Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kruszywa

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kruszywa

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
powiat: chełmski
(82) 567 30 12, FAX (82) 545 97 14
ug@sawin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Sawin
Wadium: ---
Nr telefonu: (82) 567 30 12, FAX
Termin składania ofert: 2023-02-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA kruszywa na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych
2. Przedmiot
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw na
zamówienia:
utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w ilości około 874 tony w tym:
a) 500 ton mieszanki 0-31,5 mm - o zawartości frakcji
pylstej i glinistej max 10%
b) 187 ton grys frakcji 16 - 22 mm
c) 187 ton grys frakcji 8- 16 mm
2) Zawartość frakcji ,,0" (dotyczy tylko mieszanki 0-31,5 mm - w grysach zawartość frakcji ,,0" nie może występować wcale) minimalna grubość w masie dostarczonego kruszywa nie może przekraczać 10 %, w przypadku przekroczenia w/w wartości oraz stwierdzenia tzw. ,,Glinki" w masie kruszyw, dostawa nie zostanie przyjęta przez Zamawiającego. Wykonawca nie może obciążyć Zamawiającego kosztami transportu.
3) Kruszywo powinno być jednorodne, suche, bez domieszek gliny, iłów oraz materiałów metalowych typu gwoździe, druty ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach, a także innych trudno rozkładających się zanieczyszczeń (plastik, guma, itp.).
4) Gatunki skał z których pozyskiwane jest kruszywo powinny być trwałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych
5) Kruszywo musi posiadać odpowiednie wyniki badań potwierdzające spełnienie odpowiednich norm (PN-EN, PN lub równoważne tj. takie których parametry są nie gorsze od wskazanych w normach) oraz dopuszczony do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania, zgodny z aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi (specyfikacją techniczną).. Dostarczane kruszywo musi posiadać deklarację właściwości użytkowych kruszywa oznakowaną znakiem CE, co wskazuje, że producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność produktu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie drogowym
6) Zamawiający na
bieżąco będzie określał swoje
zapotrzebowanie na kruszywo. Wykonawca dostarczy
zamówiony materiał w ciągu nie dłużej niż 3 dni (zgodnie z
czasem wskazanym w ofercie) od telefonicznego zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego, w którym będzie
podany termin wykonania, ilość i frakcja materiału
drogowego oraz miejsce jego dostarczenia.
7) Materiał należy dostarczać w miejsce wskazane przez
Zamawiającego. Transport kruszywa powinien odbywać się
samochodami
samowyładowczymi,
umożliwiającymi
rozciąganie kruszywa po drogach. Odbiór dostawy odbywać
się będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu w godz.ch
poniedziałek - piątek 8:00-15:30. W uzasadnionych
przypadkach odbiór kruszywa może odbywać się po
godz.ch pracy Urzędu Gminy Sawin. Zamawiający
dopuszcza telefoniczne zlecenie Wykonawcy dostawy partii
kruszywa.
8) Każdorazowy odbiór materiału dokumentowany będzie
przekazaniem dowodu dostawy/zakupu kruszywa przez
Wykonawcę. Wykonawca na dostawę danej części
zamówienia przekaże dowód WZ wraz z wydrukiem
wagowym,
potwierdzone
przez
przedstawiciela
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wybiórczej kontroli wagi (tonażu) zamawianej części
dostawy w całym okresie trwania umowy. Koszty drugiego
ważenia
pokrywa
Zamawiający.
Niedostarczenie
Zamawiającemu dokumentów z ważenia kruszywa
dostarczonego każdorazowo przed rozładunkiem na drodze
może spowodować odmowę odbioru kruszywa
9) Potwierdzenia odbioru materiału będzie dokonywała osoba
upoważniona przez Zamawiającego.
10) Podane wyżej ilości są orientacyjne i te mogą ulec zmianie
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia o +/- 50 %.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przebadania
dostarczonej partii materiału. W przypadka, gdy dostarczone
kruszywo nie spełni przedłożonych w ofercie parametrów,
Wykonawca pokryje koszt wykonania badań oraz bezpłatnie
wymieni partię materiału niespełniającego wymaganych
parametrów.
12) Rozładunek kruszywa na drodze ma zostać wykonany w
sposób
nieutrudniający
przejazd,
samochodem
samowyładowawczym, tj. kruszywo ma być rozsypane z
samochodu w ruchu, na odcinkach dróg wskazanych przez
sołtysa danej miejscowości lub upoważnionego pracownika
Urzędu
13) Podstawą
do
rozliczeń,
będzie
faktyczna
ilość
dostarczonego kruszywa oraz ryczałtowe ceny jednostkowe
brutto wskazane w ofercie wykonawcy,
14) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przedmiot
zamówienia z należytą starannością, rzetelnie i terminowo, z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny oraz
przepisów przeciwpożarowych, a także wszelkich innych
zasad
wynikających
z
przepisów
powszechnie
obowiązujących, przez osoby posiadające wymaganą
wiedzę w zakresie przedmiotu zamówienia.

CPV: 14210000-6

Dokument nr: RSG.271.1.2023.MKI

Składanie ofert:
10. Miejsce
1) osobiście u zamawiającego w pok. 106, składania w siedzibie Urzędu Gminy Sawin oferty
2) pocztą, na adres: Urząd Gminy Sawin, Ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin
3) poczta elektroniczną na adres: ug@sawin.pl
4) elektroniczną skrzynkę podawczą Adres skrzynki
ePUAP: URZĄD GMINY SAWIN (pci2527rwi5)
12. Termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć do dnia 10.02.2023 r. do
godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
3.
Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023

Wymagania:
W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)
15) Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć karty
charakterystyki kruszywa
16) Wykonawca odpowiada za jakość dostarczanych kruszyw i
w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości
dostarczonego kruszywa zobowiązany jest, na żądanie
Zamawiającego, do przedstawienia atestu (certyfikatu
zgodności, badania) w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego w odniesieniu do zamówionej dostawy
częściowej.
17) Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność, w
tym materialną, za wszelkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu lub osobom trzecim w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, w całym okresie realizacji umowy, a
odpowiedzialność Zamawiającego jest w tym zakresie
wyłączona.
18) Koszt transportu przedmiotu zamówienia oraz jego
załadunku i rozładunku leży po stronie Wykonawcy
i należy ten koszt wkalkulować w cenę ofertową
19) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował
samochodami o ładowności do 5 ton (min. 1szt), do 14 ton
(min. 1szt) oraz do 25 ton (min. 1szt) z uwagi na trudności
manewrowe na drogach, do oferty należy dostarczyć wykaz
pojazdów jakimi dysponuje Wykonawca w celu realizacji
niniejszego zamówienia.
Klasyfikacja robót
wg. Wspólnego
Słownika
Zamówień

Kryteria oceny 1) Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące
oferty
kryteria oceny ofert:
1) Cena - waga 60 %,
2) Czas realizacji dostawy - waga 40 %,
Przez kryterium cena ofertowa rozumie się cenę oferty brutto za
łączną wartość brutto wraz z transportem do miejsca przezna-
czenia. Ceny jednostkowe podane w ofercie będą stałe w okre-
sie trwania umowy i w żadnym przypadku nie będą przedmio-
tem zmian. Cena podana w ofercie musi obejmować koszty
transportu, wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego
(cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę). Doko-
nane przez Zamawiającego obliczenie ceny oferty wg powyż-
szego wzoru posłuży jedynie do porównania ofert. Rzeczywiste
wynagrodzenie wykonawcy będzie wynikało z faktycznie do-
starczonej ilość kruszywa.
Najwyższą liczbę punktów 60 pkt otrzyma oferta z najniższą
ceną brutto. W kryterium ,,C" ocena ofert zostanie dokonana
przy zastosowaniu wzoru:
C = (Cn / Cob) x 60
gdzie:
C - to liczba punktów przyznanych Wykonawcy
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich
ofert nie podlegających
odrzuceniu
Cob - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
W kryterium czas realizacji dostawy (R) ocenie zostanie podda-
ne czas dostawy od dnia zgłoszenia telefonicznego zapotrze-
bowania. Wykonawca w formularzu oferty ma wpisać 1 dzień, 2
dni lub 3 dni. W przypadku wpisania w formularzu oferty terminu
dostawy większego niż 3 dni oferta zostanie odrzucona jako
niezgodna z zapisami przedmiotu zamówienia.
Zamawiający przyzna ofercie odpowiednio punkty, wg następu-
jących zasad:
1) czas dostawy 3 dni robocze od telefonicznego
zgłoszenia - 0 pkt.
2) czas dostawy 2 dni robocze od telefonicznego
zgłoszenia - 20 pkt.
3) czas dostawy 1 dzień roboczy od telefonicznego zgłoszenia
- 40 pkt
1) W przypadku nie podania w formularzu ofertowym sta-
nowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego żadnej
informacji, podanie wartości ,,0", ,,-" lub ,,nie dotyczy" lub
informacji o równoważnym znaczeniu oferta otrzyma 0
pkt w niniejszym kryterium. W przypadku podania czasu
reakcji dłuższego niż 3 dni robocze oferta zostanie od-
rzucona.
2) Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów
poszczególnych kryteriów obliczonych zgodnie z poniż-
szym wzorem:
Łączna ocena oferty:
OF = C + R
gdzie:
C - to liczba punktów za kryterium cena
R - to liczba punktów za kryterium czas realizacji dostawy
OF - łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która otrzyma
najwyższą
liczbę
punktów
będącą
sumą
punktów
w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Liczba punktów
w każdym kryterium i łączna liczba punktów ustalone zostaną
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku
rozbieżności zamawiający bierze pod uwagę cenę słownie
wskazaną w ofercie.
3) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najko-
rzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oce-
ny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru
oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenie w terminie określo-
nym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wyko-
nawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaofero-
wać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofer-
tach.
Należności za przedmiot umowy zostaną uregulowane w formie
przelewu na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
dostarczenia
prawidłowo
wystawionej
faktury
wraz
z potwierdzonymi dokumentami odbioru dostaw.
5. Warunki
płatności:
6. Zamawiający
poinformuje
telefonicznie/e-mail
Wyniki
postępowania wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.
7. Inne istotne
warunki
zamówienia
wzywając
1) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty
powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania
między
zamawiającym
lub
osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem
procedury
wyboru
wykonawcy,
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki
cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego zapytania.
3) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, o
których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego
4) Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji zamówienia
poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym
wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania, łącznej
ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
5) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia
6) Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny
ofertowej brutto przez cały okres trwania umowy.
7) Cena musi być: podana i wyliczona w zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5
należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
8) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
9) W umowie Zamawiający wskaże kary umowne:
a) za odstąpienie od realizacji całości umowy, za którą
Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości 5.000 zł,
b) za bezzasadną odmowę odbioru zamówionego kruszywa
w wysokości 300 zł,
c) za zwłokę w dostarczeniu zamówionego kruszywa w
wysokości 300 zł za każdy dzień uchybienia terminu,
d) za uchybienie innym obowiązkom przewidzianym w
niniejszej umowie w wysokości 300 zł za każde stwierdzone
uchybienie.
8.
Zamawiający
wymaga, aby
wykonawca:
1) Spełniał warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga posiadania min. 3 samochodów
o ładowności do 5 ton (min. 1szt.), do 14 ton (min. 1szt.) oraz do
25 ton (min. 1szt.) do oferty należy dostarczyć wykaz pojazdów
jakimi dysponuje Wykonawca w celu realizacji niniejszego
zamówienia.
2) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać,
że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy
w
inne
przedsięwzięcia
gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
3) Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
do żądania wyjaśnień do złożonych ofert (możliwość
przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz wezwania
wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert).
9.
Sposób
1) Ofertę sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA"
przygotowania 20) Do oferty należy załączyć wykaz pojazdów, karty
oferty
charakterystyki kruszywa oraz ewentualne pełnomocnictwo
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
pisemnej, na komputerze lub nieścieralnym atramentem lub
długopisem. Oferta musi być podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy podpisem
osobistym bądź kwalifikowalnym
3) W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego
lub pocztą
na kopercie należy umieścić adnotację:
,,Zapytanie ofertowe dostawa kruszywa na utwardzenie
nawierzchni dróg gminnych".
4) Oferta otrzymana po terminie zostanie zwrócona
niezwłocznie Wykonawcy bez otwierania (dotyczy ofert
składanych papierowo).
5) Oferta
złożona, przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej tj. w formie skanów, podpisanych przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub w postaci
elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
przez
osobę
upoważnioną
do
reprezentowania Wykonawcy, przesłanych na adres:
ug@sawin.pl
6) Oferta wraz z załącznikami musi zostać zaszyfrowana
i przesłana w następujący sposób:
1) W tytule przesłanej wiadomości zawierającej ofertę wraz
z załącznikami należy wskazać ,,Zapytanie ofertowe
dostawa kruszywa na utwardzenie nawierzchni dróg
gminnych".
2) Podpisana oferta wraz z załącznikami (wszystkie
dokumenty, które składa Wykonawca) musi zostać
skompresowana w programie ZIP oraz zaszyfrowana,
tj. opatrzona hasłem dostępowym.
3) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowaną
ofertę wraz z załącznikami w taki sposób, aby dokument
ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Datą otrzymania oferty wraz
z załącznikami będzie potwierdzenie dostarczenia
wiadomości zawierającej ofertę wraz z załącznikami do
serwera pocztowego Zamawiającego.
4) Wykonawca,
przesyłając
ofertę
wraz
z załącznikami, żąda potwierdzenia dostarczenia
wiadomości.
5) Wykonawca przekazuje hasło dostępu do złożonej oferty
wraz z załącznikami po upływie terminu składania ofert
jednak nie później niż w ciągu 60 minut od upływu
terminu (tj. najpóźniej 10.02.2023 godzina 11:00) na
składanie ofert, na adres: ug@sawin.pl
6) Wykonawca,
przesyłając
hasło
dostępu,
żąda
potwierdzenia dostarczenia wiadomości.
7) W przypadku braku przekazania przez Wykonawcę
hasła dostępu do oferty wraz z załącznikami w sposób
określony w ppkt. 5 powyżej, Zamawiający w godzinach
8.00-14.00 jednokrotnie wezwie Wykonawcę do
przekazania hasła dostępu oferty w ciągu 120 minut
wysyłając
prośbę
o
hasło
na
adres
z którego dotarła oferta.
8) Oferta może zostać podpisana w sposób:
skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez
osobę(osoby)
uprawnioną(e)
do
reprezentowania
Wykonawcy, lub podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy,
11. 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania
przyczyn.
2) Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych
składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do
przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa

Kontakt:
5) Osoba odpowiedzialna za informację dotyczącą zapytania ofertowego:
- w zakresie proceduralnym: Małgorzata Kiendrak - Stanowisko ds. zamówień
publicznych
i
pozyskiwania
środków
tel.
82 5444325
malgorzata.kiendrak@sawin.pl
- w zakresie merytorycznym: Paweł Misiura - kierownik Referatu Budownictwa,
Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestycji Tel (82) 567 30 92; e- mail;
pawel.misiura@sawin.pl ;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.