Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
818z dziś
5578z ostatnich 7 dni
23938z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przepompowni ścieków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przepompowni ścieków

Data zamieszczenia: 2023-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łubowo
Łubowo 1
62-260 Łubowo
powiat: gnieźnieński
tel. 61427 59 20, tel. 693209152
zgk@lubowo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Łubowo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61427 59 20, te
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
Wykonanie przepompowni ścieków w m. Łubowo na dz. nr ewid. 328/4 obręb ewid. Łubowo- nowy zbiornik wraz z wkopaniem i doprowadzeniem rurociągów
Rodzaj zamówienia: (robota budowlana)
Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia): PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zakres Robót
1. Demontaż istniejącej przepompowni ścieków
2. Montaż nowej przepompowni ścieków wraz z armaturą
3. Roboty towarzyszące
1. Demontaż istniejącej przepompowni ścieków
Prace obejmują odcięcie kanałów napływowych 0160 i 0 200 (zakorkowanie), oraz odcięcie i zabezpieczenie rurociągu tłocznego PE 0 63 oraz kabla zasilającego przepompownię. Demontaż istniejącej przepompowni ścieków, tworzywowej DN 1000 o głębokości ~4,5 m wraz z armaturą.
2. Montaż nowej przepompowni ścieków wraz z armaturą
W miejscu istniejącej posadowienie nowej przepompowni ścieków ze zbiornikiem betonowym C35/45 (typu ciężkiego) alternatywnie polimerobetonowego o średnicy DN 1200 wraz z króćcami dopływowymi grawitacyjnymi 0160 i 0 200 oraz przejściem na rurociąg tłoczny PE 0 63 i przepust kablowy. Rzędne poszczególnych przejść oraz kąty napływów ustalić na wizji terenowej (obowiązek wykonawcy, pomiar na obiekcie). Wszystkie przejścia kanalizacyjne wykonać jako szczelne. Właz przepompowni ze stali nierdzewnej wyposażony w specjalny klucz zlokalizowany na płycie pokrywowej wystającej min. 0,3 m powyżej terenu.
Przepompownie wyposażyć w układ dwupompowy - np. pompy typu MEPROZET BRZEG typu NURT DN 50 z wolnym przelotem 1,9 kW (400 V) lub zamienne spełniające ww. parametry.
Pozostałe min. wyposażenie pompowni:
- orurowanie wewnętrzne pompowni DN 50 ze stali nierdzewnej
- armatura (zawory zwrotne, zasuwy odcinające) - żeliwo, malowane epoksydowo
- prowadnice pomp, drabina, mocowanie elementów, łańcuchy - stal nierdzewna
- sonda hydrostatyczna
- wentylacja zbiornika z biofiltrem
- szafka sterująca zlokalizowana przy przepompowni ścieków z monitoringiem umożliwiającym ciągłą komunikację ze stacja bazową GSM zgodnie z wytycznymi Zakładu Komunalnego a ponadto wyposażona min. w:
o drzwiczki na zamek
o wyłącznik główny sieć/agregat
o przełącznik sterowania ręczny/automatyczny
o wyłącznik różnicowo-prądowy i przęciążeniowy
o lampy sygnalizacyjne,
o gniazdo robocze 230 V,
o gniazdo na agregat
o wewnętrzne oświetlenie szafki
o ogrzewanie szafki
3. Roboty towarzyszące
Doprowadzenie nowego zasilania szafki sterowniczej od złącza kablowego do szafki sterowniczej (ok. 12 m). Usunięcie starej szafki sterowniczej przy złączu kablowym. Zabezpieczenie wywozu ścieków na czas realizacji inwestycji ze studni kanalizacyjnych -kanałów napływowych.
Uruchomienie przepompowni wraz ze szkoleniem. Roboty porządkowe po realizacji inwestycji.

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej (jeśli dotyczy):
Zakład Gospodarki Komunalnej 62-262 Fałkowo 44a 20.11.2023r. godz. 14:00

Składanie ofert:
Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -,,Formularz ofertowy",
- ofertę należy składać w terminie do dnia 20.11.2023r, do godz.13:00 ,w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łubowie, 62-262 Fałkowo 44a, tel 61 4274797 osobiście lub pocztą tradycyjną bądź wysłać pocztą elektroniczną na adres: zgk@lubowo.pl,
- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez rozpatrzenia, (przesłana pocztą mailową nie będzie brana pod uwagę)
- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Do 30.12.2023 r.

Wymagania:
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
5. Zawartość oferty.
W ofercie należy podać:
- opis materiałów i usług
- łączną cena wykonania
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
Cenę oferty należy przedstawić jako cenę: netto + podatek VAT. Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
- Najniższej ceny - Cena-100%.
10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. 4;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom , którzy złożyli oferty.

Kontakt:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łubowie, 62-262 Fałkowo 44a, tel. 693209152 Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Aneta Rekruciak- Dyrektor Zakładu

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.