Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
600z dziś
5360z ostatnich 7 dni
23720z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa produktów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa produktów

Data zamieszczenia: 2023-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach
ul. Kostrzyńska 23
62-010 Pobiedziska
powiat: poznański
tel. 504008608
p.terazniewski@pobiedziska.szkola.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pobiedziska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 504008608
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

,,WYPOSAŻENIE SZKOLNE"

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów wyszczególnionych w tabelce poniżej:

lp.

Nazwa

Zdjęcie poglądowe

ilość

1.

Suszarka Natura na prace plastyczne.

Swoją funkcjonalność zawdzięcza kółeczkom premium i uchwytowi, które ułatwiają przestawianie mebla w dowolne miejsce tak aby mebelek nie przeszkadzał w prowadzonych zajęciach lub podczas zabawy. Zalety suszarki: - posiada 25 poziomów i pomieści prace plastyczne formatu A3, wszystkich wychowanków, - kółeczka ułatwiają przemieszczanie, - wygodny uchwyt, - estetycznie wykonana w kolorze naturalnego drewna z szarymi prętami, wpasuje się w każde nowoczesne wnętrze. Wykonanie: - pręty wykonane ze stali malowanej proszkowo, nie rdzewieją, - stelaż wykonany z trwałej i estetycznej sklejki o grubości 12 mm Wym. suszarki: wys. 86 x szer. 36 x gł. 38 cm Wym. prętów: 32 x 34 cm, odległość między prętami ok.2,5 cm

5szt.

2.

Liczydło i tablica magnetyczna w jednym. Niezbędne wyposażenie każdej sali przedszkolnej i szkolnej, niezwykle pomocne podczas nauki liczenia w zakresie do 100. Solidne klasowe liczydło wykonane z drewna, z jednej strony ma 10 rzędów korali (po 5 w każdym kolorze) z zaznaczeniem przekroczenia pięćdziesiątki, zaś z drugiej magnetyczną tablicę suchościeralną, z markerem w zestawie. Zalety: - solidna, trwała, konstrukcja, - druty liczydła malowane proszkowo, co zapewnia trwałość i chroni przed korozją, - duże korale łatwo chwycić i przesuwać. Wymiary: - 10 metalowych pretów o śr. 5 mm i długości 100 cm, - 50 piłek żółtych o śr. 8 cm, - 50 piłek niebieskich o śr. 8 cm, - tablica: 63 x 98 cm, - liczydło: 134 x 110 x 77 cm

3szt.

3.

Blat do stolika 2-os.z zaokrąglonymi narożnikami, wymiary 1300 x 500 mm. Wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone PCV 2 mm. Kolor buk.

60szt.

4.

Siedzisko krzesła uczniowskiego, profilowane, wykonane ze sklejki bukowej o grubości 8 mm, w kolorze naturalnym, pomalowane trzykrotnie lakierem bezbarwnym. Przeznaczone do krzeseł szkolnych do samodzielnego montażu. Rozmiar 34 X 34 cm (szer.x głębokość) odpowiada rozmiarowi krzesła 3 i 4

60szt.

5.

Siedzisko krzesła uczniowskiego, profilowane, wykonane ze sklejki bukowej o grubości 8 mm, w kolorze naturalnym, pomalowane trzykrotnie lakierem bezbarwnym. Przeznaczone do krzeseł szkolnych do samodzielnego montażu. Rozmiar 38 X 40 cm (szer.x głębokość) odpowiada rozmiarowi krzesła 5 i 6

60szt.

6.

Oparcie krzesła uczniowskiego, profilowane, wykonane ze sklejki bukowej o grubości 8 mm, w kolorze naturalnym, pomalowane trzykrotnie lakierem bezbarwnym.
Przeznaczone do krzeseł szkolnych do samodzielnego montażu.
WYMIARY :
- 15 X 41 cm odpowiada rozmiarowi krzesła 3 i 4

60szt.

7.

Oparcie krzesła uczniowskiego, profilowane, wykonane ze sklejki bukowej o grubości 8 mm, w kolorze naturalnym, pomalowane trzykrotnie lakierem bezbarwnym.
Przeznaczone do krzeseł szkolnych do samodzielnego montażu.
WYMIARY :
- 18 X 42 cm odpowiada rozmiarowi krzesła 5 i 6

60szt.

2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.

Dokument nr: ZP.19.130.2023

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2023 roku o godz. 12:30.

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 22 grudnia 2023r.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach z dnia 30.12.2022r. wprowadzające regulamin udzielania zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (dz.u. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł. - do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych., w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa.

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Zamawiający będzie badał czy wobec wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w (pkt. 1) Zamawiający będzie żądał od wykonawcy dołączenia do oferty, następujących dokumentów:

a) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia co stanowi załącznik nr 1 - do formularza ofertowym

3. Dokumenty należy złożyć w języku polskim a sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1) Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej

Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dokonał co najmniej 3 dostaw wyposażenia szkół o minimalnej wartości 15 000,00 zł oraz udowodni, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.

Zamawiający będzie żądał od wykonawcy - wykazu dostaw. Dowody na spełnienie powyższego warunku należy przedłożyć w postaci referencji bądź innych dokumentów sporządzonych przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać takich dowodów/dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, które będą zawierać opis usług wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca obliczy cenę na podstawie informacji zawartych w punkcie 4 wraz z pozostałymi kosztami dostawy pod adres: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 23, 62-010 Pobiedziska.

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszelkie koszty związane z ostateczną realizacją zamówienia wynikające wprost z zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności podatek VAT.

1. Cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie w odpowiednim miejscu formularza ofertowego.

2. Cena może być tylko jedna.

10. OFERTA I INNE WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone poniżej:
1. Wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniami,

a) oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia, (zał. nr 2) do zapytania ofertowego,

b) wykaz dostaw wraz z potwierdzeniem że wykonane dostawy zostały wykonane należycie (referencje), (zał. nr 3) do zapytania ofertowego,

c) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu obowiązku informacyjnego (zał. nr 4).

11. KOMUNIKACJA
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

? W niniejszym postępowaniu, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
? W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien posługiwać się nazwą zamówienia określoną w treści zaproszenia.
? Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Oferta, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuję się wraz z tłumaczeniem na język polski.
? Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub oferta złożona w odpowiedzi na zaproszenie, dowody przedmiotowe i podmiotowe oraz pozostałe informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: p.terazniewski@pobiedziska.szkola.pl

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

2. Złożenie oferty:

? Ofertę, zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, dowody, przedmiotowe i podmiotowe oraz pozostałe informacje składa się w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę upoważnioną do tych czynności.

? Dokumenty mogą być złożone w jednym pliku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do tych czynności lub w odrębnych plikach, każdy z tych plików musi być osobno podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę upoważnioną do tych czynności.

? Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składanie oświadczeń w imieniu Wykonawcy, powinien być w odrębnym pliku, podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę upoważnioną do tych czynności (mocodawcę)

? Zamawiający dopuszcza również podpisanie ww. dokumentów, w formie skompresowanej, poprzez opatrzenie całego pliku jednym podpisem kwalifikowanym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - jest to równoznaczne z poświadczaniem za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie z osobna każdego ze kompresowanych plików. Zalecany format: .pdf.

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy przesłać/składać do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 12:00, na adres Zamawiającego:
Temat wiadomości: ZP.19.130.2023 WYPOSAŻENIE SZKOLNE

Uwagi:
3. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 23, 62-010 Pobiedziska, dalej jako ,,szkoła". Inspektorem ochrony danych osobowych w szkole jest Pan Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.

? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja uzyskana w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych może skutkować nie udzieleniem zamówienia publicznego

? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

? posiada Pani/Pan:

? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

? nie przysługuje Pani/Panu:

? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3. Wobec obowiązku o którym mowa w ust 2, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o złożenie wraz z wymaganymi dokumentami - oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych. Klauzula RODO znajduję się na formularzu ofertowym zgodnym z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia.

6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.Kryteria oceny oferty

a) Kryterium ,,Cena".

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt.

Obliczenie punktów w kryterium ,,Cena" dla pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

C = (C min / Cx) x 100

gdzie: C - liczba punktów w kryterium ,,Cena"

C min - najniższa cena spośród złożonych ofert

Cx - cena oferty badanej

2. Sposób oceny ofert.

a) Zamawiający będzie oceniał oferty niepodlegające odrzuceniu złożone przez wykonawcę/ów spełniającego/ych warunki udziału w powyższym zapytaniu ofertowym.

b) Oferta, która w oparciu o kryteria uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

c) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może wezwać do złożenia dodatkowej oferty.

Kontakt:
a) Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest: Piotr Teraźniewski, email: p.terazniewski@pobiedziska.szkola.pl, nr tel. 504008608 - dotyczy komunikacji ustnej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.