Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przegląd i czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przegląd i czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
tel. (89) 750 36 98
sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (89) 750 36 98
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE
,,Przeglądu i czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych zintegrowanych
z osadnikami wraz z odebraniem przez Wykonawcę usługi odpadów powstających po czyszczeniu, zlokalizowanych przy budynkach przeznaczonych na mycie pojazdów oraz stacjach paliw".
o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.
Przegląd i czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych zintegrowanych
z osadnikami wraz z odebraniem przez Wykonawcę usługi odpadów powstających po czyszczeniu, zlokalizowanych przy budynkach przeznaczonych na mycie pojazdów oraz stacjach paliw zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia do składania ofert cenowych.

Składanie ofert:
I. Ofertę należy złożyć na adres e-mail (skan) do dnia 20.11.2023 r.
e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do dnia 15 grudnia 2023 r.
3. Wykonawca zapewnia, że posiada wykwalifikowany personel i dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wymagania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania,
odstąpienia od złożenia zamówienia oraz możliwość niedokonania wyboru oferty.
4. Wykonawca dokona usługi po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu
z Usługobiorcą, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00.
5. Zamawiający zapłaci za wykonaną usługę przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U.
z 2023 poz. 1570 ze zm.).
7. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia.
8. Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia.
9. Ilości wsadu podlegająca odbiorowi może ulec zmianie, podane ilości są szacunkowe. Łączna ilość odebranego wsadu nie może przekroczyć ilości wskazanej w załączniku nr 1 do Zaproszenia.
10. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.
11. W przypadku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej, o którym mowa w załączniku nr 2, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
12. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w punkcie 11. będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
13. Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie (Załącznik nr 2) wraz z ofertą.
14. Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczątkami tych osób).
15. W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do jej naprawienia na własny koszt.
17. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 5% wartości zamówienia.
18. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.
19. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym kar umownych określonych
w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy -
z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
20. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduj się na stronie Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html
21. Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcom znajdującym się na liście osób
i podmiotów względem których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) stosuje się środki sankcyjne.
22. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zamówienia
e-mailem (lub doręczenia w inny skuteczny sposób) do Zamawiającego, a tym samym przyjęcia zamówienia do realizacji.
VI. Wymagane dokumenty.
Podpisany formularz ofertowy zgodnie z opisem przedmiotu oraz warunkami
k zamówienia.

V. Warunki zamówienia:
1. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania zamówienia).

Uwagi:
VII. Kryterium oceny ofert - cena 100 %. Sposób oceny - minimalizacja.

Kontakt:
III. Do kontaktu upoważniona jest niżej wymieniona osoba:
Monika STANKIEWICZ, tel. 89 750 36 98

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.