Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
954z dziś
6488z ostatnich 7 dni
23520z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa regulatora różnicy ciśnień i ciepłomierza

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa regulatora różnicy ciśnień i ciepłomierza

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Towarowa 9
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. (82) 565-34-5U53, fax (82) 565-31-30
przetargi@mpecchelm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. (82) 565-34-5U5
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
DOSTAWA regulatora różnicy ciśnień i ciepłomierza
1.2 Rodzaj zamówienia: dostawy.
1.3 Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa regulatora różnicy ciśnień i ciepłomierza.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.
1.4 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
1.6. Zaoferowany ciepłomierz, iak również baterie musza bvć wyprodukowane w 2023r.
1.7. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
1.8. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
2.2. Ciepłomierz będący przedmiotem zamówienia powinien:
1) odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, określonych:
a) w ustawie Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 roku i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych (tj. Dz. U. 2022 póz. 2063 z dn. 16.09.2022),
b) w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych (tj. Dz. U. 2023 póz. 682 z dn. 10.03.2023).
2) posiadać wymagane dopuszczenia, poświadczenia zgodności, atesty, cechy, oznaczenia zgodnie z aktualnymi wymaganiami PN i dyrektyw UE.
przeniesie prawa przysługujące mu z gwarancji udzielonej przez producenta na rzecz Zamawiającego wraz z dokumentami gwarancyjnymi otrzymanymi od producenta.
2.8. W przypadku ujawnienia się wad lub usterek w okresie gwarancji Zamawiający prześle pisemne zgłoszenie (drogą elektroniczną lub pocztą), informując Wykonawcę o powstałych wadach
lub usterkach.
2.9. Wykonawca naprawi lub wymieni wadliwie działający regulator różnicy ciśnień na sprawny, wolny od wad w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia reklamacji.
2.10. Wykonawca naprawi lub wymieni wadliwie działający ciepłomierz lub elementy ciepłomierza na sprawne, wolne od wad w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia reklamacji.
2.11. W ramach naprawy gwarancyjnej wszelkie koszty związane z przesyłką wadliwie działających urządzeń pokrywa Wykonawca.
2.12. Termin płatności faktur ustala się 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT (tj. od daty jej wpływu na dziennik podawczy Zamawiającego), pod warunkiem: dostarczenia towaru zgodnego z umową, dostarczenia towaru w terminach określonych w części 2.1 Ogłoszenia oraz pod warunkiem dostarczenia towaru z wymaganymi w specyfikacji dokumentami, o których mowa w pkt 2.3. i 2.4.
2.13. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych - zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego ,,Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie".

Dokument nr: NZ/66S/2023

Specyfikacja:
IV.3.1 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja warunków zamówienia:
www.mpecchelm.pl

Składanie ofert:
IV.3.2 TERMIN SKŁADANIA ofert: 20.11.2023r. do godz. 11:00:
miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Towarowa 9, 22-100 Chełm (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@mpecchelm.pl

Miejsce i termin realizacji:
2.1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
a) Zadanie nr 1 - do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy,
b) Zadanie nr 2 - do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane.
2. WARUNKI UDZIAŁU:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji składa wraz z oferta zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie zostali zaproszeni do negocjacji lub złożenia ofert, albo nie wykazali braku podstaw wykluczenia,
c) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, jeżeli zamawiający żądał od wykonawców wniesienia wadium lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
d) nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie, jeżeli w okresie trzech lat przed terminem wszczęcia postępowania wykonywali dostawy, świadczyli usługi lub wykonywali roboty budowlane na rzecz Zamawiającego
oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15V to jest następujących osób i podmiotów:
e) wykonawców wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
f) wykonawców, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. póz. 593
1 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisaną na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
g) wykonawców, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
5. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia podając uzasadnienie.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie do czynności prawnych opisanych powyżej musi wprost wynikać z pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą wspólną.
7.1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania oraz musi spełniać warunki udziału, o których mowa w pkt 1 w rozdziale V specyfikacji, a także muszą spełniać łącznie te warunki.
7.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8. Oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzona zostanie na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których sposób oceny został określony w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następującego oświadczenia:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 w rozdziale V SWZ, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania, na podstawie warunków o których mowa w pkt 4 w rozdziale V SWZ - Załącznik nr 3 do SWZ,
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt 4 w rozdziale V SWZ, wystawiony nie wcześniej
niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2. powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3.1. Dokument, o którym mowa w punkcie 3 lit. a) i b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.2. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3.1. stosuje się odpowiednio.
3.3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione powyżej w ppkt 2.1 i 2.2. Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1.1 oraz formularz oferty i formularz cenowy uczestnicy oferty wspólnej składają wspólnie.
Przepisy punktów 3 - 3.2. stosuje się odpowiednio.
5. Formularze i oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów dołączonych do specyfikacji winny być złożone w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii opisanych ,,za zgodność z oryginałem" oraz opatrzonych własnoręcznym czytelnym podpisem lub pieczątka imienną z podpisem nieczytelnym osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi bvć opatrzone podpisem osoby upoważnionej oraz napisem / pieczęcią ..za zgodność z oryginałem". Dopuszcza się podpisanie oferty podpisem zaufanym lub kwalifikowanym.
5.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika.
5.2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV. PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT: cena 100 % (dla każdego z Zadań).
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na każde Zadanie oddzielnie.
IV.2.1 Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3.3 Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.