Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup izolatorów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup izolatorów

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Opole
ul. Elektrowniana 25
45-920 Opole
powiat: Opole
+48 77 423 5330
Jan.Lachowski@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/68583/details
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 77 423 5330
Termin składania ofert: 2023-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup izolatorów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Opis zamówienia:
Opis Przedmiotu zamówienia :
IZOLATOR OBROTOWY Z/TULEJAMI 6 - 4 Szt.
Lub izolatorów obrotowych sworzniowych
o parametrach równoważnych:
Napięcie znamionowe 110kV,
Długość zabudowy izolatora - 7700mm,
Średnica zewnętrzna żeber - 117mm,
Średnica zew tulei 120 mm,
Średnica sworznia 20mm,
Maksymalna temperatura pracy 400°C.
Przy dostawie wymagane jest dostarczenie ,wystawione przez producenta izolatorów
o świadectwo kontroli jakości i atesty materiałowe

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELO/00754/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
09-02-2023 13:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/68583/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
09-02-2023 13:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, Ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
Dane zamawiającego
Nazwa zamawiającego: PGE GiEK SA
Miejscowość zamawiającego: Bełchatów
Adres zamawiającego: Węglowa 5
Kraj: PL
ORGANIZATOR
Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:
PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Opole
Telefon do osoby kontaktowej: +48 77 423 53 30
Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie: Opole
Kod pocztowy: 45-920
Adres jednostki prowadzącej postępowanie: ul. Elektrowniana 25
Osoba kontaktowa: Jan Lachowski
Adres mailowy do osoby kontaktowej: jan.lachowski@gkpge.pl
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
Nazwa postępowania: Zakup izolatorów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Numer postępowania: POST/GEK/CSS/IZE-ELO/00754/2023
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Opis Przedmiotu zamówienia : Jak wyżej.
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Miejsce realizacji zamówienia: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole
Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od daty wystawienia zamówienia.
Termin składania Ofert: do 09-02-2023r. do godz. 13:00.
Czy jawne otwarcie ofert: Nie
Dodatkowe informacje:
1. O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wprowadzonego rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), tj. przesłanek wskazanych w pkt od 6.3.4.3. PROC 10032/G (PROC 10032/G (wyciąg) dostępna na stronie www Zamawiającego).
1.3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanki wskazanej w pkt. 6.3.4.2. punkt ,,o" " PROC 10032/G (PROC 10032/G (wyciąg) dostępna na stronie www Zamawiającego).
1.4. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, określonych w pkt. 1.2 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą:
Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4.3. PROC 10032/G:
a) Oświadczam, że nie jestem Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 765/2006) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 269/2014) albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (dalej: Ustawa przeciwdziałania wspieraniu agresji),
b) Oświadczam, że nie jestem Wykonawcom, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałania wspieraniu agresji,
c) Oświadczam, że nie jestem Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałania wspieraniu agresji,
d) Oświadczam, że nie jestem Wykonawcą z udziałem:
- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1.5 litera ,,d" tiret pierwszy powyżej, lub
- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, którym mowa w 1.5 litera ,,d" tiret pierwszy i pkt 1.5. litera ,,d" tiret drugi powyżej, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnościach dany Wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE) w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości Zamówienia.
1.5. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, określonych w pkt. 1.3 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą:
Oświadczenie że Wykonawca, nie podlega wykluczeniu z postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanki wskazanej w pkt. 6.3.4.2. punkt ,,o".
1.6. Ocena braku podstaw do wykluczenia z udziału w Postępowaniu zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych przez Zamawiającego.
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1. Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu - w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej SWPP2, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty.
2.2. Na kompletną Ofertę składają się:
2.2.1. Formularz ofertowy wypełniony za pośrednictwem Platformy Zakupowej SWPP2;
2.2.2. Dokumenty/oświadczenia wymienione w pkt 1.2. i 1.3.
2.3. Warunki świadczenia dostawy zostały określone w określone w ,,OWZ" (Ogólne Warunki Zamówienia) - dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe.
2.3.1 Zamawiający informuje że zmienia w OWZ następujące zapisy w:
§ 3. Warunki realizacji Zamówienia
6. Dostawy będą realizowane według Incoterms 2020 (wraz z rozładunkiem w magazynie Zamawiającego lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego), na podstawie reguły DDP.
3. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
3.1. Korespondencję należy kierować drogą elektroniczną poprzez Platformę Zakupową SWPP2 lub na podany poniżej adres e-mail;
3.2. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Jan Lachowski, tel. 77 423 53 30, e-mail: jan.lachowski@gkpge.pl
4. WYJAŚNIENIA I MODYFIKCJA OGŁOSZENIA
4.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia oraz o zmianę terminu do złożenia oferty. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
4.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące SWZ należy kierować poprzez platformę zakupową SWPP2, w zakładce "Pytania i odpowiedzi".
5. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
Korespondencję należy kierować drogą elektroniczną poprzez Platformę Zakupową SWPP2 lub na adres e-mail; Osobą uprawnioną do kontaktu jest Jan Lachowski tel. 77 423 53 30, e-mail: jan.lachowski@gkpge.pl
6. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
6.1. Zamawiający informuje, że udział w postępowaniach zakupowych prowadzonych przez PGE GiEK S.A. jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej obsługiwanej, na zlecenie PGE S.A., przez firmę Marketplanet pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl.Aby uzyskać pełen dostęp do procesów zakupowych PGE, umożliwiający składanie ofert, niezbędne jest dokonanie rejestracji na platformie, pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/rejestracja?supplier=PGE
Kontakt z biurem obsługi klienta OnePlace pod numerem+48 22 576 87 87 lub adresem e-mail: helpdesk.zakupy@gkpge.pl , gdzie konsultanci poinformują Państwa o możliwościach platformy.
6.2. Moment złożenia oferty następuje wraz z zakończeniem procesu składania, tj. kliknięciu na przycisk ,,Złóż wniosek/ofertę" i wyświetleniu przez system komunikatu ,,Oferta złożona poprawnie".
6.3. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na serwer, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę. Po upływie terminu wskazanego powyżej nie będzie możliwe złożenie Oferty, dlatego Zamawiający rekomenduje, aby Oferty składać z odpowiednim wyprzedzeniem.
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
8. KRYTERIUM OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert stanowi cena netto - waga 100 %.
9. NEGOCJACJE HANDLOWE
9.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
9.2. Negocjacje prowadzone są poprzez platformę zakupową SWPP2.
9.3. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W negocjacjach powinny uczestniczyć osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnicy, którzy w imieniu Wykonawcy będą mogli podejmować wiążące decyzje dotyczące przedmiotu postępowania.
9.4. Negocjacje prowadzone z Wykonawcą mają charakter poufny
10. POZOSTAŁE INFORMACJE
10.1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
10.2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych .
10.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych..
10.5. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,Rozporządzenie" lub ,,RODO"), informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych.Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
10.6. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
10.7. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
10.8. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i udzielenia zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed przekazaniem zaproszenia.
10.9. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
10.10. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. (PROC 10032/G) obowiązującej od dnia 01.10.2022 r. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
10.11. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym. Jeżeli wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia lub Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny Ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonuje badania kolejnego Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny Ofert, do momentu wyboru Najkorzystniejszej Oferty albo unieważnienia Postępowania zakupowego.
Zał.
Załącznik nr 1 -Wzór Protokołu odbioru.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Jan Lachowski
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Jan.Lachowski@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 77 423 5330

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.