Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o
ul. Solskiego 13
32-800 Brzesko
powiat: brzeski
Tel.: +48 146626510
k.koziol@rpwikbrzesko.com.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/723714
Województwo: małopolskie
Miasto: Brzesko
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 146626510
Termin składania ofert: 2023-03-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SP. Z O.O.

Numer referencyjny: 1/U/E/2023
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Część I zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1a do SWZ:

1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 1 891 203,00 kWh.

2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi

1 494 050,37 zł.

Część II zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1b do SWZ:

1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosi 2 836 799,00 kWh.

2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosi

3 120 478,90 zł.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1a do SWZ.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1a do SWZ:

1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 1 891 203,00 kWh.

2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi

1 494 050,37 zł.

3) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do Projektowanych postanowień umowy (zał. nr 4.1 do SWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1b do SWZ

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1b do SWZ:

1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosi 2 836 799,00 kWh.

2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosi

3 120 478,90 zł.

3) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do Projektowanych postanowień umowy (zał. nr 4.1 do SWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 09300000

Dokument nr: 069959-2023, 1/U/E/2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 02/03/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

https://platformazakupowa.pl/pn/newpower

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/newpower

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/723714

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/03/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/04/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

a) 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100) - część I zamówienia.

b) 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100) - część II zamówienia.

2. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form:

1) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego NIP 869-000-30-31 - Bank: PKO BP, nr konta: 08 1020 4984 0000 4702 0003 4199, z adnotacją ,,ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SP. Z O.O. - część I" lub ,,ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SP. Z O.O. - część II". Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 02.03.2023 r. do godz. 10:00.

szczegółowe informacje na temat wadium zostały zawarte w dziale IX SWZ.

Kontakt:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.
ul. Solskiego 13
Brzesko
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
32-800
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Kozioł
E-mail: k.koziol@rpwikbrzesko.com.pl
Tel.: +48 146626510

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.