Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
802z dziś
6336z ostatnich 7 dni
23368z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A
ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
powiat: gliwicki
(+48) 71 787 35 34, 32 718 5860, 32 717 6344
mzdzieblo@jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: ---
Nr telefonu: (+48) 71 787 35 34,
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji:
Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych dla JSW S.A. KWK
,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
6. Lista produktów
Lp.
1.
Nazwa produktu
Wykonanie, dostawa i montaż mebli
biurowych dla JSW S.A. KWK ,,Knurów-
Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Ilość
1
Jednostka
Uwagi
miary
PAKIET

Dokument nr: 245/2023/KSz

Otwarcie ofert: 9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 28.11.2023 r. godz. 13:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 20.11.2023 r. do godz. 10:00
Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
? w formie pisemnej - zabezpieczoną w zamkniętej kopercie, a na kopercie
Wykonawca umieszcza informację: ,,Oferta do postępowania nr 245/2023/KSz
na: Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych dla JSW S.A. KWK
,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice."
Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres:
JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice", 44-190 Knurów, Ul. Dworcowa 1, Wydział
Zamówień i Umów, pokój nr 102.
? w formie wiadomości e-mail - jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio
w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami.
Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej mzdzieblo@jsw.pl
Tytuł wiadomości e - mail winien brzmieć: ,,Oferta do postępowania
nr 245/2023/KSz"
? w formie elektronicznej - w formacie plików pdf obejmujących treść oferty,
podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej mzdzieblo@jsw.pl
Tytuł wiadomości e - mail winien brzmieć: ,,Oferta do postępowania
nr 245/2023/KSz"

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 5 tygodni od daty zawarcia umowy
16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie z Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji

Wymagania:
(tryb postępowania - postępowanie do 50 tys. zł)
Języki
Język polski
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie
następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę
oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji.
Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji
danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień
w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału
w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu
wyników postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT
(NETTO).
Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając
ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem).
UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie
się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji
(stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie zgody Pełnomocników Zarządu
JSW S.A. w KWK ,,Knurów-Szczygłowice".
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca
powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu
terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 718 58 60.
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są
na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie:
https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego
pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:
mzdzieblo@jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego
pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: mzdzieblo@jsw.pl (załączają do
wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików
wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej
wiadomości mailowej.
Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są
modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Wymagań
technicznych w niniejszym postępowaniu.4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium
1.
Cena
8. Reguły
Aukcja japońska
Aukcja otwarta
Aukcja zniżkowa
Czas na decyzję (w sekundach): 60
10. Widok
Wykonawca nie widzi nazw pozostałych Wykonawców.
11. Informacje o ofertach
1.
2.
3.
4.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu
zamówienia podwykonawcom/osobom trzecim.
5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącegopostępowanie w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1.
6. Kryterium oceny - 100% cena.
14. Warunki płatności
1. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
faktury VAT.
2. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska
Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów.
3. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT za realizację usługi będzie podpisany przez obie
strony protokół odbioru, który stanowić będzie jej integralną część.
5. W przypadku gdy cena (wynagrodzenie - w zależności od rodzaju umowy) lub jej
(jego) część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust. 1 przekroczy kwotę
15 000 złotych brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem
podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów
i usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej
z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 zł brutto
mechanizmem podzielonej płatności.
6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.
17. Warunki udziału
I.
Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi
posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie:
https://zakupy.jsw.pl.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać
rejestracji
na
platformie
pod
adresem
internetowym:
https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.II.
Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1. Wypełniony Formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.
2. Oryginał lub kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej
należy dołączyć umowę Spółki.
W przypadku braku rejestracji w KRS lub CEIDG lub Oferenta zagranicznego -
wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami oryginał lub kopię odpisu z innego
odpowiedniego rejestru handlowego obejmującego informację o zasadach
reprezentacji, razem z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez
Wykonawcę.
3. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
III. Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury postępowania.
IV. Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia
Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.
Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży
kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail:
mzdzieblo@jsw.pl do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy
zakończono licytację.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.19. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja techniczna
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
------
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z Specyfikacja techniczną , stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji.

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Wydział Zamówień i Umów (KWK ,,Knurów - Szczygłowice"):
Mateusz Zdziebło, tel. 32 718 5860, e-mail: mzdzieblo@jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoby kontaktowe w sprawach technicznych:
Łukasz Potyrała, tel. 32 717 6344, e-mail: lpotyrala@jsw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.