Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej

Data zamieszczenia: 2023-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KŁOBUCK
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck
powiat: kłobucki
+48 34 310 01 50
sekretariat@gminaklobuck.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Kłobuck
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48 34 310 01 50
Termin składania ofert: 2023-02-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku, III części.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część pierwsza - "Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku"
1. Roboty polegać będą w szczególności na:
- wykonaniu termomodernizacji oraz nowej elewacji,
- wymianie konstrukcji dachowej wraz z warstwami ocieplenia nad halą sportową
oraz nad pomieszczeniami związanymi z halą,
- realizacji robót wykończeniowych wewnętrznych,
- realizacji instalacji wewnętrznych (grzewczej, wod.-kan., elektrycznej, odgromowej, wentylacji, p.poż),
- zamontowaniu nowej armatura oraz urządzeń sanitarnych,
- zamontowaniu nowej stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonaniu warstw podłogowych.
2. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ
Część druga - "Przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych oraz przebudowa trybun na terenie OSiR w
Kłobucku"
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy bieżni wraz z takimi elementami
lekkoatletycznymi jak skocznia do skoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą, a także robót budowlanych przebudowy
trybuny z zadaszeniem.
2. Ogólny opis przewidywanych robót
Roboty polegać będą w szczególności na:
- przebudowie istniejącej bieżni okrężnej na bieżnię czterotorową o dł. 400 m oraz bieżni prostej o dł. 130 m,
- wykonanie odwodnienia bieżni, w tym drenażu wzdłuż dwóch równoległych prostych odcinków bieżni ,
- wykonaniu skocznia do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą,
- dostarczeniu wyposażenia elementów lekkoatletycznych,
- rozbiórce istniejących i wykonaniu nowych trybun wraz z zadaszeniem,
- wykonaniu odwodnienia trybun,
- budowę oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia trybun,
- wykonaniu utwardzeń i ogrodzenia przyległego terenu,
- odtworzeniu naruszonych przy prowadzeniu robót, urządzeń infrastruktury technicznej boiska.
3. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ.
Część trzecia - ,, Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku"
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych budowy wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnia
syntetyczną wraz z siłownią napowietrzną, oświetleniem terenu oraz ciągami komunikacyjnymi i małą architekturą.
2. Ogólny opis przewidywanych robót
Roboty polegać będą w szczególności na:
- budowie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną i piłkochwytami,
- wykonaniu utwardzeń i ogrodzenia przyległego terenu,
- wykonaniu elementów małej architektury,
- wykonaniu oświetlenia terenu,
- wykonaniu siłowni napowietrznej.
3. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ.

CPV: 45210000-2, 45260000-7,45400000-1,45300000-0, 45220000-5, 45200000-9,45260000-7,45111291-4,45100000-8, 45212220-4

Dokument nr: 2023/BZP 00077755, IR.271.001.2023.SD

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ad0214f-a084-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
oraz adresy e-mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Na wskazany adres e-mail Zamawiającego Wykonawca będzie mógł przesyłać wyłącznie dokumenty zamówienia opatrzone stosownym podpisem elektronicznym.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Pan Dariusz Suchański , tel. 34 310 01 e - mail: dsuchanski@gminaklobuck.pl
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ad0214f-a084-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-5ad0214f-a084-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Więcej informacji w rozdziale XII SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminaklobuck.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
8. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej ,,zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
9. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2247) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
Więcej informacji w rozdziale XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kłobucka z siedzibą Ul. 11
Listopada 6, 42-100 Kłobuck, tel. (34) 31 00 150, e-mail: sekretariat@gminaklobuck.pl
Administrator - wyznaczył Inspektora ochrony danych - Pan Jacek Orłowski, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@gminaklobuck.pl lub pisemnie pod adresem: 42-100 Kłobuck Ul. 11 Listopada 6. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu wynikających z przepisów prawa tj.: - ustawa o samorządzie gminnym, - ustawa Prawo zamówień publicznych, - ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, - ustawa o zmianie imienia i nazwiska, - ustawa o ewidencji ludności, - ustawa o dowodach osobistych, - ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, - ustawa o po-datku leśnym, - ustawa o podatku rolnym, - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, -ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, - ustawa o gospodarce nieruchomościami, - ustawa prawo budowlane, -ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - ustawa Kodeks cywilny, - ustawa o pracownikach samorządowych, -ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), - ustawa o ochronie przyrody, - usta-wa o ochronie środowiska, - ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, - ustawa Prawo wodne, - ustawa o dostępie do informacji publicznej, -ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, - ustawa o rachunkowości, - ustawa o finansach publicznych, - ustawa Ordynacja podatkowa, - ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, - ustawa Prawo oświatowe, - ustawa o usługach turystycznych, - ustawa o systemie informacji oświatowej, - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - ustawa o praktykach absolwenckich, -ustawa Prawo o ustroju sądów, - ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP, - ustawa o statystyce publicznej, - ustawa o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, - ustawa o ochronie praw lokatorów, - ustawa o drogach publicznych, - ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego, - ustawa o petycjach, - ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: - art.6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), - art.6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego naAdministratorze), - art.6 ust.1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi).
Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom: - upoważnionym na podstawie przepisów prawa, - przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług.
1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
2) Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które-go dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/ Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej(-jego) danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w Rozdziale XXXII SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dostępne są w Rozdziale XXXII SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-17 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.