Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
634z dziś
5394z ostatnich 7 dni
23754z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2023-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Poprzeczna 1
66-600 Krosno Odrzańskie
powiat: krośnieński (odrzański)
tel. 683582110
tomasz.mrowinski@strazgraniczna.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Krosno Odrzańskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 683582110
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę/* usługę/* robotę budowlaną materiałów budowlanych dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniżej wymienionych materiałów budowlanych do Komendy NoOSG Krosno Odrzańskie, Ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Cześć I
Lp. Wyszczególnienie Ilość/j. miary (szt)
1 Świetlówka LED G13 T8 600mm 9W strumień światła (800-900) lm 4000K 200
2 Świetlówka LED G13 T8 1200mm 18W strumień światła (1850 -2880) lm 4000K 100
3 Świetlówka G5 13 W 840 4000K L13 W/840 Długość [mm] : 517 5
4 Oprawa na sufitowa rastrowa RASTRO LED 2xl200mm T8 LED G13 IP20 biała 10
5 Gniazdo podwójne z uziemieniem 2x2p+z hermetyczne natynkowe 16a 250vip44 biały 10
6 Łącznik jednobiegunowy pojedynczy natynkowy hermetyczny ip44 biały 5
7 Gniazdo podwójne z uziemieniem białe GP-2AZ/00 AKCENT OSPEL 20
8 Złączka 12-torowa Listwa zaciskowa 6mm 5A 10
9 Eaton - wyłącznik nadprądowy b lOa 1 biegun hn - 194819 10
10 Eaton - wyłącznik nadprądowy b 16a 1 biegun hn - 194821 10
11 Korytko instalacyjne kablowe 15xl7x 200 20
12 Przewód instalacyjny płaski 450/750V YDYp 3x1,5 100
13 Żarówka LED uliczna 40W E27 4000K 39601m 10
14 Żarówka E14 Led IOw strumień światła l000lm 4000K świeczka 30
15 Żarówka LED kulka E27 IOW mał fi 45 20
16 Żarówka LED E27 15w 13201m, 3000K 100
17 Wago - szybkozłączka 2x0,5-2,5mm2 compact transparentna wago -2273-202 100
18 Wago - szybkozłączka 3x0,5-2,5mm2 compact transparentna wago. -2273-203 100
19 Wago - szybkozłączka 4x0,5-2,5mm2 compact transparentna wago -2273-204 100
20 Wago - szybkozłączka 5x0,5-2,5mm2 compact transparentna wago -2273-205 100
Cześć II
Lp. Wyszczególnienie Ilość/j. miary (szt)
1 Zawór pisuarowy czasowy, chrom 1
2 Zawór przelotowy kulowy z rączką nakrętno-nakrętny 1/2" 10
3 Ferro bateria umywalkowa stojąca ISSO, chrom BIS2 5
4 Ferro Isso bateria kuchenna stojąca chrom BIS4A 5
5 Słuchawka prysznicowa z wężem długości 150cm kolor srebrny materiał ABS, stal nierdzewna gwint 1/2" 10
6 Zestaw termostatyczny do grzejnika prosty 1/2 cala 6
7 Zawór kulowy czerpalny 1/2" kran 4
8 Zawór kulowy czerpalny 3/4" kran 4
9 Korek żeliwny ocynkowany zaślepka 1/2" 10
10 Złączka PP z GZ mosiężnym 50/11/2" pod klucz 4
11 Redukcja 2"xl 1/2" żeliwna ocynkowana wkrętno-nakrętna 4
12 Zawór napełniający do spłuczki 3/8" 6
13 Zawór napełniający do spłuczki 1/2" 6
14 Uniwersalny zawór spłukujący do kompaktów 4
15 Obejma naprawcza 3/4"GEBO DSK 2
16 Obejma naprawcza 1 "GEBO DSK 2
17 Obejma naprawcza 5/4"GEBO DSK 2
18 Obejma naprawcza 6/4"GEBO DSK 2
19 Obejma naprawcza 2"GEBO DSK 2
20 Zawór kulowy kątowy z filtrem 1/2" X 3/8" 6
21 Zawór kulowy kątowy z filtrem 1/2" X 1/2" 6
Cześć III
Lp. Wyszczególnienie Ilość/j. miary (szt)
1 Zamek wierzchni bębenkowy LOB TB51 brąz ZW-LE-204 5
2 Wkładka do zamka patentowa mosiężna 35x35 36
3 Płyta GKB 12,5x1200x2600 mm zwykła 40
4 Płyta GKB 9,5x1200x2600 mm zwykła 40
5 Profil przyścienny UD 30/UD 27 4m 140
6 Wkręty do płyt gipsowych 3,5x2,5 stelaż metal opakowanie l000sz 5
7 Narożnik aluminiowy perforowany do płyt Gipsowo-kartonowych -3m 100
8 Zaczep elektromagnetyczny R4-12.10 5
9 Siatka elewacyjna z włókna szklanego 50m2165g/m2 5

Specyfikacja:
Strona podmiotowa BIP, na której będą umieszczane informacje: bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Składanie ofert:
12) Ofertę proszę przesłać na adres e-mailowy: tomasz.mrowinski@strazgraniczna.pl do dnia 20.11.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia 14 dni od dnia otrzymania zamówienia

Wymagania:
3. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym.
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178);
2) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
5) Uwaga: Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Zamawiający informuje, że komunikacja w przedmiotowym postępowaniu odbywać się będzie za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytań i wyjaśnień oraz innych informacji dotyczących treści zapytania ofertowego lub oferty;
2) zmian treści zapytania ofertowego;
3) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych;
4) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem, nie-powodujących istotnych zmian w treści oferty;
5) informacji o odrzuceniu oferty;
6) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty;
7) zawiadomień o unieważnieniu postępowania;
8) informacji o nieudzieleniu zamówienia.
6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert.
2) Jeżeli wniosek, o którym mowa w ppkt 1 wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Treść zapytań (wniosków o wyjaśnienie zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie podmiotowej BIP, jeżeli postępowanie zamieszczone jest na stronie podmiotowej BIP.
4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz udostępnia na stronie podmiotowej BIP, jeżeli postępowanie zamieszczone jest na stronie podmiotowej BIP.
7. Sposób przygotowania, podpisania, poprawienia oferty:
1) Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych podmiotów powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z przepisami prawa.
2) Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim. Oferta nieczytelna zostanie odrzucona.
3) Zaleca się aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego poprawione poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, wpisanie poprawnej treści oraz złożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (parafowane).
4) Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego)
5) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy.
8) Cena złożonej oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferty, które nie będą zawierały ceny albo oferty będą zawierały kilka propozycji cenowych nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.
9) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
10) Oferty złożone niezgodnie z zapisami przedmiotowego zapytania ofertowego zostaną odrzucone.
8. Istotne elementy zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, należytej jakości , sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych,
2) Płatność przelewem, faktura VAT z 14 -dniowym terminem płatności licząc od daty wpływu faktury.
3) Ofertę należy sporządzić na druku Zamawiającego.
4) Dopuszcza się składania ofert na poszczególne części lub całość oferty.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie, bez podania przyczyn (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).
6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt i ryzyko, w oryginalnych opakowaniach, stosowanych dlanowego fabrycznie produkt przez jego producenta, zaopatrzonych w etykiety identyfikujące produkt oraz termin jego ważności.
7) Wykonawca odpowiada za jakościowe i ilościowe wady Towaru.
8) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na dostarczone Towary na okres udzielany przez producenta jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru dostawy.
9) W przypadku stwierdzenia wad jakościowych i ilościowych dostarczonego Towaru lub niezgodności dostawy z asortymentem określonym powyżej , Wykonawca zobowiązany jest do wymiany Towaru wadliwego na nowy ,wolny od wad lub uzupełnienia braków w dostawie, na własny koszt i ryzyko , w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego
10) Potwierdzeniem odbioru dostawy Towaru będzie podpisany przez Strony Protokół odbioru dostawy.
11) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć materiały budowlane objęte jednostkowym zamówieniem , które będą posiadały: znaki identyfikujące produku; niezbędne karty techniczne , charakterystyki produktów ,instrukcje stosowania i inne ważne, jeżeli takie występują i są wymagane przez obowiązujące przepisy bądź Polskie normy

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami oraz do udzielania informacji w przedmiotowym postępowaniu jest: Tomasz Mrowiński nr tel. 683582110, e-mail:
tomasz.mrowinski@strazgraniczna.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.