Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
377z dziś
5288z ostatnich 7 dni
21694z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Awaryjna naprawa wadliwie działającego odwodnienia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Awaryjna naprawa wadliwie działającego odwodnienia

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09, 61 64 77 220
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 61 646 33 4
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Tytuł zamówienia: awaryjna naprawa wadliwie działającego odwodnienia ulicy Muszkowskiej przy ul.
Rybojedzkiej (eliminacja tworzenia się zastoiska wody deszczowej w ciągu ulicy, które zagraża zalaniem
nieruchomości prywatnych.
Opis przedmiotu zamówienia: awaryjna naprawa wadliwie działającego odwodnienia ulicy
Muszkowskiej przy Ul. Rybojedzkiej (eliminacja tworzenia się zastoiska wody deszczowej w ciągu
ulicy, które zagraża zalaniem nieruchomości prywatnych.)
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK/NIE
Zakres prac:
- oznakowanie miejsca prowadzenia prac wraz z uzgodnieniem projektu organizacji ruchu z Miejskim
Inżynierem Ruchu;
- wykonanie stosownych wykopów wraz z zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej;
- dokonanie niwelacji terenu celem ustalenia powierzchni nawierzchni koniecznej do wymiany;
- korekta posadowienia wpustu ulicznego zlokalizowanego przy ulicy Muszkowskiej wraz z wymianą jego
przyłącza do studni osadnikowej wpustu ulicznego zlokalizowanego ok 15 mb od obszaru w którym
tworzy się rozlewisko - studnia osadnikowa nowego wpustu musi posiadać minimum 50 cm osadnik;
- zasypanie wykopów nowym materiałem wraz mechanicznym zagęszczeniem gruntu;
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej;
- prawidłowe zagospodarowanie wszystkich odpadów w szczególności odpadów niebezpiecznych
zawierających substancje ropopochodne o kodach 13 05 03;

Dokument nr: ZDM-UD.342.95.2023

Otwarcie ofert: Data, godz. otwarcia ofert: 20.11.2023r. Godzina 10.00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 20.11.2023r. Godzina: 8.00
Miejsce złożenia ofert: mailowo na adres: oferty@zdm.poznan.pl
Pouczenie: Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl
z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy i numeru zadania oraz nazwy Wydziału.

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 30.11.2023r.

Wymagania:
Wykonawca musi:
- być wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałków województw w zakresie
transportu odpadów o kodach: 13 05 03, 20 03 04,20 03 06;
Do oferty należy załączyć (bądź wskazać adres dostępowy do rejestru, z którego jest możliwość
zdalnego pobrania bądź wglądu do wskazanych dokumentów):
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji
informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, wystawiony/ wydrukowany nie wcześniej niż 3
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- Wykonawca musi przedstawić referencje potwierdzające, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której
przedmiotem były naprawy (bądź wymiany) elementu składowego miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej (bądź jej odcinka) o łącznej wartości 100 000,00 PLN;
- Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były
naprawy bądź konserwacja skarp rowów odstojnikowo odparowujących, bądź
skarp zbiorników retencyjnych o łącznej wartości 100 000,00 PLN
Wykonawca składa:
- formularz ofertowy
- kosztorys ofertowy szczegółowy
- aktualne zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami,
Uwaga: Składając oferty drogą elektroniczną, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości
zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Kontakt:
Kontakt: Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/ adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych
informacji:
Wydział Remontów i Utrzymania Dróg, ul. Wilczak 17, Mirosław Czyżewski tel. 61 64 77 220
mczyzewski@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.