji energii elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie realizacji usług dystrybucji energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr3 im. Janusza Kusocińskiego
ul. Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa
powiat: Warszawa
22 831-17-66
mosp3@eduwarszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 22 831-17-66
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie realizacji usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego przy Ul. Międzyparkowej 4 w Warszawie, w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
roku. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Usługa dystrybucji energii elektrycznej realizowana będzie na czas określony tj. od dnia 01/01/2024 roku do dnia 31/12/2024 roku (12 miesięcy).
miesięcy). 2. Zamawiający oświadcza, że nieruchomość gruntowa położona w Warszawie przy Ul. Międzyparkowej 4, znajduje się w jego zarządzie i stanowi własność Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U. 00 46 543 - Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - dział II rozdział 5 art. 43 pkt. 2 p. pkt. 3 - trwały zarząd) numer Księgi wieczystej: 163068, działka Nr 18 w obrębie: 5-02-01.
3. Zamawiający oświadcza, że na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta M. St. Warszawy Nr GP-OR.0052.2664.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., jest uprawniony do udostępnienia nieruchomości w całości lub w części, o której mowa w ustępie poprzednim oraz dysponuje tytułem prawny do obiektów, do których dostarczana będzie energia elektryczna.
4. Wykaz punktów poboru energii objętych umową o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Zamawiającego: Lokal: 3000619674 PPE: PL0000010020800000000000001798770 Energia elektryczna jest przeznaczona na potrzeby: nie mieszkaniowe
5. Szacunkowa ilość dostarczonej energii w grupie C12B w okresie zamówienia (12 miesięcy) wynosi 200 000 kWh.
9. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Dokument nr: MOS3.S.26.02.24

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę cenową na temat realizacji ww. usług należy złożyć na Formularzu ofertowym nie później niż w dniu 20.11.2023 r. do godz. 16:00 drogą elektroniczną na adres e-mail: mosp3@eduwarszawa.pl bądź osobiście w zamkniętej kopercie na adres ośrodka Ul. Międzyparkowa 4, (00-208) Warszawa z dopiskiem nazwy zapytania ofertowego.

Miejsce i termin realizacji:
Dodatkowe informacje dotyczące zawarcia umowy:
1) Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

Wymagania:
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro.
6. Przedstawione w zapytaniu ofertowym wartości zużycia energii elektrycznej są szacunkowe i służą jedynie do dokonania porównania ofert. Nie stanowią one jakiejkolwiek podstawy do rozliczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą oraz roszczeń z tytułu zwiększenia lub zmniejszenia rzeczywistego zużycia energii w trakcie trwania umowy.
7. Należność dla Wykonawcy obliczana będzie na podstawie faktycznego zużycia energii i ceny jednostkowej netto oraz miesięcznej opłaty handlowej netto (jeżeli występuje), w wysokości zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, powiększonej o należny podatek VAT.
8. Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc dla taryfy C12B.
10. Dopuszcza się możliwość podpisania umowy według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, aby proponowana umowa zawierała wymagania zawarte w treści powyższego zapytania ofertowego i jego załącznikach.
11. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, działającym na terenie Zamawiającego, umożliwiającą dostawę energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD - w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej do punktów poboru energii elektrycznej, określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Wymagania obowiązkowe:
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy posiadający:
1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonywania zamówienia;
2) Wykonawca będzie wystawiał faktury w następujący sposób:
Nabywca/Podatnik:
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5 , 00-950 Warszawa
NIP 525-22-48-481
Płatnik/ Odbiorca:
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. J. Kusocińskiego
ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa
Liczy się data i godzina wpływu oferty.
2) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykaz dokumentów obowiązkowych do złożenia:
1) Wypełniony w języku polskim Formularz ofertowy
2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i zostać podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
a) W przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej, kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) W przypadku Wykonawcy niebędącego właścicielem sieci dystrybucyjnej oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD;
5) Pełnomocnictwo/a do podpisania oferty w przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest osobą umocowaną na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub nie jest Wykonawcą.
6) Wzór umowy powszechnie stosowany przez dostawców energii elektrycznej.
Informacja o wyborze oferty/unieważnieniu postępowania:
1) Informacja dotycząca rozstrzygnięcia zapytania ofertowego bądź jego unieważnieniu będzie zamieszczona na stronie BIP ośrodka.
2) Zamawiający informuje tylko tego Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
3) Zamawiającemu przysługuje prawo pozostawienia niniejszego postępowania bez rozstrzygnięcia bez podawania uzasadnienia. 4) Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Opis kryteriów oceny oferty:
1) Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą punktowo według następujących zasad: Cena oferty - 100%
2) Sposób obliczenia kryterium: maksymalna ilość punktów do uzyskania - 100
3) Liczba punktów przyznanych za oferowaną cenę będzie liczona jako iloraz ceny najniższej do analizowanej, pomnożonej przez 100. Otrzymana ilość punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium (wg formuły ):
Pc=[CN/CR x100 %] x 100 pkt. gdzie: PC - ilość punktów badanej oferty PN - najniższa cena brutto (spośród ważnych i nie odrzuconych ofert) zaoferowana w postępowaniu CR - cena brutto oferty rozpatrywanej
4) Ilość otrzymanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
5) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
2) Odpowiedzi na ww. zapytania będą przesyłane bezpośrednio do Wykonawcy.
3) Zapytanie należy przesłać nie później niż 24 h przed terminem składania ofert. Zapytania wysłane w późniejszym terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.

Uwagi:
Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - (zwanym w dalszej części ,,RODO") informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. J. Kusocińskiego, (00-208) Warszawa, ul. Międzyparkowa 4
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@mos3.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu związanym z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego ( art. 4 pkt. 8 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z archiwizacją dokumentacji- zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych).
5. Państwa dane osobowe będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. przez okres 5 pełnych lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia.
6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Kontakt:
Wyjaśnienia dotyczące treści ogłoszenia:
1) Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: mosp3@eduwarszawa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.