Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
985z dziś
5744z ostatnich 7 dni
24104z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Sulejówek
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek
powiat: miński
(22) 76 06 201, tel.: (22) 76 06 251, (22) 76 06 252
oorzechowska@umsulejowek.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sulejówek
Wadium: ---
Nr telefonu: (22) 76 06 201, tel.
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
składamy zapytanie ofertowe dotyczące: ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn.: Dokończenie Remontu Dworca kolejowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej"
2. Przedmiot zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Dokończenie Remontu Dworca kolejowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej, nr postępowania W.PRP.271.88.2023.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia, nad którym będzie pełniona funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego zawiera postępowanie przetargowe nr W.PRP.271.73.2023, zamieszczone na stronie internetowej BIP pod adresem:

https://www.bip.sulejowek.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=396
Zamawiający wymaga aby Wykonawca usługi zapewnił w trakcie realizacji inwestycji udział osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane do realizacji zamówienia publicznego, pełniącymi funkcję Inspektora Nadzoru:

- w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

- w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
UWAGA:

Remontowany obiekt wpisany został do rejestru zabytków pod nr A-1338 decyzja nr 797/2016 z dnia 09.06.2016 r., dlatego dokumentacja projektowa oraz prace budowlano - montażowe powinny być konsultowane i opiniowane przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.
II. Pozostały personel:

Wykonawca zapewni swojemu zespołowi niezbędne wsparcie i właściwą pomoc techniczną oraz udział innych specjalistów o odpowiednim doświadczeniu w rozwiązywaniu problemów technicznych i/lub prawnych we wszelkich dziedzinach związanych z zakresem Usług wykonywanych przez Wykonawcę (tj. inżynier elektryk, specjalista w dziedzinie kina 7D i systemu virtual reality i inni). Wszyscy specjaliści muszą być wolni od potencjalnego konfliktu interesów w zakresie powierzonych im zadań.

Wyżej wymienieni specjaliści nie wyczerpują wszystkich branż objętych zamówieniem. W przypadku pojawienia się na etapie prowadzonej budowy konieczności uczestnictwa innych specjalistów (innych branżystów o nie wymienionych specjalizacjach a niezbędnych do prawidłowej realizacji Zamówienia, np. o uprawnieniach konstrukcyjno - mykologicznych) obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie wsparcia zamawiającego i uczestnictwo nie wymienionych wyżej specjalistów w czasie procesu inwestycyjnego, w tym podczas narad na budowie, bez zmiany ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy.
III. Wykonawca robót budowlanych przygotował dokumentację projektową ( projekty budowlane i wykonawcze) i uzyskał pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji w dniu 11 lutego 2022 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 118/SAAB/2022.

W/w decyzja stała się prawomocna w dniu 14 kwietnia 2022 roku.

Wykonawca rozpocznie prace w listopadzie 2023r.

IV. Szczegółowy zakres:

1. przekazanie Wykonawcy robót terenu budowy oraz dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w imieniu Zamawiającego,

2. kontrola stosowana przez Wykonawcę robót metodyki i organizacji pracy przedłożonej przez nich przed datą rozpoczęcia robót (harmonogramu robót),

3. inicjowanie i organizację, stosowanie do potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na tydzień narad technicznych na terenie budowy, z udziałem przedstawicieli Wykonawcy robót i Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad,

4. kontrolę zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa oraz zasadami sztuki i wiedzy inżynierskiej, w tym dokonywania kontroli w czasie dostarczania materiałów i urządzeń, które będą niezbędne do realizacji robót,

5. kontrolowanie postępu robót i wszelkich związanych z tym działań, wydawania Wykonawcy robót poleceń potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy dotyczących usunięcia wad, przeprowadzenia prób i/lub kontroli wymaganych przy robotach, ulegających zakryciu,

6. żądanie od Wykonawcy robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

7. ustalanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koniecznych zmian w zakresie ilości i kolejności robót,

8. zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową,

9. sprawdzanie rozliczeń przedstawianych przez Wykonawcę robót oraz innych wymaganych dokumentów (itp.: takich jak: certyfikaty, jakości, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty, gwarancje itp.),

10. bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących oraz przewidywanych problemach oraz natychmiastowe podejmowanie działań zapobiegawczych i naprawczych, a także o wszelkich zagrożeniach, co do terminowej realizacji robót i prawidłowego wykonywania umowy na roboty oraz propozycji przeciwdziałania tym zagrożeniom,

11. w przypadku interwencji osób trzecich, których interes prawny został naruszony w związku z prowadzonymi robotami: określenie sposobu rozwiązania powstałego sporu, przedstawienie zamawiającemu i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, udzielenie odpowiedzi osobie trzeciej,

12. rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, przedstawiając Zamawiającemu każdorazowo wyczerpujące uzasadnienie proponowanych rozwiązań,

13. sporządzanie wszelkich dokumentów wymaganych zgodnie z umową na roboty lub przez Zamawiającego, a także dostarczanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji dotyczących wykonywania umowy na roboty,

14. uczestniczenie w próbach i przejęciu robót,

15. sprawdzanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

16. wykonywanie wszelkich innych czynności określonych w umowie zawartej z Wykonawcą robót,

17. świadczenie Zamawiającego stałych konsultacji i fachowego doradztwa,

18. weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem m.in. rozwiązań technicznych, zasadności ich zastosowania, itp.,

19. Inspektora Nadzoru, w uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmie wszelkie inne czynności, niewymienione w Umowie lub i/lub w kontrakcie na roboty, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji robót,

20. Weryfikacja pod kątem formalno prawnym zasadności aneksów terminowych,

21. Sprawdzenie protokołów konieczności i innych dokumentów niezbędnych przy prawidłowej realizacji umowy itp.,

22. codziennej działalności Inspektorów branżowych na placu budowy i nadzór na terenach budowy,

23. sprawdzanie rozliczeń przedstawianych przez Wykonawcę (w zakresie potwierdzenia wykonanych robót) innych wymaganych dokumentów (np. takich, jak certyfikaty, jakości, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty, gwarancje itp.),

24. sprawdzanie i opiniowanie dokumentów roszczeniowych Wykonawcy Robót.
V. Raporty:

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przedkładania Zamawiającemu następujących rodzajów raportów: raport miesięczny, raport końcowy. Wszystkie raporty zostaną sporządzone i przekazane Zamawiającemu w formie papierowej, w 1 egzemplarzu oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej nagranej na płycie CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym.

Zakres raportów: raport miesięczny, raport końcowy:

1) minimalne dane: dane Zamawiającego, dane Wykonawcy, rodzaj raportu, data sporządzenia, numer raportu, okres sprawozdawczy, opis zadań nadzorowanych w ramach umowy, opis postępu rzeczowego w okresie sprawozdawczy oraz narastająco, zestawienia tabelaryczne, wartości netto, brutto, wartość przerobu w okresie sprawozdawczym oraz narastająco, nazwa oraz dane wykonawcy robót, napotkane problemy w trakcie realizacji, sposób ich załatwienia, osoby biorące udział w realizacji itp.

2) forma raportu: wersja papierowa, sporządzona w j. polskim, w okładce oraz 1egz. w formie elektronicznej nagranej na CV/DVD bądź innym nośniku zewnętrznym.

Dokument nr: W.PRP.042.17.2023

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 20.11.2023 r. do godz. 09:00 za pośrednictwem poczty, kuriera, bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta (Oryginał oferty należy dostarczyć na adres: Urząd Miasta Sulejówek, Ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek ) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty z pieczątkami) na adres: oorzechowska@umsulejowek.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wymagania:
4. Istotne warunki zamówienia:

Zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

5. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

Cena wykonania zamówienia - 100%.

6. Warunki płatności:

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

8. Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto. Oferta musi zawierać:

1) nazwę, adres lub siedzibę oferenta numer telefonu oraz NIP i Regon;

2) wycenę zamówienia wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

3) cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

4) dane osoby do kontaktu.

Uwagi:
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@umsulejowek.pl[1];

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn.: Dokończenie remontu Dworca kolejowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Polska Szkoła Ekologii - Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej" - nr W.PRP.271.73.2023 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp";

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[2];

? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych[3] osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

? gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik Referatu PIRP, tel.: (22) 76 06 251, (22) 76 06 252

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.