Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana okien

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana okien

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Finansów
Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: +48 22 694 55 55 fax: +48 22 694 36 84
marta.kozlowska@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 22 694 55
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
o dokonanie zakupu, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych
Ministerstwo Finansów zaprasza do złożenia oferty na wymianę okien
w pomieszczeniach 4011 i 4013 w gmachu Ministerstwa Finansów przy
ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.
I.
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie
okien w pomieszczeniach 4011 i 4013 w gmachu Ministerstwa Finansów przy ul.
Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.
2.Liczba otworów okiennych - 4 szt.
3.Okna aluminiowe z pakietem trzyszybowym, 2 szt. lewe rozwieralne z funkcją
rozszczelnienia, 2 szt. prawe rozwieralno-uchylne z funkcją rozszczelnienia.
3.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) demontaż i utylizację okien istniejących;
2) dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w
Warszawie 00-916 przy Ul. Świętokrzyskiej 12;
3) wniesienie oraz kompleksowy montaż w miejscu przeznaczenia;
4) naprawę oraz malowanie ościeży po obsadzeniu okien;
5) zabezpieczenie posadzki podczas prac.
Wykonywane prace nie mogą zakłócać bieżącej pracy Ministerstwa, utrudniać
dostępu do budynków, narażać pracowników i petentów na jakiekolwiek ryzyka i
szkody związane z realizacją zamówienia. Prace Wykonawca będzie prowadził
prace całodobowo w dni robocze i dni wolne od pracy, z zastrzeżeniem, że roboty
o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub w jakikolwiek inny sposób uciążliwe
będą prowadzone w dni robocze w godz.ch od 17.00 do 07.00 rano dnia
następnego od poniedziałku do piątku oraz w dni ustawowo wolne od pracy i
uznane za takie przez Zamawiającego. O ostatecznej kwalifikacji robót co do
znacznego natężenia hałasu, zapylenia lub innej uciążliwości, decyduje
Zamawiający.
Zamawiający dopuszcza, przed upływem terminu składania ofert, dokonanie
wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, w celu sprawdzenia
warunków związanych z wykonaniem robót oraz skalkulowania oferty.
Termin wizji lokalnej dla Wykonawców ustalony został na dzień 16 listopada
2023 r. na godz. 12:00 - prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres e-mail:
zbigniew.turlo@mf.gov.pl i DW marta.kozlowska@mf.gov.pl. Zebranie
Wykonawców odbędzie się na holu głównym, prosimy o przybycie 15 minut
przed czasem z dowodem tożsamości - celem wystawienia przepustki
jednorazowej.
Z uwagi na względy organizacyjne prosimy o przybycie w zespołach liczących nie
więcej niż 2 osoby od jednego Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dokument nr: BAD7.213.1.2023

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert jest niepubliczne.

Składanie ofert:
7) Złożenie ofert przez Wykonawców odbywa się w formie elektronicznej
opatrzonej zwykłym podpisem elektronicznym lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym (e-dowód,
podpis zaufany) lub podpisem odręcznym (skan do pdf) na adresy email:
marta.kozlowska@mf.gov.pl i zbigniew.turlo@mf.gov.pl,
VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 20 listopada 2023 r.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą brane
pod uwagę i zostaną odrzucone.

Wymagania:
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia spółki prawa handlowego,
osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niebędącą osobą prawną -
wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz niepodlegające
wykluczeniu z postępowań na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż 30.000,00 zł;
2) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże się realizacją, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót obejmujących wymianę
okien o wartości robót co najmniej 30.000,00 zł brutto każda, wykonanych
należycie, prawidłowo, terminowo i zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub
oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje
odrzucenie oferty złożonej przez danego Wykonawcę.
2. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące elementy :
1) Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego do zaproszenia wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1,
2/62) Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
RP/ odpis z rejestru KRS lub wskazanie źródła, z którego Zamawiający może je
pobrać,
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik,
4) Wykaz robót polegających na wykonaniu nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót
obejmujących wymianę okien o wartości robót co najmniej 30.000,00 zł
brutto każda, wykonanych należycie, prawidłowo, terminowo i zgodnie z
przepisami prawa budowlanego,
5) Dokumenty potwierdzające, że zamówienia, o których mowa w pkt 4, zostały
wykonane należycie,
6) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł,
8) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
V.
WARUNKI FINANSOWE / PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty i obciążenia, jakie
powstaną w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, konieczne na
podstawie obowiązujących przepisów prawa i aktualnej wiedzy technicznej oraz
niezbędne do całkowitej realizacji przedmiotu umowy zawartej z Zamawiającym.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odrębnie zwrotu innych poniesionych
wydatków lub podwyższenia wynagrodzenia.
4. Jeśli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
oraz wskazać wartość bez kwoty podatku.
5. Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu przedmiotu zamówienia tj. po
podpisaniu przez Strony Protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń, w
terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury.
Zamówienie realizowane z wyłączeniem stosowania ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA ZAKUPU
1.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z
realizacją niniejszego zakupu, w tym za szkody wobec osób trzecich, i jest
zobowiązany do naprawienia tych szkód.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół odbioru końcowego,
potwierdzający wykonanie zakupu, podpisany bez zastrzeżeń przez Strony.
3. Zamawiający, w terminie do 5 dni roboczych, wykona procedurę odbiorową i
poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o wynikach odbioru, w
szczególności dokonaniu odbioru bez zastrzeżeń lub zgłoszeniu uwag.
4. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie do
5 dni roboczych od otrzymania uwag, zobowiązany jest do poprawienia
przedmiotu zakupu i uwzględnienia uwag Zamawiającego.
5. Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zakupu,
licząc od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z
rękojmi w okresie trwania gwarancji.
6. W ramach gwarancji i rękojmi, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego
wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych
od dnia zawiadomienia o wadzie.
7. W przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania Zlecenia przez
którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie.
8. W przypadku zwłoki w stosunku do terminu określonego w ofercie, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 150 zł za każdy
rozpoczęty dzień roboczy zwłoki.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
10. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia na co Wykonawca wyraża zgodę.
11. Maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych może być
ograniczona do 100% maksymalnej wartości umowy.
12. Ewentualne spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
VIII.KRYTERIUM OCENY OFERT, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ
SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami:
1) CENA określona w PLN brutto - 80 punktów,
2) TERMIN realizacji określony w dniach roboczych - 20 punktów.
2. punkty w kryterium CENA zostaną obliczone według wzoru:
najniższa zaoferowana miesięczna cena brutto
Przyznane punkty = --------------------------------------------------------------- x 80
cena miesięczna ocenianej oferty brutto
4/63. punkty w kryterium TERMIN zostaną przyznane według zasad określonych w
poniższej tabeli:
Termin realizacjiLiczba punktów
30 dni roboczych0
25 - 29 dni roboczych
20 - 24 dni roboczych
16-19 dni roboczych5
10
15
15 dni roboczych i mniej20
Termin realizacji nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia podpisania Zlecenia.
W przypadku wskazania terminu przekraczającego powyższy termin oferta zostanie
odrzucona.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostaną
złożone oferty o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia (w wyznaczonym terminie) ofert dodatkowych
(Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach).
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia oraz
została oceniona jako najkorzystniejsza.
5. Zamawiający zastrzega, że będzie sprawdzał oferty pod względem ,,rażąco niskiej
ceny", tj. gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie będzie niższa o co najmniej
30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających
odrzuceniu, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części
składowych.
6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu
spoczywa na Wykonawcy.
7. W przypadku braku udzielenia wyjaśnień lub udzielenia ich po wyznaczonym
terminie lub złożenia wyjaśnień, które wraz z dowodami nie będą uzasadniały
podanej w ofercie ceny lub kosztu, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jako
oferta z rażąco niską ceną.
IX. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania
Zamawiającego do dokonania zakupu.
2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnienia treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste
omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach
określonych w Zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty
wybranemu Wykonawcy zakupu.
5/64. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli
się od podpisania Zlecenia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę, spośród ofert
złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania albo
nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyn na każdym etapie prowadzenia
procedury zakupu. Oferentom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot
poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.
6. Zamawiający informuje, że dane osobowe uczestników przystępujących do
postępowania będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zm.) oraz innymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
Klauzula Informacyjna Ministra Finansów RODO stanowi załącznik nr 2 do
zaproszenia do złożenia oferty.

Kontakt:
III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym zakupem,
należy przesyłać drogą elektroniczną na adresy email: zbigniew.turlo@mf.gov.pl i
DW marta.kozlowska@mf.gov.pl.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do
Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej, uważa się za złożone w
terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1,
przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
3. Oferty przekazywane są Zamawiającemu w formie elektronicznej.
4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie pytań o wyjaśnienie treści zamówienia w
wersji elektronicznej na adresy email: zbigniew.turlo@mf.gov.pl i DW
marta.kozlowska@mf.gov.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.