Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe

Wyniki przetargów z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wynik przetargu: Rekultywacja Jeziora wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych

Powiązany przetarg: Zobacz treść przetargu
Przedmiot:

Rekultywacja Jeziora wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych

Data zamieszczenia: 2012-09-13
Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
tel. 022 5457100
faks 022 5457291
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Kwota: 5362217.62
Data udzielenia: 2012-08-30
Treść: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - etap I.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - etap I.
Jezioro Zgorzała o powierzchni ca 11,0 ha znajduje się w zlewni Kanału Jeziorki między ul.Baletową, a ul.Trombity. Głównym celem odbudowy w/w jeziora jest uzyskanie retencji w zlewni Kanału Jeziorki, co ze względu na jego częste i gwałtowne wezbrania - jest ważnym elementem ochrony przeciwpowodziowej terenów położonych w jego zlewni, a szczególnie zabudowanych terenów osiedli położonych wzdłuż w/w kanału oraz domów wokół akwenu.
II.1.3) 1. Prace swym zakresem będą obejmowały wykonanie:
1)Robót ziemnych związanych z odtworzeniem, uformowaniem i zagospodarowaniem czaszy jeziora;
2)Robót ziemnych związanych z odspojeniem i wywózka mas ziemnych (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu);
3)Robót związanych z rozbiórką istniejącego przepustu pod ul. Dumki odprowadzającego wody z Jeziora Zgorzała do Kanału Jeziorki( zły stan techniczny, nieodpowiednie parametry przepustowości), budowa w jego miejscu nowego o odpowiednich parametrach z progiem na wlocie stabilizującym wodę w pierwszym zbiorniku;
4)Robót związanych z budową progu pomiędzy zbiornikami jeziora stabilizującym wodę w drugim wyższym zbiorniku jeziora;
5)Robót związanych z budową przepustu drogowego pod ul. Dumki w południowej części jeziora;
6)Robót związanych z budową biofiltrów na wlotowych odcinkach rowów w celu ochrony jakości wody jeziora;
7)Robót związanych z rozbiórką i przebudową linii energetycznej;
8)Wycinka drzew i krzewów.
Jezioro, oprócz funkcji małej retencji, będzie także elementem stanowiącym czynnik funkcji krajobrazowej oraz przyrodniczej z zachowaniem różnorodności fauny i flory.

UWAGA!
Dla obsługi budowy przewidziane są: ulica Kórnicka, droga technologiczna - zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym - ulica Dumki. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych dróg na koszt Wykonawcy.

II.1.3) 2. Zakres robót:
1)Roboty przygotowawcze:
a) roboty pomiarowe;
b) rozbiórka nawierzchni asfaltowych o pow. ca 200 m2 i przepustów;
c) ułożenie i rozbiórka dróg technologicznych;
d) wycinka drzew 1691 szt. i krzewów wraz z wywozem na odległość do 2 km;
2)Roboty ziemne:
a) odspojenie i wywóz mas ziemnych ca 68 000 m3 na odległość do 15 km (Zamawiający nie wskazuje miejsca składania lub magazynowania mas ziemnych);
3)Roboty konstrukcyjne:
a) próg piętrzący z gabionów między jeziorem dolnym, a górnym;
b) przepust pod ul. Dumki;
c) przepust na Kanale Jeziorki (przekrój eliptyczny 214cmx164cm);
4)Budowa oczyszczalni wód zasilających zbiornik:
a) biofiltry z koszy kamienno-siatkowych -2 szt.;
5)Przebudowa linii napowietrznej;
6)Roboty wykończeniowe i umocnieniowe.

Powyższy opis stanowi równocześnie treść załącznika nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ wraz z załącznikami oraz zmieniony projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, a także:
1.Dokumentacja projektowa:
1)Projekty budowlano-wykonawcze - załącznik nr 8a) do SIWZ stanowiące równocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy;
2)Przedmiary robót - załącznik nr 8c) do SIWZ stanowiące równocześnie załącznik nr 4 do wzoru umowy;
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8b) do SIWZ stanowiąca równocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1, 45.24.40.00-9, 45.11.00.00-1, 45.23.32.20-7, 77.21.14.00-6, 45.23.22.10-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

Wyniki przetargów z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.