Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dzierżawa sztucznego lodowiska

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dzierżawa sztucznego lodowiska

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Ostrołęka - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
ul. gen. Józefa Hallera 10
07-410 Ostrołęka
powiat: Ostrołęka
519-161-311
mariusz.czuba@mosir.ostroleka.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/846787
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrołęka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 519-161-311
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dzierżawa sztucznego lodowiska w Ostrołęce
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Dzierżawa lodowiska demontowalnego wraz z jednokrotnym montażem i demontażem oraz niezbędną infrastrukturą w terminie od 12.01.2024 r. do 29.02.2024 r.
2. Demontowalne , sztuczne lodowisko o powierzchni 375 m2 (15m x 25m), w którego skład wchodzą w szczególności:
- agregat chłodniczy o wydajności chłodniczej zapewniający właściwe funkcjonowanie lodowiska o wymiarach 15m x 25m
- system chłodniczy do tafli lodowiska o powierzchni 375 m2
- samoprzymarzalne bandy lodowiska o wymiarze 1200mm x 2400mm wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, wyłożone białą płytą, oraz płytą okopową z listwą poręczową, wyposażone w dwie furtki wejście - wyjście oraz wjazd dla rolby
- wytworzenie fali lodowiska o grubości co najmniej 3,5 cm
- czynnik chłodniczy w ilości niezbędnej do właściwego funkcjonowania lodowiska
3. Wyposażenie dodatkowe:
- suszarka na łyżwy
- chodnik gumowy o gr. 6mm szer. 1,0m - 100m2
- pingwin do nauki jazdy na łyżwach - 4 szt.
- delfin - 2szt.
4. Hala aluminiowa 20x30m wys. ściany 2.5m, wys. w kalenicy 5.8
Konstrukcja hali musi być dostosowana do wymagań przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa tego typu konstrukcji:
- hala dostosowana do obciążenia śniegiem dla 3 strefy śniegowej
- hala dostosowana do obciążenia wiatrem o prędkości występującej w 1 strefie wiatrowej
5. Lokalizacja lodowiska.
Stadion Miejski w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, Ul. Wincentego Witosa 1
dz. nr. 40008/10
6. Zamawiający zobowiązuje się do wypoziomowania terenu pod halę i płytę lodowiska w odchyłce poziomowanego terenu 1 cm.

CPV: 45212140-9

Dokument nr: 2023/BZP 00498071, ADM.ZP.2.26.109.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/846787
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/846787
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej open Nexus dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/846787. Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM LUB ZAPYTANIU OFERTOWYM
Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO informujemy, że:
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje przez poniższych współadministratorów:
1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce z siedzibą przy ulicy Gen. J. Hallera 10, kod pocztowy 07 - 410 Ostrołęka, reprezentowany przez Dyrektora.
2) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce z siedzibą przy ulicy Gen. J. Hallera 10, kod pocztowy 07 - 410 Ostrołęka.
2. Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych w osobie Pan Kleczkowski Leszek.
Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:
1) wysyłając e-mail na adres: iod@mosir.ostroleka.pl;
2) osobiście w siedzibie administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu zawarcia z Panią/Panem umowy na realizację zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego;
2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze dotyczącym dokumentowania wszczęcia i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego, a wynikającym w szczególności z ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych;
3) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, również w oparciu
o zasadę jawności i gospodarności finansów publicznych.
4. Współadministratorzy posiadają dane osobowe od podmiotów biorących udział w zamówieniu publicznym lub zapytaniu ofertowym.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, ponieważ:
a) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, zgodnie z wymaganiami przepisów wynikających z ustaw:
- z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych;
- z dania 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych.
b) zapytanie ofertowe jest jawne, zgodnie z wymaganiami przepisów wynikających z ustaw:
- z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych;
- z dania 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych.
2) ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić wyłącznie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z przepisami prawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/846787
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-11-17 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/846787

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-12 do 2024-02-29

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: ADM.ZP.2.26.109.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Dzierżawa lodowiska demontowalnego wraz z jednokrotnym montażem i demontażem oraz niezbędną infrastrukturą w terminie od 12.01.2024 r. do 29.02.2024 r.
2. Demontowalne , sztuczne lodowisko o powierzchni 375 m2 (15m x 25m), w którego skład wchodzą w szczególności:
- agregat chłodniczy o wydajności chłodniczej zapewniający właściwe funkcjonowanie lodowiska o wymiarach 15m x 25m
- system chłodniczy do tafli lodowiska o powierzchni 375 m2
- samoprzymarzalne bandy lodowiska o wymiarze 1200mm x 2400mm wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, wyłożone białą płytą, oraz płytą okopową z listwą poręczową, wyposażone w dwie furtki wejście - wyjście oraz wjazd dla rolby
- wytworzenie fali lodowiska o grubości co najmniej 3,5 cm
- czynnik chłodniczy w ilości niezbędnej do właściwego funkcjonowania lodowiska
3. Wyposażenie dodatkowe:
- suszarka na łyżwy
- chodnik gumowy o gr. 6mm szer. 1,0m - 100m2
- pingwin do nauki jazdy na łyżwach - 4 szt.
- delfin - 2szt.
4. Hala aluminiowa 20x30m wys. ściany 2.5m, wys. w kalenicy 5.8
Konstrukcja hali musi być dostosowana do wymagań przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa tego typu konstrukcji:
- hala dostosowana do obciążenia śniegiem dla 3 strefy śniegowej
- hala dostosowana do obciążenia wiatrem o prędkości występującej w 1 strefie wiatrowej
5. Lokalizacja lodowiska.
Stadion Miejski w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, ul. Wincentego Witosa 1
dz. nr. 40008/10
6. Zamawiający zobowiązuje się do wypoziomowania terenu pod halę i płytę lodowiska w odchyłce poziomowanego terenu 1 cm.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-12 do 2024-02-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
Każdy z Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu składania ofert następujących dokumentów:
1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 5 SIWZ.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
3. Zaświadczenia, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległych płatności, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
4. Zaświadczenia, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
5. Wykaz wykonanych zamówień wraz z referencjami (lub innymi dokumentami) sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały określone w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.