Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup materiałów branży hydraulicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup materiałów branży hydraulicznej

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Łopuskiego 38
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
tel. (094) 35-51-400, tel.506 755 588
m.abramowicz@mosir.kolobrzeg.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (094) 35-51-400
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł netto na:

,,Zakup w 2024 roku materiałów branży hydraulicznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów branży hydraulicznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Do formularza załączono projekt umowy, formularz oświadczenia wykonawcy o położeniu punktu handlowego oraz listę materiałów branży hydraulicznej.
3. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie zakupu tematycznych materiałów w punkcie handlowym stacjonarnym Wykonawcy.
4. Punkt handlowy stacjonarny Wykonawcy powinien znajdować się w odległości maksymalnie 10 km od siedziby Zamawiającego położonej w Kołobrzegu przy Ul. Łopuskiego 38
5. Punkt handlowy stacjonarny Wykonawcy powinien być otwarty minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 16:00.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania / kupowania innego asortymentu na, który będzie miał zapotrzebowanie w ramach podpisanej umowy.

Dokument nr: DT.072.1.51.2023.MA

Składanie ofert:
Sposób przygotowania i składania oferty

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, Ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis Zakup w 2024 roku materiałów branży elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,." lub pocztą elektroniczną na adres m.abramowicz@mosir.kolobrzeg.pl (z informacją w temacie e - mail: np .,, Zakup w 2024 roku materiałów branży hydraulicznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji

Zakupy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego od 2 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Wymagania:
Kryterium oceny ofert
Np. Cena - 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt

Algorytm: C= 100 x CN/CB
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
Podstawy wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*.
1. Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej ,,ustawą s.r.p.w.a.n.u") z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania).
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
4. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
6. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w zawieranej umowie oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w ww. zakresie.

* Wskazane podstawy wykluczenia stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

Informacje
1) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
2) Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3) W przypadku złożenia oferty niekompletnej, niezawierającej wszystkich wymaganych zapytaniem ofertowym oświadczeń i dokumentów Zamawiający jednokrotnie wzywa wykonawcę do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie.
4) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie dokonał uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów.
5) Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
6) Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w każdym momencie do czasu zawarcia umowy.

Kontakt:
7) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marcin Abramowicz, tel.506 755 588, e-mail m.abramowicz@mosir.kolobrzeg.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.