Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl

Regulamin korzystania z usług serwisu internetowego Eurobudowa.pl

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.EUROBUDOWA.PL

DEFINICJE REGULAMINOWE

 

1) Usługodawca - Eurobudowa.pl Sp. z o.o., 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 8 lok.311, NIP: 586-228-10-57, REGON: 221821042

2) Usługobiorca - przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mogący zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi być podmiotem praw i obowiązków objętych Umową i Regulaminem, która złożyła zamówienie.

3) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi być podmiotem praw i obowiązków objętych Umową i Regulaminem.

4) Usługa - usługa korzystania ze Strony internetowej oraz wszystkie usługi dostępne za jej pośrednictwem.

5) Usługa korzystania ze Strony internetowej - usługa ogólnodostępna świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych na Stronie Internetowej za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.

6) Usługa dostępu (Usługa Podstawowa – usługa polegająca na dostarczeniu przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zebranych w ramach Serwisu informacji w postaci ogłoszeń o przetargach według Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z roku 2017r. poz. 1579 z poźn. zm.), inwestycjach, ofertach handlowych, a także kontraktach biznesowych w zamian za określone wynagrodzenie.

Dostarczanie informacji może odbywać się poprzez udostępnianie treści ogłoszeń w Serwisie poprzez Konto i przesyłanie ich na wskazany adres e-mail Usługobiorcy.

6a) Usługa dodatkowa – każda usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych na Stronie Internetowej za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, do której wymagane jest udzielenie dostępu przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie.

Usługa dodatkowa może być świadczona wyłącznie dla Usługobiorcy posiadającego Usługę dostępu. Usługa dodatkowa świadczona jest na czas określony i kończy się z upływem okresu rozliczeniowego Usługi Podstawowej.

7) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn.zm.).

8) Strona internetowa - strona pod adresem www.eurobudowa.pl.

9) Serwis – baza danych o przetargach według Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z roku 2004r. Nr 19 poz. 177 z poźn. zm.), inwestycjach, ofertach handlowych, a także kontraktach biznesowych publikowanych w Giełdzie ofert pod adresem www.eurobudowa.pl, oraz dodatkowe usługi dostępne poprzez Stronę internetową Usługodawcy

10) Opłata - należność przysługująca Usługodawcy od Usługobiorcy za prawo korzystania w Okresie rozliczeniowym z Serwisu.

11) Okres rozliczeniowy - okresy w jakich rozliczana jest Usługa dostępu.

12) Dane dostępowe - login i hasło Usługobiorcy lub Użytkownika do Serwisu.

13) Zamówienie - zlecenie wykonania Usługi.

14) Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Usługobiorcy.

14a) Konto bezpłatne - zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, za korzystanie, z którego nie ponosi opłaty.

15) Ogłaszający - podmiot, od którego pochodzi informacja zamieszczona w Serwisie.

16) Indywidualne negocjacje - wyraźne oświadczenie Usługodawcy, a nie brak odmowy przyjęcia Zamówienia lub zaproponowanych warunków.

 

ZAWARCIE UMOWY

 

17) Z chwilą złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę i jego przyjęcia przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi dostępu oraz usług dodatkowych na warunkach wskazanych w Zamówieniu i niniejszym Regulaminie lub Regulaminie usług dodatkowych, jeżeli usługa posiada odrębny regulamin.

W sytuacji, gdy zamówienie zostało złożone poprzez stronę internetową Usługodawcy za pomocą opcji „zamów dostęp” do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dokonania zapłaty przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy za zamówioną usługę.

Brak odmowy przyjęcia Zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu oznacza jego przyjęcie przez Usługodawcę z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym.

18) W celu potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi dostępu oraz Usług dodatkowych Usługodawca wysyła Usługobiorcy w wersji elektronicznej na adres mailowy podany podczas składania Zamówienia informacje o otrzymaniu wpłaty.

19) Usługodawca może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi dostępu oraz Usług dodatkowych w terminie 2 lat od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od umowy, w następujących sytuacjach:

a Usługobiorca zalega o co najmniej 14 dni z zapłatą należności wobec Usługodawcy z jakiegokolwiek tytułu, w tym tytułu wykonania Usługi bez konieczności uprzedniego wezwania do zapłaty;

b Usługobiorca może wykorzystać Usługę dostępu lub Usługi dodatkowe do świadczenia działalności pokrywającej się choćby częściowo z działalnością Usługodawcy;

c Zamówienie zostało złożone przez osobę nie będącą przedsiębiorcą.

20) Odstąpienie od umowy uważa się za skutecznie złożone z chwilą wysłania go na adres mailowy Usługobiorcy podany  podczas zamówienia usługi lub w Zamówieniu.

 

 

ZAMÓWIENIE

 

21) Zamówienie może być złożone ustnie, w tym za pośrednictwem telefonu, na piśmie, na adres Usługodawcy, w formie faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamówienie może być złożone również za pośrednictwem Serwisu poprzez opcję „zamów dostęp”.

22) Zamówienie może złożyć wyłącznie przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

23) Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli wskazane zostaną wszystkie informacje wymagane przez Usługodawcę lub wymagane w formularzu na stronie internetowej poprzez opcję „zamów dostęp”.

24) Usługobiorca może wybrać jako okres rozliczeniowy następujący okres : 50 odsłon, miesiąc, kwartał, pół roku, rok lub inny uzgodniony z Usługodawcą. Wskazanie podczas zamawiania usługi lub w Zamówieniu innego okresu nie uzgodnionego w drodze indywidualnych negocjacji oznacza, że Usługobiorca wybrał najbliższy do wskazanego powyższej możliwy okres rozliczeniowy.

25) Cena nie uzgodniona w drodze indywidualnych negocjacji musi odpowiadać cenie z cennika obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia dostępnego na stronie http://www.eurobudowa.pl/zamow/ właściwej wybranemu okresowi rozliczeniowemu. W przypadku wskazania innej nieuzgodnionej ceny obowiązuje cena z cennika właściwa wybranemu okresowi rozliczeniowemu.

26) Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyn. Odmowa przyjęcia Zamówienia następuje w takiej samej formie w jakiej zostało złożone Zamówienie.

27) Dane Usługobiorcy wskazane podczas zamawiania usługi lub w Zamówieniu, w szczególności adres mailowy, mogą zostać zmienione poprzez panel administracyjny dostępny Usługodawcy jak też Usługobiorcy.

URUCHOMIENIE USŁUGI

27a) Korzystanie z usług dostępnych w serwisie eurobudowa.pl z wyłączeniem zwykłego przeglądania strony internetowej bez zalogowania, możliwe jest również poprzez założenie Konta bezpłatnego.

Konto bezpłatne może być utworzone dla każdego Użytkownika, który otrzymuje powiadomienia mailowe, i który aktualnie nie posiada konta płatnego.

27b) Założenie Konta bezpłatnego dla nowego Użytkownika następuje poprzez Rejestrację Użytkownika na stronie internetowej http://www.eurobudowa.pl/zamow/darmowy_dostep/ lub poprzez kontakt telefoniczny z Konsultantem Usługodawcy po uprzednim podaniu przez Użytkownika, w sposób wskazany przez Usługodawcę, żądanych danych.

Podanie przez Użytkownika wymaganych danych jest równoznaczne z akceptacją określonych niniejszym Regulaminem zasad korzystania nieodpłatnie z Konta bezpłatnego oraz z nieodpłatnej Usługi dostępu.

27c) Konto bezpłatne jest zbiorem zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, za korzystanie, z którego nie ponosi opłaty.

27d) Konto bezpłatne utworzone zostaje na czas 30 dni. Usunięcie konta możliwe jest w każdym czasie przez jego Użytkownika poprzez zgłoszenie chęci usunięcia Konta do Usługodawcy.

27e) Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dostęp do Serwisu w ramach Konta bezpłatnego na podstawie posiadanych przez Użytkownika lub Usługobiorcę Danych dostępowych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

28) Usługodawca ma prawo udostępnić Użytkownikowi nieodpłatnie w okresie testowym korzystanie z Usługi dostępu oraz Usług dodatkowych.

28a) Usługodawca ma prawo w okresie korzystania przez Użytkownika z Konta bezpłatnego do udostępniania (uruchomienia Użytkownikowi ograniczonej usługi np. w postaci dostarczania drogą mailową ograniczonych raportów cyklicznych z ogłoszeniami.

29) Usługodawca udostępnia Użytkownikowi testowo Usługę dostępu oraz Usługi dodatkowe na okres do 30 dni przysyłając na podany przez niego adres mailowy Dane dostępowe.

30) Użytkownik może korzystać nieodpłatnie z Usługi dostępu oraz Usług dodatkowych przez okres maksymalnie 30 dni, chyba że Usługodawca wyraźnie wskaże mu krótszy lub dłuższy czas nieodpłatnego korzystania testowo z Usług.

31) Z chwilą złożenia Zamówienia, Usługi są udostępniane Usługobiorcy odpłatnie i prawo do nieodpłatnego korzystania z Usług w okresie testowym wygasa. W sytuacji, gdy zamówienie jest składane za pośrednictwem funkcji „zamów dostęp” prawo bezpłatnego korzystania z Usług wygasa z chwilą wniesienia opłaty przez Użytkownika.

32) Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Strony internetowej i Serwisu w ramach Konta oraz Konta bezpłatnego są następujące: a połączenie z siecią Internet; b przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

 

POWSTRZYMANIE SIĘ ZE ŚWIADCZENIEM

 

33) Usługodawca może w każdej chwili bez podania przyczyn zawiesić świadczenie nieodpłatnej Usługi korzystania ze strony internetowej w tym z Konta bezpłatnego, jak też zawiesić świadczenie nieodpłatnej Usługi dostępu oraz Usług dodatkowych.

34) Usługodawcy przysługuje prawo do powstrzymania się ze świadczeniem lub do ograniczenia świadczenia odpłatnych Usług w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu lub Zamówienia, w tym z przyczyn nie dotrzymania terminu płatności. Za okres powstrzymania lub ograniczenia z tego tytułu świadczenia Usług Usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia. O powstrzymaniu się lub ograniczeniu ze spełnieniem świadczenia Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę poprzez przesłanie informacji na adres mailowy wskazany w Zamówieniu.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

35) Wszelkie reklamacje związane z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: info@eurobudowa.pl

36) Reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko Usługobiorcy lub Użytkownika, adres pocztowy, nazwę jego Konta, Konta bezpłatnego oraz adres poczty elektronicznej; b) przedmiot reklamacji; c) okoliczności uzasadniające reklamację.

37) Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. W takich przypadkach na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Usługobiorcę składającego reklamację zostanie wysłana informacja o odmowie jej rozpatrzenia z podaniem przyczyny odmowy.

38) Reklamacje, spełniające wymogi określone w punktach powyżej, rozpatrywane będą niezwłocznie, w kolejności ich wpływania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie Usługobiorcę lub Użytkownika składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.

39) Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto oraz Konto bezpłatne Usługobiorcy w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta lub Konta bezpłatnego.

OPŁATY

 

40) Usługobiorca dokonuje opłaty za Usługi na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury, dostarczanej Usługobiorcy lub na podstawie danych do opłaty udostępnionych Użytkownikowi w przypadku zakupienia usługi poprzez opcję „zamów dostęp”. W przypadku braku indywidualnych negocjacji co do ceny obowiązuje cena z cennika dostępnego na stronie http://www.eurobudowa.pl/zamow w chwili złożenia Zamówienia.

41) Opłata za usługi jest pobierana z góry za cały Okres rozliczeniowy wskazany na fakturze z terminem płatności uzgodnionym przez Strony. W przypadku braku uzgodnienia terminu płatności cena jest płatna w ciągu 7 dni od wystawienia faktury przez Usługodawcę. Wskazanie innego terminu płatności w Zamówieniu nie wiąże stron o ile nie zostało uzgodnione w drodze indywidualnych negocjacji.

42) Cennik obowiązuje dla jednego Konta w ramach Usługi. Uzyskanie dodatkowego konta wymaga złożenia kolejnego zamówienia.

43) Usługodawca gwarantuje niezmienność ceny Usługi w okresie, za który Usługobiorca dokonał zapłaty.

44) Usługodawca ma prawo dokonać cesji wierzytelności wobec Usługobiorcy.

45) Wszelkie uzgodnione indywidualnie i wskazane w cenniku kwoty są kwotami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 

46) Usługodawca umożliwia Usługobiorcy płatny dostęp do Usług w ramach Konta na podstawie posiadanych przez Usługobiorcę Danych dostępowych przez 24 godziny na dobę.

47) Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w szczególności w przypadkach modernizacji Serwisu, jednakże w przypadku płatnej Usługi dostępu łączny czas nieaktywności Serwisu nie może przekroczyć 48 godzin w ciągu miesiąca.

48) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: a treść umieszczanych na Stronie internetowej lub w Serwisie informacji, w tym ich aktualność, kompletność, wiarygodności, przydatność i zgodność z przepisami prawa; b przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub Serwisu lub ograniczenie w dostępie do Strony internetowej lub Serwisu, niezależnie od przyczyn ich powstania, również z przyczyn zależnych od Usługodawcy, w tym, gdy są spowodowane zakłóceniami technicznymi, przez operatora telekomunikacyjnego lub z powodu siły wyższej;

c) skutki wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługodawcy w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami; d) korzystanie z Usług w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem; e) realizację zobowiązań wynikający z informacji zamieszonych w Serwisie, w tym zawarcie i realizacji umów przez Ogłaszającego.

49) Usługobiorca a także Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę udostępnionego mu adresu elektronicznego do świadczenia Usług drogą elektroniczną w zakresie wynikającym ze złożonego zamówienia oraz w zakresie przysłania informacji handlowych w czasie trwania umowy jak również po jej zakończeniu.

49a) Usługobiorca a także Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie podanego numeru telefonu na prowadzenie przez Eurobudowa.pl Sp. z o.o. lub na jej zlecenie działań marketingowych w tym przedstawienie oferty handlowej drogą telefoniczną.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

50) Administratorem danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców jest Eurobudowa.pl Sp. z o.o., 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 8 lok.311, NIP: 586-228-10-57, REGON: 221821042.

Dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców przetwarzane są w celu zawarcia oraz wykonania Umowy, a także w celach z tym związanych. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.

Więcej informacji na temat podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym realizowanych przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów, dostępnych jest pod adresem http://www.eurobudowa.pl/polityka_prywatnosci/

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Użytkownikowi oraz Usługobiorcy praw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych poprzez adres email info@eurobudowa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora

51) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Usługobiorców są: a) niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania Umowy, b) realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (m.in. rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć); c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. komunikacja z Użytkownikiem poprzez strony internetowe, w tym poprzez czat, telefonicznie); d) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. prezentowanie ofert produktów i usług).

52) Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez okres obowiązywania Umowy, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z Umową (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego). Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorców przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z Usług Administratora.

53) Dane osobowe Użytkownika oraz Usługobiorców mogą być przekazywane: a podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; b podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług informatycznych, usług dodatkowych świadczonych przez Administratora lub za jego pośrednictwem – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.

54) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi oraz Usługobiorcy przysługują określone prawa, w tym: a) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, Usługobiorcy; b) prawo do sprostowania tych danych; c) prawo do usunięcia tych danych, d) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; e) prawo do przenoszenia tych danych; f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); g) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO. h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 

55) Usługobiorca i Użytkownik nie mają prawa do własnego wyboru pierwszych Danych dostępowych, dane dostępowe są przekazywane przez Usługodawcę. Usługobiorca i Użytkownik mogą zmieniać pierwsze dane dostępowe na własne, o ile nowych danych dostępowych nie odrzuci system.

56) Usługobiorca i Użytkownik zobowiązany są do zachowania w tajemnicy osobistych Danych dostępowych. W przypadku zagubienia lub przypadkowego ujawnienia hasła osobom trzecim Usługobiorca i Użytkownik zobowiązany są do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy Usługodawca dezaktywuje zagubione lub ujawnione hasło, a następnie nieodpłatnie wygeneruje i przekaże Usługobiorcy lub Użytkownikowi nowe.

57) Usługobiorca ma prawo do wykorzystania informacji pozyskanych w ramach świadczonej Usługi dostępu wyłącznie we własnym zakresie. Usługobiorca jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych i innych wymaganych do prawidłowego świadczenia Usługi.

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 

58) Umowa o odpłatne świadczenie Usługi dostępu oraz Usług dodatkowych jest zawarta na okres wskazany w Zamówieniu,  zgodny z pkt 24, liczony od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem zdania drugiego oraz punktu

58a). Jeżeli Usługobiorca nie złoży oświadczenia o rezygnacji z Usługi na 10 dni przed terminem, na jaki została zawarta, przyjmuje się, że Usługobiorca wyraża zgodę na przedłużenie umowy na kolejny okres, na jaki była zawarta w ostatnim okresie świadczenia Usług. W przypadku, gdy oświadczenie jest składane za pośrednictwem poczty za dochowanie terminu uważa się wysłanie rezygnacji w tym terminie pocztą, pod warunkiem, że do dnia zakończenia umowy dotrze ona do Usługodawcy. Oświadczenie o rezygnacji w przypadku, gdy strony potwierdziły zawarcie umowy na piśmie pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej.

59) W sytuacji, gdy Usługi zostały zakupione przez Usługobiorcę za pomocą opcji „zamów dostęp” za pośrednictwem serwisu, Umowa o odpłatne świadczenie Usług jest zawarta na okres wybrany przez Usługobiorcę w momencie dokonywania Zamówienia. Umowa nie ulega przedłużeniu na kolejny okres. OCHRONA PRAW USŁUGODAWCY 60) Wszelkie prawa do Strony internetowej i Serwisu, w tym prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe przysługują Usługodawcy. 61) Wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz innych narzędzi udostępnionych w Serwisie lub Stronie Internetowej są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy ewentualnie innych wskazanych podmiotów trzecich.

62) Korzystanie z utworów lub baz danych udostępnianych w Serwisie lub stronie internetowej nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę lub Użytkownika jakichkolwiek praw do nich. Bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania ze Strony internetowej lub Serwisu, zabronione jest w szczególności: a kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektroniczne, bądź w jakikolwiek inny sposób, Serwisu, Strony internetowej lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach; b rozpowszechnianie, w tym publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży w jakikolwiek sposób i formie elementów zawartych na Stronie internetowej i w Serwisie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 63) Rozpoczęcie korzystania ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

64) Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie.

65) Wraz z przesłaniem Zamówienia Usługobiorca akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

66) Wszelkie zmiany w treści Regulaminu będą natychmiast podawane do wiadomości Usługobiorcom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na adres podany w Zamówieniu.

67) W przypadku zmiany danych, w tym danych adresowych Usługobiorca zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Usługodawcę. Do chwili powiadomienia wszelkie czynności podejmowane przez Usługodawcę z uwzględnieniem dotychczasowych danych są w pełni skuteczne.

68) W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.