Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
240z dziś
5152z ostatnich 7 dni
21557z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wymiana rynien i rur spustowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana rynien i rur spustowych

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24 ,26
53-333 Wrocław
powiat: Wrocław
tel.: 71/36-52-784, tel.: 71/365 24 00 | fax: 71/365 27 80
bartosz.kruk@mf.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 71/36-52-784,
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej
Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej ,,ustawą Pzp",
ponieważ wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust.
1 pkt 1 ustawy Pzp.
zwracamy się z prośbą o przedstawienie propozycji
cenowej zgodnie z niniejszym Zaproszeniem.
1. Nazwa zadania: Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Urzędu Skarbowego
w Trzebnicy przy Ul. Prusickiej 2.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę orynnowania opisaną w załączniku nr 3 do
Zaproszenia - Ogólny zakres robót.
4. Szczegółowe warunki zamówienia określają:
- projekt umowy - stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia,
- ogólny zakres robót - stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia.
Ogólny zakres robót - stanowiący jednocześnie załącznik nr 2 do umowy - jest materiałem
pomocniczym i nie stanowi zamkniętego katalogu robót niezbędnych do wykonania w ramach
realizacji zadania.
5. Gwarancja: Zamawiający wymaga min. 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na
zamontowane rynny i rury spustowe.

Dokument nr: 0201-ILN.213.223.2023.1

Składanie ofert:
10. TERMIN SKŁADANIA ofert: 20.11.2023 r. do godz. 09:00.
11. Sposób składania ofert:
- ofertę, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę - w formie skanu -
należy złożyć pocztą elektroniczną na adres e-mail: bartosz.kruk@mf.gov.pl,
- ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego Zaproszenia,
- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w postaci wydruku komputerowego,
maszynopisu lub czytelnego pisma odręcznego,
- oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane
przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
- termin rozpoczęcia realizacji umowy - od dnia zawarcia umowy,
- termin zakończenia realizacji umowy - do 10 grudnia 2023 r.
Miejsce realizacji zamówienia: Budynek Urzędu Skarbowego w Trzebnicy przy Ul. Prusickiej 2.

Wymagania:
8. Warunki udziału w zamówieniu:
- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadają doświadczenie i środki potrzebne do
terminowego, prawidłowego i kompletnego wykonania zadania w zakresie określonym w
umowie.
9. Kryterium wyboru:
Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
dwoma kryteriami oceny ofert:
a) cena ofertowa brutto [C] - waga 60%,
b) okres dodatkowej gwarancji [G] - waga 40%.
Wartość punktowa dla ww. kryteriów wyliczona zostanie wg następujących zasad:
1) cena ofertowa brutto [C]:
C = (Cmin : Cb) x 100 x 60%
gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto oferty (wg złożonych ofert)
Cb - cena brutto badanej oferty,
100 - wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie tego kryterium;
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 60 punktów. Wszystkie oceny w tym
kryterium będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) okres dodatkowej gwarancji [G] (miesiące)
Kryterium to dotyczy gwarancji na zaoferowane urządzenia.
Zamawiający wymaga, aby okres ww. gwarancji wynosił: minimum 36 miesięcy.
Punkty w kryterium ,,okres dodatkowej gwarancji" będą przyznawane zgodnie z poniższą
zasadą:
Za zaoferowanie przez Wykonawcę ww. okresu gwarancji wynoszącego:
a) 36 miesięcy - 0 pkt (minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji),
b) 48 miesięcy - 40 pkt.
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska najwyższą łączną
liczbę punktów [P], t.j. P = C + G
UWAGI:
- W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym żadnego okresu
gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca przystępując do postępowania
zaproponował minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji, tj. 36 miesięcy
i przyzna ofercie 0 punktów.
- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że kilka ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i kryterium gwarancji, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a
jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
2którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
13. Zamawiający zaleca, by przed złożeniem propozycji cenowej dokonać wizji lokalnej. Termin
wizji należy uzgodnić z osobą uprawnioną do kontaktów.
14. Wszystkie konsekwencje wynikające z niedopełnienia czynności, o której mowa powyżej,
obciążają Wykonawcę.

Kontakt:
Kontakt: Bartosz Kruk
Starszy Inspektor
tel.: 71/36-52-784
email: bartosz.kruk@mf.gov.pl
12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Bartosz Kruk
e-mail: bartosz.kruk@mf.gov.pl, tel.: 71/365-27-84.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.