Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Płocku
Nowy Świat 35
00-029 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 24 262 95 02, 602 506 989
zo.plock@pzlow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel.: 24 262 95 02,
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
prace budowlane budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej PZŁ
Rozdział V
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace budowlane - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej zgodnie
z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 (a,b,c,d) do SWZ z tym zastrzeżeniem, iż:
1. Projekt zagospodarowania terenu.
Zgodnie z opisem w projekcie i załącznikiem graficznym. Powierzchnie utwardzone,
chodniki, podjazdy, 2 zjazdy z drogi publicznej, chodnik prowadzący od furtki i parking
wyłożone polbrukiem.
2. Obróbki po montażu drzwi i okien (stolarka okienna i drzwiowa będzie montowana przez
dostawcę okien i drzwi zewnętrznych.
3. Tynki wewnętrzne kat. IV, płyty gipsowo-kartonowe - podbitka w sali konferencyjnej.
4. Tynki zewnętrzne zgodnie z projektem oraz płytka elewacyjna do górnej linii okien.
5. Wykonanie instalacji sanitarnej obejmuje również montaż szamba 10m3 i jego podłączenie
do instalacji oraz podłączenie do instalacji wewnętrznej wody z ujęcia (studni lub sieci).
6. Inwestor zapewnia materiały budowlane, inwestor może zlecić zamawianie materiałów
budowanych wykonawcy.
7. Inwestor zastrzega sobie prawo wskazania wykończenia w pierwszej kolejności
pomieszczeń biurowych i wykonania określonych robót instalacyjnych.

Dokument nr: 1/WADM/ ZG/2022

Otwarcie ofert: Rozdział XII
Termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2023 roku o godz. 12.00.

Składanie ofert:
Rozdział XI
Sposób oraz termin składania ofert
1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą na adres siedziby
zamawiającego: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy, Ul. H.A. Gradowskiego 5,
09-402 Płock albo złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego z dopiskiem
,,Oferta na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej", w terminie do 20.11.2023r. do
godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział VI
Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia - 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
udzielenie zamówienia w trybie przetargowym na podstawie procedury nr 1/WADM/
ZG/2022
Rozdział II
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
Rozdział III
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie procedury nr 1/WADM/ ZG/2022
Rozdział IV
Informacje ogólne
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Zamówienie jest niepodzielone na części. Zamawiający podejmując decyzję o niedokonaniu
podziału zamówienia na części kierował się specyfiką przedmiotu zamówienia. Wykonanie
zamówienia przez jednego wykonawcę zapewni jego jednolitość, bowiem realizacja zamówienia
przez większą ilość wykonawców mogłaby prowadzić do problemów związanych ze scaleniem
zamówienia w całość oraz zagwarantowaniem wykonania całego zamówienia w jednym
terminie.
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wspólnej.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6. Zamawiający nie dopuszcza walut obcych w rozliczeniach z Wykonawcą. Rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej do dnia 15
listopada, b.r. w miejscu realizacji zamówienia. Zamiar udziału w wizji lokalnej należy zgłaszać
telefonicznie: 602 506 989.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
zadań.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/om.
Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy/om.
Wykonawca wskazał w ofercie (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwa/y (firmy) tego
Podwykonawcy/ów wraz z adresami i danymi osób uprawnionych do ich reprezentacji.
11. W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej ,,SWZ",
zastosowanie mają zapisy procedury nr 1/WADM/ ZG/2022
12. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Rozdział VII
Warunki udziału w postępowaniu
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2) Dają rękojmię prawidłowego wykonania zadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykonał przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu
remontu/modernizacji budynku wraz z instalacją sanitarną i elektryczną o powierzchni
użytkowej nie mniejszej niż 500 m2 i złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie,
3) Wobec Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego oraz nie znajduje się w
stanie upadłości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadłościowe.
4) Nie jest powiązany osobowo z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Polskiego Związku Łowieckiego lub osobami wykonującymi w imieniu PZŁ
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
2. Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia Załącznik nr 4 do
SWZ.
Rozdział VIII
Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Marek Zaborowski -
Łowczy Okręgowy
Rozdział IX
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
Rozdział X
Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentów wymaganych przez
Zamawiającego w SWZ
1. Dokumenty składające się na ofertę:
a) formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ,
b) oświadczenie wykonawcy, według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
w dokumentach zamówienia.
3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert
spowoduje ich odrzucenie.
4. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. W
przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
2. Oferty złożone na innych drukach oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.
3. W przypadku złożenia uzupełnionych ofert za pośrednictwem poczty decyduje data
wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Złożenie uzupełnionych oferty nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy.

Rozdział XIII
Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca poda cenę w Formularzu Oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i
usług VAT).
2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Wykonawca dokona wyceny przedmiotu zamówienia na podstawie Projektu wraz z
zastrzeżeniami wskazanymi w ofercie.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca
po przecinku.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
6. Całkowita cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją, przedmiotu
zamówienia podatek od towarów i usług (VAT) z uwzględnieniem ewentualnych upustów i
rabatów udzielonych przez Wykonawcę.
7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
9. Wszystkie wartości określone w formularzu oferty, muszą być wyrażone w złotych polskich z
dokładnością do 1 grosza, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. Cena przedmiotu zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania
zamówienia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w
niniejszej SWZ.
Rozdział XIV
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena - 80 %,
2) Termin wykonania - 20%.
1) Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
C min
C = ---------- X 100 pkt
Co
gdzie: C min - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
2) Kryterium: ,,Termin" - ,,T":
Zamawiający dokona oceny i przyzna punkty biorąc pod uwagę termin wykonania umowy
Najdłuższy możliwy okres wykonania wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy okres wykonania oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający przyzna punkty wg wzoru:
Strona 7 z 8
T min
T = ---------- X 100 pkt
To
gdzie: T min - najkrótszy termin
To - termin oferty ocenianej
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę
punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego
kryterium, obliczonych wg. wzoru dla:
P = C x 80 % + T x 20%
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena"
T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Termin"
3. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera ofertę z
najniższą ceną.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych przez nich ofertach.
Rozdział XV
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotu zamówienia przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko
jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
Wykonawca, o którym mowa w pkt 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.
4. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert
spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
6. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w każdej chwili aż do zawarcia
umowy z Wykonawcą.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.