Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
powiat: Warszawa
222 500 135, tel. 22 630 1657
Mariusz.Bialowarczuk@mi.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 222 500 135, tel. 22
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na ,,Wymianie stolarki okiennej w budynku B w siedzibie MI przy Ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie wraz z robotami towarzyszącymi, w skład których wchodzą w szczególności: demontaż istniejącej stolarki okiennej, wymiana parapetów oraz montaż nowej stolarki okiennej zgodnie z dokumentacją projektową".

Szczegółowe wymagania Zamawiającego, zgodnie z którymi Wykonawca ma realizować Zamówienie określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

Oferty należy składać drogę elektroniczną na adres e-mail: Mariusz.Bialowarczuk@mi.gov.pl
z tematem wiadomości: ,,Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego - wymiana stolarki okiennej". Ofertę należy przesłać wyłącznie drogę elektroniczną do dnia 20.11.2023 r. w formie zeskanowanych dokumentów lub opatrzonych podpisem elektronicznym.

Wymagania:
Ministerstwo Infrastruktury, z siedzibą w Warszawie (00-928) przy ul. T. Chałubińskiego 4/6, zwane dalej ,,Zamawiającym", zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedurą rozeznania rynku.
Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 2).

Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.). Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).

Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do terminu wskazanego powyżej. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).

Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Kryteria oceny ofert zostały zapisane w części III niniejszego dokumentu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych warunków oferty, w tym ceny, a także ewentualnej rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następna w kolejności.

Ministerstwo Infrastruktury zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

Zamawiający zastrzega, że oferta stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i nie podlegają zastrzeżeniu jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Link do zamówienia publicznego dotyczącego zadania inwestycyjnego polegającego na ,,Wymianie stolarki okiennej w budynku B w siedzibie MI przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie wraz z robotami towarzyszącymi": https://www.gov.pl/web/infrastruktura/bdg-52510132023jj
Sposób obliczania ceny:

Cena oferty uwzględniać musi koszty wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty składające się na realizację zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz innych opłat i podatków.

Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w pieniądzu (walucie) Rzeczpospolitej Polskiej (PLN).

Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium (w %)

1

Cena

100

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

------------------------------- x 100 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów, o których mowa w pkt 3 stanowić będzie końcową ocenę oferty.
Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 1.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 5, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

Kontakt:
Informacje dodatkowe:

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy kontaktować się z Mariuszem Białowarczukiem tel. 22 630 1657 e-mail: Mariusz.Bialowarczuk@mi.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.