Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż Kontenerowego Punktu Rozbioru Tusz

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż Kontenerowego Punktu Rozbioru Tusz

Data zamieszczenia: 2023-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy
ul. Kosynierów Gdyńskich 20G
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
w.pawliszak@pzlow.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-11-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
DOSTAWA i montaż
Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia.
1 .Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego Kontenerowego Punktu Rozbioru Tusz we wskazanej lokalizacji (powiat strzelecko-drezdenecki, miejscowość Wielisławice, dz. 151/52).
Zadanie polega na dostarczeniu i montażu zabudowy kontenerowej wg. specyfikacji we wskazanej lokalizacji (miejscowość Wielisławice, dz. 151/52),
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załączniki Nr 1 do SWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

CPV: 44211100, 42500000

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 20.11.2023 r. o godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja:
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane niezwłocznie na życzenie oferenta za pośrednictwem poczty e-mail z adresu: w.pawliszak@pzlow.pl

Składanie ofert:
1. Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: w.pawliszak@pzlow.pl do dnia 19.11.2023 r. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział V Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość zamówienia do dnia 10.12.2023 r.

Wymagania:
Rozdział III Tryb udzjelenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, na podstawie Zarządzenia nr 1/2019 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu zakupów w Polskim Związku Łowieckim oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".
2. Zamówienie jest realizowane w ramach zadania publicznego pod tytułem ,,Zadanie w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - stworzenia miejsca wspierającego rozwój przetwórstwa ekologicznego dziczyzny w subregionie gorzowskim".
3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, bez podania przyczyny lub w przypadku utraty dofinansowania zadania publicznego.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział VI Podwykonawstwo.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całego zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy podmiotów będących podwykonawcami.
4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.
Rozdział VII Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
a. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
b. Wobec Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego oraz nie znajduje się w stanie upadłości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
c. Nie jest powiązany osobowo z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Polskiego Związku Łowieckiego lub osobami wykonującymi w imieniu PZŁ czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia Załącznik nr 4 do SWZ.
Rozdział VIII Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta w tych spółkach prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5 jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
ROZDZIAŁ IX Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
1. Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1.1 Oświadczenie Wykonawcy: Załącznik nr 4 do SWZ.
ROZDZIAŁ X Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienie Wykonawców. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, informację, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy bądź ich części wykonają poszczególni wykonawcy.
Rozdział XI Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje
0 wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
1 odbierania korespondencji elektronicznej.
1. Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami jest poczta elektroniczna - adres e-mail: w.pawliszak@pzlow.pl
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się nazwą sprawy ,,Dostawa Kontenerowego Punktu Rozbioru Tusz"
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w sposobu kontaktu.
3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości pochodzących bezpośrednio od zamawiającego, gdyż powiadomienie bezpośrednio wysłane do Wykonawcy może trafić do folderu SPAM.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
5. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienia SWZ. Pytania powinny zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy i mogą być składane nie później niż do 17.11.2023. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią wyjaśnień jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
Rozdział XII Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się, w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w specyfikacji warunków zamówienia,
Rozdział XIII Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami.
Łowczy Okręgowy Pan Wojciech Pawliszak e-mail: w.pawliszak@pzlow.pl
Rozdział XIV Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ XV Wymagania dotyczące wadium.
1. Wadium nie jest wymagane.
ROZDZIAŁ XVI Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Oferty zawierającym ofertę cenową - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
7. Ofertę, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie papierowej i podpisanej przez osoby upoważnione, której skan przesyła się pocztą e-mail w terminie składania ofert.
8. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert w formie elektronicznej.
9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
10. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie papierowej). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
13. Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres w.pawliszak@pzlow.pl poprzez załączenie skanów wymaganych dokumentów, a w przypadku wyboru wykonawcy dodatkowo poprzez przesłanie oryginalnych dokumentów w jednym egzemplarzu pocztą lub kurierem na adres:
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy ul. Kosynierów Gdyńskich 20G 66-400 Gorzów Wielkopolski
,,Kontenerowy Punkt Rozbioru Tusz"
oraz oznaczyć Nazwą i adresem Wykonawcy
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
3. Zamawiający zapewnia, aby z zawartością ofert nie można było zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
2. Zamawiający poinformuje zainteresowanych, którzy złożyli oferty o wyborze wykonawcy (dostawcy).
ROZDZIAŁ XIX Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzem ofertowym zawierającym ofertę cenową - wg załącznika nr 2 do SWZ.
2. Cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
3. Cena oferty winna być podana dla kompletnej zabudowy kontenerowej (Kontenerowego Punktu Rozbioru Tusz) wraz z dostawą i montażem we wskazanej lokalizacji i wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Dopuszcza się cenę jednostkową w zaokrągleniu do więcej niż 2 miejsc po przecinku z zastrzeżeniem, że cena wynikowa wiersza/oferty będzie wyliczona w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

Ad.2. Ocena kryterium ,,Gwarancja" odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym - załącznik nr 2 do SWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.
UWAGA ! Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych ofert pod kątem rażąco niskiej ceny,
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
10. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, do złożenia pisemnych ofert dodatkowych lub do dalszych negocjacji.
ROZDZIAŁ XXI Informacje o formalnościach, jakie muszą być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,
które stanowią Załącznik nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
3. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej.
4. W przypadku podpisania umowy przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, należy do przesłanej umowy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.
ROZDZIAŁ XXII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XXIV Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ.

Uwagi:
Ochrona danych osobowych - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 5 do SWZ.
Rozdział II Udostępnianie zmian i wyjaśnień treści SWZ oraz innych dokumentów zamówienia bezpośrednio związanych z postępowaniem
0 udzielenie zamówienia.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Wojciech Pawliszak e-mail: w.pawliszak@pzlow.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.