Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont częściowy pokrycia dachu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont częściowy pokrycia dachu

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Bankowa 18
72-010 Police
powiat: policki
Tel: 91 431 13 00, 91 43 11 390, fax 91 317 54 31, kom. 695 395 408, tel. 91 43 11 350
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Police
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: 91 431 13 00, 9
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn.
,,Remont częściowy pokrycia dachu nad lokalem 43/5 wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej nr 008 nieruchomości przy ul Piaskowej 39-43 w Policach, administrowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach"
Wspólnota Mieszkaniowa nr 008 nieruchomości przy Ul. Piaskowej 39-43 w
w imieniu której działa Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Policach
3. Zakres zamówienia:
Zakres robót został określony w: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz pomocniczo w przedmiarze robót, stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego (ZO).
6. Gwarancja:
Wymagana gwarancja na wykonane roboty: minimum 36 miesięcy.

Dokument nr: ZGKIM.DP .261.105.2023 .WD. 1

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert:
oferty zostaną otwarte komisyjnie w terminie 20.11.2023 r. o godz. 10:15 przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego,

Składanie ofert:
ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie ZGKiM w Policach, przy Ul. Bankowej 18, 72-010 Police za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w sekretariacie pokój nr 312, III piętro w terminie do dnia 20.11.2023 r. do godz. 10:00
c) oferta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach
ul. Bankowa 18, 72-010 Police
oraz powinna być oznakowana następująco:
,, Oferta na zadanie pn.:
,,Remont częściowy pokrycia dachu nad lokalem 43/5 wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej nr 008 nieruchomości przy ul Piaskowej 39-43 w Policach, administrowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach"

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28.12.2023 r.

Wymagania:
2. Tryb postępowania:
1) Postępowranie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 3/WD/2022 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 10.05.2022 r. oraz zgodnie z Regulaminem wyboru wykonawców usług, dostaw lub robót budowlanych na potrzeby wspólnoty mieszkaniowej.
2) Zamówienie publiczne o wartości przekraczającej kwotę o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, z pominięciem przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ustawy (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
4. Warunki wykonania robót:
Warunki wykonania i odbioru robót określa STWiORB stanowiąca załącznik do ZO.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) posiada zdolność finansową/kredytową niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) w stosunku do którego nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości,
c) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
d) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 30.000,00 zł
Wykonawca może spełniać ww. warunki samodzielnie lub polegając na zasobach podmiotów trzecich.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8. Zawartość oferty - dokumenty, które należy złożyć wraz z oferta:
1) Oferta cenowa - zgodnie z otrzymanym wzorem - załącznik nr 1
2) Klauzula informacyjna - załącznik nr 3
3) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 4
4) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - załącznik nr 7
9. Dokumenty wymagane przed podpisaniem umowy od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza zgodnie z warunkami ZO - dokumenty należy złożyć na wezwanie Zamawiającego:
1) Opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 30.000,00 zł - polisa powinna być ważna od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia robót zgodnie z umową.
2) Kosztorys ofertowy szczegółowy.
UWAGA:
Wszelkie dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
10. Ocena wiarygodności Wykonawcy:
Zamawiający zgodnie z Zarządzeniem Nr 163/2018 Burmistrza Polic z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów i usług w transakcjach krajowych dokona sprawdzenia wiarygodności Wykonawcy w zakresie:
1) czy podmiot składający ofertę jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) https://ekrs.ms.gov.pl lub wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) https://prod.ceidg.gov.pl oraz, że profil działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia.
2) czy podmiot składający ofertę jest zarejestrowany jako podatnik VAT zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o podatku od towarów i usług, zwaną ,,ustawą o VAT" (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570), https://ppuslugi.mf.gov.pl
3) czy podmiot składający ofertę nie jest wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT lub, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o VAT (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570) https://www.podatki.gov.pl
UWAGA:
W przypadku negatywnej oceny, zgodnie z ww. Zarządzeniem Zamawiający odmówi podpisania umowy.
11. Sposób obliczenia ceny oferty:
1) Cena oferty powinna wynikać z oferty cenowej, sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ZO.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3) Cena oferty powinna obejmować wszystkie prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4) Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym, kalkulacja dokonana w oparciu o opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia.
5) Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową i nie będzie podlegała podwyższeniu w toku realizacji umowy.
6) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
7) Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie oceny złożonych w toku ZO ofert.
UWAGA:
1) Przedmiar robót traktować należy jako materiały poglądowe. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu - zgodnie ze złożoną ofertą.
2) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej, przed opracowaniem oferty.
3) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i inne koszty niezbędne do wykonania zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, koszty transportu, porządkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty energii elektrycznej, wody, współpracy z Zamawiającym, ubezpieczenia, VAT, itp.
12. Kryteria wyboru oferty:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto oraz będzie spełniał wymagania stawiane w ZO.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową, spełniającą wymagania stawiane w ZO w celu wynegocjowania jeszcze korzystniejszych warunków w przedmiotowym postępowaniu.
13. Warunki finansowania:
1) Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonywanych robót.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ZO.
3) Fakturowanie zgodnie z podpisaną umową.
b) za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego, oferty złożone po terminie, o którym jw. zostaną Wykonawcom zwrócone,
3) O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
15. Termin związania oferta:
Wykonawca, składając ofertę, pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
16. Komunikacja w postępowaniu:
Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji w niżej wymienionych formach:
1) pisemnie na adres: ZGKiM w Policach,
2) drogą elektroniczną na adres: wduzv@zgkim.police.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści ZO. Modyfikacja może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano ZO.
17. Inne informacje:
1) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania od podmiotu, który złożył najkorzystniejszą ofertę innych dokumentów (między innymi potwierdzających posiadanie wiedzy i doświadczenia, zdolności finansowej itp.) zapewniających prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
3) Osoba prowadząca zapytanie ofertowe:
Wioletta Duży, tel. 91 43 11 350, 725 995 603, e-mail: wduzv@zgkim.policc.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.