Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów pozłotniczych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów pozłotniczych

Data zamieszczenia: 2023-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Zamkowe w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1
43-200 Pszczyna
powiat: pszczyński
tel.: +48 (32) 210 30 37
przetargi@zamek-pszczyna.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Pszczyna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 (32) 210 3
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia ofert cenowych.

Przedmiot zamówienia:

DOSTAWA materiałów pozłotniczych.

Specyfikacja zamówienia:

1. Złoto muszelkowe, 23? karat, 2,4 g - 5 opakowań
2. Złoto puder, 23 karat, 8 g - 4 opakowania po 2 g
3. Złoto białe /płatki/, 12 karat, 2 opakowań
4. Złoto antyczne, florin, transfer, 23 karat, 1 opakowanie
5. Złoto antyczne luźne, 23 karat, 6 opakowań
6. Złoto rosyjskie, luźne, 23 karat - 30 książeczek
7. Złoto pomarańczowe luźne, 23? karat, 2 opakowania
8. Srebro muszelkowe jasne, 1000/1000, małe, 5 opakowań
9. Srebro puder, jasne 1000/1000, 10 opakowań
10. Srebro płatkowe normal, luźne, 4 op.
11. Szlagmetal 16x16, antyczne Calor 1, 20 op. - 2000 płatków
12. Szlagmetal 14x14, jasne, luźne Color 2,5 - 50 opakowań
13. Aluminium 16x16 - 10 opakowań
14. Permacoll Size Kölner, czerwony - 15 opakowań
15. Permacoll Size Kölner, bezbarwny - 10 opakowań
16. Permacoll- Powdergald Base - 10 opakowań
17. Rapid Steimetze, żółty - 5 opakowań
18. Rapid Steimetze, bezbarwny - 5 opakowań
19. KT-5-HV Ceramic Gal - 4 opakowania
20. Feldmann`s Prep - 5 opakowań
21. Brąz -pasta polerska Reichbleichgold - 10 szt.
22. Brąz -pasta polerska Goldfarbe - 5 szt.

Składanie ofert:
Składanie ofert:

o Ofertę (formularz ofertowy) prosimy dostarczyć osobiście do siedziby Muzeum lub przesłać w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej e-mailem na adres:
przetargi@zamek-pszczyna.pl, do dnia 20.11.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 20.12.2023 r.

Wymagania:
o Oferta powinna być podpisana przez Oferenta lub przez osobę przez niego upoważnioną;
o Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi (jeżeli były składane osobiście) i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie.
Termin związania ofertą:

Oferent jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10.12.2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Kryteria oceny ofert: Cena 100%

Muzeum wybierze ofertę z najniższą ceną.

Warunki udziału w postępowaniu:

o Formularz ofertowy (zał. nr 1), zwany też ofertą - wypełniony i podpisany,
W załączeniu przesyłamy formularz ofertowy - wzór, który prosimy wypełnić podając cenę, a następnie podpisać,
o W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę wraz
z ofertą należy przesłać pełnomocnictwo,
o Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową, jest zobowiązany w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia (zał. nr 2) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Dodatkowe informacje:

o Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, jeżeli jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie publicznym,
o Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie Zamówienia, lub nie dostarczył oświadczenia (zał. nr 2) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, we wskazanym terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Uwagi:
Klauzula informacyjna dla kontrahentów na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

Muzeum Zamkowe w Pszczynie poniżej podaje kilka informacji, które jest zobowiązane przekazać Pani/Panu na podstawie przepisów zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO;
1) Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie,
ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna e-mail: kancelaria@zamek-pszczyna.pl reprezentowanym przez Dyrektora Macieja Klussa.
2) Muzeum Zamkowe w Pszczynie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: iodo@zamek-pszczyna.pl lub pocztą tradycyjna na wskazany powyżej adres do korespondencji, reprezentowanego przez Elżbietę Pergoł.
3) Zakres przetwarzanych Państwa danych osobowych to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nazwa i dane firmy, NIP, REGON.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz na podstawie udzielonej zgody na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust.1 pkt c) w celu konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikający z przepisów podatkowych
5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W dowolnym momencie przetwarzania tych danych może Pani/Pan wycofać zgodę na ich przetwarzanie bez negatywnego wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego ich przetwarzania.
6) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom zewnętrznym i organom publicznym tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Muzeum Zamkowego w Pszczynie usług, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, dla których Administratorem jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie.
7) Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2022 Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Muzeum Zamkowym w Pszczynie Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego.
8) W związku W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych a w szczególności: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach szczególnych dot. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i innych przepisów prawa.
10) W odniesieniu do Pani/Pana danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie).

Kontakt:
Komunikacja:

o W prowadzonym zapytaniu ofertowym komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres:
przetargi@zamek-pszczyna.pl.
o Administracja jest czynna w dni robocze w godz. od 730 do 1530

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.