Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup materiałów do realizacji badań przemysłowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup materiałów do realizacji badań przemysłowych

Data zamieszczenia: 2023-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: IPT CONNECT Sp. z o.o
133
21-030 Konopnica
powiat: lubelski
zamowienia@iptconnect.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141334
Województwo: lubelskie
Miasto: Konopnica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-02-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe 2023/01/04/1 - zakup materiałów do
realizacji badań przemysłowych związanych z opracowywaniem
nowych złącz na światłowodach wielordzeniowych
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0612/21 - Telekomunikacyjne złącze rozłączne dla włókna wielordzeniowego

Część 1
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do realizacji badań przemysłowych związanych
z opracowywaniem nowych złącz na światłowodach wielordzeniowych. Szczegóły w Zapytaniu
ofertowym 2023/01/04/1

CPV: 14000000-1, 18000000-9, 19000000-6, 24000000-4, 31000000-6, 31700000-3, 32000000-3, 33000000-0, 33793000-5, 38000000-5

Dokument nr: 2023-31762-141334, 2023/01/04/1

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-06

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
lubelski
Gmina
Konopnica
Miejscowość
Konopnica
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-02-08
Koniec realizacji
2023-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do realizacji badań przemysłowych związanych z opracowywaniem nowych złącz na światłowodach wielordzeniowych

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
4.1. Zamawiający oświadcza, iż materiały i odczynniki których dotyczy Zapytanie ofertowe przeznaczone są do realizacji innowacyjnego projektu naukowo-badawczego, którego celem jest pozyskanie nowej wiedzy. Specyfika realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych powoduje, iż Zamawiający działając z należytą starannością, nie jest w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na ostateczny zakres realizowanego zamówienia. Z uwagi na charakter projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie, zgodnie z założoną wydajnością procesową, Zamawiający dopuszcza sytuację, w której konieczne będzie zwiększenie, zmniejszenie lub modyfikacja zakresu dostaw, jeśli tylko podyktowane to będzie koniecznością wynikającą z osiągnięcia kluczowych parametrów procesu.
4.2. Zamawiający, z uwagi na innowacyjny charakter projektu, którego celem jest pozyskanie nowej wiedzy, w oparciu o innowacyjną infrastrukturę, przewiduje i zastrzega sobie prawo udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu w toku niniejszego postępowania Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych zamówień.
4.3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na dostawy dodatkowe, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów albo zwiększeniu bieżących dostaw na zasadach określonych w Wytycznych.
4.4. Wartość zamówienia, o którym mowa w pkt 4.3 nie może przekraczać 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Warunki zmiany umowy
Określone w załączniku do Zapytania ofertowego 2023/01/04/1 (Projekt umowy)
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w wytycznych programowych,
3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli [weryfikowane na podstawie oświadczenia - zał. nr 2]
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
1.w stosunku do którego nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłość, którego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, którego działalność gospodarcza nie jest zawieszona albo nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
2.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 15 kwietnia 2022 poz. 835). [Weryfikowane na podstawie formularza oświadczenia - załącznik nr 4]
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia [weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym - załącznik nr 1].
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy posiadają potencjał techniczny
umożliwiający realizację zamówienia [weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym - załącznik nr 1]

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-04
Data ostatniej zmiany
2023-01-04 14:51:37

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto [PLN]
C=(najniższa cena brutto (ze złożonych ofert))/(cena brutto badanego wykonawcy) *100
Zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
Szczegóły w Zapytaniu ofertowym 2023/01/04/1

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Krzysztof Witoń
tel.:
e-mail: zamowienia@iptconnect.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.