Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Naprawa pokrycia dachu blachą trapezową

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Naprawa pokrycia dachu blachą trapezową

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
ul. Krupnicza 42a
31-123 Kraków
powiat: Kraków
+48 12 422 32 18, +48 12 422 26 70, tel. 512330002
akumala@ckz.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 12 422 32 18, +4
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na zadanie pn. ,,naprawa pokrycia dachu blachą trapezową na części budynku Stolarni -CKZ nr 1 przy Ul. Wesele 41".

III. Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest ,, naprawa pokrycia dachu blachą trapezową na części budynku Stolarni - CKZ nr 1 przy Ul. Wesele 41"., a w szczególności:
o demontaż starego ofasowania ogniomuru
o zabezpieczenie odgromu
o montaż łat krawędziowych do podłoża
o wykonanie i montaż pasów nadrynnowych
o wykonanie i montaż ofasowań ogniomuru z blachy ocynkowanej 0,6mm
o pokrycie dachu blachą trapezową ocynkowaną 0,6mm
o wykonanie i montaż obróbek blacharskich blacha 06mm
o powtórny montaż odgromu
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona prace określone opisie zamówienia robót budowlanych, oraz w oparciu o wizie lokalna - w tym prace przygotowawcze,. Ponadto Wykonawca wywiezie i zutylizuje powstały gruz oraz uprzątnie teren po wykonanych robotach.

CPV: 45260000-7, 45000000-7

Dokument nr: CKZ.2230.2/2023

Składanie ofert:
VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa: 20.11.2023r. o godz. 9:00
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
3. Oferty można składać:
a) listownie na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1, 31-123 Kraków, Ul. Krupnicza 42a, na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA - ,,Naprawa pokrycia dachu blachą trapezową na części budynku Stolarni - CKZ nr 1 przy Ul. Wesele 41"
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego, Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1, 31-123 Kraków, Ul. Krupnicza 42a, na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA - ,,Naprawa pokrycia dachu blachą trapezową na części budynku Stolarni - CKZ nr 1 przy Ul. Wesele 41"
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączony do korespondencji na adres: akumala@ckz.krakow.pl z dopiskiem OFERTA - ,,Naprawa pokrycia dachu blachą trapezową na części budynku Stolarni - CKZ nr 1 przy Ul. Wesele 41".
Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia: do 14.12.2023r.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: ustawa Pzp) w trybie zapytania ofertowego.

3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia 14.12.2023r. i potwierdzone zostanie protokołem odbioru robót, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
4. Termin płatności za wykonany przedmiot zamówienia/umowy do 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
5. Rękojmia na prace wynosi 24 miesiące
VI. OFERTA WYKONAWCY
1. Oferta winna zostać złożona w oparciu o opis zamówienia robót budowlanych, oraz w oparciu o wizję lokalną.
2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia.
3. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać załączniki nr 2 i 3 niniejszego zapytania ofertowego, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

7. Formularz oferty - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
8. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru - załącznik nr 3.
9. Wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
VIII. Pozostałe informacje
2. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej: akumala@ckz.krakow.pl
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania i podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
6. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Uwagi:
IV. Kryteria oceny ofert:: 100% cena

Kontakt:
5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest:
6. Pani Agnieszka Kumała-- tel. 512330002
1. Osoby do kontaktu: Piotr Pasternak, tel. 660 637 370, Agnieszka Kumała, tel. 512 33 00 02;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.