Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
984z dziś
6519z ostatnich 7 dni
23551z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej wraz z wymianą pokrycia dachowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej wraz z wymianą pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Cielądz
Cielądz 59
96-214 Cielądz
powiat: rawski
Tel. 46 815 24 29
zp@cieladz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Cielądz
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 46 815 24 29
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
dotyczy zapytania ofertowego na roboty budowlane o wartości przekraczającej równowartość kwoty
20 000 zł netto lecz nie przekraczającej 130 000 zł netto
Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej wraz z
wymianą pokrycia dachowego w miejscowości Komorów
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest montaż pokrycia
dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie. Adres nieruchomości - Komorów
109, 96-214 Cielądz. Identyfikator działki - 101303_2.0008.145/7.
Szczegóły zamówienia:
o typ dachu i pokrycia dachowego: dach jednospadowy pokryty papą, kąt nachylenia ok. 20
stopni,
o powierzchnia całkowita dachu ok. 380 m2;
o wysokość budynku: parterowy, 4 m;
osposób wykonania: do istniejącej powierzchni dachowej należy przytwierdzić mechanicznie
kontrałty dachowe o wymiarach 25 mm x 50 mm impregnowane. Do kontrłat należy
przytwierdzić łaty dachowe 40 mm x 50 mm impregnowane. Do tak wykonanej konstrukcji
należy zamocować blachę tapezową T30,kolor 7016 . Dodatkowo należy wykonać nowe
orynnowanie oraz obróbkę ogniomurów kolor 7016.
o wszystkie materiały do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca.
o należy podać cenę brutto za całość prac .
o termin rozpoczęcia: 01.12.2023 r.
Szacunkowe zestawienie materiałów i powierzchni potrzebnych do realizacji zamówienia:
LPWYSZCZEGÓLNIENIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.Rynna (dł. 4mb)
Lej spustowy do rynny
Złącznik rynny
Końcówka rynny
Hak rynnowy
Rura spustowa do rynny (dł.3mb)
Kolano rynnowe 67 stopni dwukielichowe
Obejma rury
Śruby do obejm rynnowych dł. 25 cm
Klej do rynien - uszczelniacz
Blacha Trapez 30
Blacha płaska w kolorze
Wkręt farmer opakowanie (250 szt.)
Membrana dachowa 200 g/m2
Uszczelka rozprężna
Wkręt fosfatowy do drewna 70 mm
Zszywki do tackera
Farbka do zaprawek
Kontrłata dachowa 2,5mm x5 mm impregnowana
Łata 4x5 impregnowana
Deska 3,2 cm/16 cm
Ogniomur obróbka z blachy
Płyta OSB 1250 mm x 2500 x 15 mm
JEJNOSTKA
MIARY
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
m2
arkusz
opakowanie
m2
rolka
opakowanie
opakowanie
sztuki
mb
mb
mb
m2
szt.
ILOŚĆ
10
3
9
4
76
5
9
6
6
2
378
50
13
450
10
5
2
2
480
1032
120
49,5
10

CPV: 45210000 - 2

Dokument nr: Or.SO.2713.12.2023

Otwarcie ofert: 6.Oferty zostaną otwarte w dniu 20.11.2022r.godz. 12:00

Specyfikacja:
1. Bezpłatny i nieograniczony dostęp do Zapytania ofertowego: na stronie internetowej
zamawiającego https://www.bip.cieladz.pl/redir,przetargi

Składanie ofert:
1. Ofertę w formie papierowej, w języku polskim, należy dostarczyć na wskazany adres
siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz 59, 96-214 Cielądz,
sekretariat, I piętro w terminie wskazanym w punkcie 4 poniżej. Liczy się data wpływu
oferty do biura Zamawiającego. (poniedziałek, wtorek, czwartek od 8.00 - 16.00, środa od
8.00 - 17.00, piątek od 8.00 - 15.00)
2. Wszystkie dokumenty w tym kopie dokumentów muszą być podpisane, poświadczone za
zgodność przez osobę podpisującą ofertę (osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy).
3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2023r. godz. 10:00
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy 2023r. do dnia 22 grudnia 2023r.
X. Termin realizacji umowy:
1. Termin realizacji umowy: Od podpisania umowy na świadczenie usług do zakończenia
realizacji inwestycji.

Wymagania:
II. Informacje dotyczące procedury udzielenia zamówienia
1.Procedura udzielenia zamówienia prowadzona jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z
Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Cielądzu o wartości
poniżej kwoty 130 000 zł netto a także na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
2.Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty
przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2.Komunikacja z Zamawiającym w sprawie procedury odbywa się pisemnie na adres: Urząd
Gminy w Cielądzu, Cielądz 59, 96-214 Cielądz lub pocztą elektroniczną na adres:
m.anteczek@cieladz.pl.
3.Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania w sposób
wskazany w ust. 2 niniejszego rozdziału, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem
terminu składania ofert.
4.Na stronie internetowej wskazanej w ust. 1 Zamawiający będzie publikował wszelkie informacje
dotyczące procedury, w tym odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Zapytania i zmiany
treści Zapytania.
5. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia wszelkich
wątpliwości i uwag związanych z zapytaniem ofertowym.
8. Pytania zadawane przez potencjalnych Oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego będą
publikowane na stronie internetowej https://www.bip.cieladz.pl/redir,przetargi
VII. Warunki udziału w procedurze
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej.
o Posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej;
o Dysponują odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową do wykonania
zamówienia;
Warunek spełnienia udziału w postępowaniu Wykonawca poświadcza w Formularzu ofertowym.
2. Podstawy Wykluczenia:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej lub takie podmioty działające wspólnie (konsorcja), wobec
których nie zachodzą podstawy wykluczenia
2.1 Wykluczeniu z procedury podlega Wykonawca:
Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza
Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655)
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.
1.Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2.1 następować będzie na okres trwania ww.
okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie
art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
2.Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 2.1 na
podstawie:
1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec
których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN
3. Ocena spełniania braku podstaw wykluczenia, dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia
- nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę,
którego treść zawarta jest w Formularzu ofertowym.
4. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty
prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
5.W przypadku ubiegania się o zamówienie przez konsorcjum całe konsorcjum podlega
wykluczeniu, jeżeli wskazana w ust. 2 okoliczność zachodzić będzie w stosunku do choćby
jednego z członków konsorcjum.
6.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany
przedstawić przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Wymagania niezbędne do spełnienia przez Wykonawcę.
1. Przy realizacji zamówienia wymagania jest staranność i rzetelność.
2. Wykonawca musi posiadać wymagane przez przepisy; wiedzę i doświadczenie
w celu wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją przed-
miotu zamówienia.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania zamówienia.
4. Odrzucenie oferty
Oferta Wykonawcy polega odrzuceniu, jeżeli:
1) Wykonawca podlega wykluczeniu;
2) treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonym w Zapytaniu;
3) złożona oferta jest niekompletna;
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
5) Wykonawca podlega wykluczeniu z procedury zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy
sporządzić czytelnie, w języku polskim.
3.Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania.
4.Złożenie oferty na druku innym niż udostępniony przez Zamawiającego (Zamawiający
udostępnia wersje edytowalną) skutkuje odrzucaniem oferty.
5.W ofercie Wykonawca określi cenę brutto, netto za realizację całego zamówienia.
6.Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego na sekretariat.
7.Oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do
Zapytania.
2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wskazane w treści Formularza ofertowego.
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu wskazane w treści Formularza
ofertowego
4) Wprzypadku konsorcjum - oświadczenie o ich solidarnej odpowiedzialności z tytułu udziału w
procedurze i realizacji zamówienia zawarte w treści Formularza ofertowego.
8.
Oferta oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do występowania
w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze
lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez uprawioną/e osobę/osoby, w
oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku konsorcjum - członkowie
konsorcjum zobowiązani są do wskazania pełnomocnika, który będzie ich reprezentował w
procedurze.
9. Jakiekolwiek odstępstwa od opisanego sposobu przygotowania oferty (brak któregokolwiek z
załączników, brak podpisów lub złożenie podpisów, parafek przez osoby nieupoważnione, itp.)
będą skutkowały odrzuceniem oferty. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują
żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
10. Wszelkie korekty w treści oferty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione
do występowania w imieniu Wykonawcy.
11. Zaleca się ponumerowanie stron oferty i ich spięcie w sposób uniemożliwiający
zdekompletowanie.
Wykonawca składając ofertę w formie papierowej powinien umieścić ofertę w kopercie z napisem:
OFERTA NA:Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej wraz z
wymianą pokrycia dachowego w miejscowości Komorów,
nie otwierać przed 20.11.2023r.godz. 10:00.
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed
upływem terminu składania ofert Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
14. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po
upływie terminu składania ofert.
15. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Oferent
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 5 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
16. Oferty przesłane w inny sposób niż opisany wyżej nie będą rozpatrywane.
2. Okres gwarancji - 24 miesiące.
3. Faktura płatna przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej i
dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury. Płatność dokonywana będzie w systemie
splitpayment - podzielona płatność. Podstawą wypłaty należności będzie protokół odbioru prac.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny i warunki płatności
1.Cena oferty wskazana w Formularzu ofertowym musi uwzględniać wszystkie wymagania
oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z
Zapytaniem realizacji zamówienia.
2.Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie.
3.Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako
obowiązujące Strony wynagrodzenie.
4.Wymienione w ofercie wartości (kwota netto, brutto, kwota podatku VAT) należy podać w
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
5.Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków
wykonawcy - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług.
6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
XII. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
CENA - 100%
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w
Ustawie i spełnia wymagania określone w Zapytaniu oraz została uznana za najkorzystniejszą gdyż
uzyskała największą liczbę
1.Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty
dodatkowe nie mogą opiewać na cenę wyższą od zaoferowanej w pierwotnej ofercie.
3.Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, za które Zamawiający uzna w szczególności bezsporne, nie
budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np. widoczna mylna pisownia wyrazów,
ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4.
XIII.
1.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Formalności związane z zawarciem umowy po wyborze oferty
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) odpowiada wymaganiom określonym w zamówieniu,
2) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
2.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie.
3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w pkt. 2 ppkt 1 powyżej, na stronie internetowej wskazanej w Rozdziale III
Zapytania.
4.Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który został wybrany jako najkorzystniejszy
dostarczy do Zamawiającego:
1) Informacje niezbędne do uzupełnienia i podpisania umowy.
2) Potwierdzenie posiadania uprawnień - zaświadczenia/certyfikaty/świadectwa dot.
Ochrony danych osobowych.
5.
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do
zawarcia umowy.

Uwagi:
XIV. Klauzulainformacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cielądz z siedzibą w Urzędzie Gminy
w Cielądzu 59, 96-214 Cielądz. W związku z powyższym kontakt z Administratorem możliwy jest
w sposób tradycyjny poprzez przygotowanie korespondencji na wskazany adres. Ponadto mogą się
Państwo z nami skontaktować telefonicznie dzwoniąc pod numer: +048 (46) 815-24-29 lub
elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres: urzad@cieladz.pl.
Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora
8Znak sprawy: Or.SO.2713.12.2023
Ochrony Danych, do którego w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych
osobowych należy się zgłaszać na adres: iod@cieladz.pl.
Celem przetwarzania danych, jaki realizuje Administrator jest postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego.
W związku z powyższym Państwa dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c)
oraz e) RODO, na podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieniach publicznych. Ponadto w przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej
oferty, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b)
RODOW ramach określonego celu nie występuje profilowanie.
W ramach określonego celu nie występuje profilowanie, przy czym Pani/Pana dane osobowe nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą transferowane poza Polskę.
Jednocześnie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji
wyżej określonego celu.
Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa1 przez okres 5 lat po zakończeniu ww.
postępowania, w związku z realizacją obowiązków ciążących na Administratorze, przy czym
odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, w tym podmioty
świadczące obsługę poczty elektronicznej2.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do dostępu oraz
sprostowania podanych danych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z
przedstawionych praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem na powyższe
dane kontaktowe.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
przysługuję Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt:
6. Osobami upoważnionymi z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w
sprawie niniejszego zapytania ofertowego są:
o w sprawach proceduralnych Magdalena Anteczek: email: m.anteczek@cieladz.pl, tel. 46 815 19
29 wew. 7
o w sprawach merytorycznych Jarosław Krawczyk budownictwo@cieladz.pl, tel. 46 815 24 29
7. Oferenci mogą zadawać pytania poprzez email: m.anteczek@cieladz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.