Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Nadzór budowlany - modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów"

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Nadzór budowlany - modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów"

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
ul. Św. Antoniego 1
05-530 Góra Kalwaria
powiat: piaseczyński
(22) 72 73 546, fax: (22) 72 72 332
zgk@post.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Góra Kalwaria
Wadium: 27 000,00 PLN,
Nr telefonu: (22) 72 73 546, fax:
Termin składania ofert: 2023-02-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie pn. ,,Nadzór budowlany - modernizacja oczyszczalni ścieków
Moczydłów"
4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla Zadania Nr 7
pn. ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów" w projekcie pn. ,,Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Góra Kalwaria" współfinansowanym w ramach programu POiŚ 2014-2020 od
momentu podjęcia prac przez nowego generalnego wykonawcę, przy czym aktualny stopień
zaawansowania prac wynosi około 25%.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ, tj.
Opis przedmiotu zamówienia

CPV: 71247000 - 1, 71248000 - 8, 71520000 - 9, 71631300 - 3, 71310000 - 4

Otwarcie ofert: 18. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Górze Kalwarii, Ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria
W dniu 17 lutego 2023 r. o godz. 11:30
czasu lokalnego

Składanie ofert:
16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii,
ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria, przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zgk@post.pl w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 17 lutego 2023 r. do godz. 11:00
czasu lokalnego

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin wykonania zamówienia.
Czas realizacji usług nadzoru inwestorskiego obejmuje termin od podpisania umowy do dnia
zakończenia robót budowlanych oraz w okresie obowiązywania rękojmii i gwarancji dla przedmiotowych
prac. Za dzień zakończenia robót budowlanych uznaje się dzień uzyskania prawomocnego pozwolenia
na użytkowanie i odbioru ostatecznego tych robót. Prawdopodobny termin zakończenia prac
budowlanych pn. ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów" przypada na dzień 31 grudnia 2023
roku.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Regulaminu
udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
2. Oznaczenie Wykonawcy
Na potrzeby niniejszego zamówienia:
1) termin "Konsorcjum" należy rozumieć jako porozumienie cywilno-prawne dwóch lub większej liczby
osób (poszczególne osoby zwane są dalej "Partnerami") i należy je odnieść do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)
2) termin ,,Lider" oznacza jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali Wykonawcy (członkowie konsorcjum)
powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją zamówienia oraz udzielili
pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych
z wykonaniem Kontraktu. W szczególności Lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do
przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich partnerów, razem i każdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie prowadzona
przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą
realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera wskazane w umowie;
3) termin ,,Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
3. Tryb udzielania zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności w oparciu o zapisy
Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 do których nie stosuje
się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (dalej: ,,Regulamin").
5. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
3/22
6. Informacja o przewidzianych zamówieniach z wolnej ręki.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec
którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z
udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2) spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
2. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada minimalne warunki umożliwiające realizacje zamówienia
na odpowiednim poziomie jakości, dotyczące:
DOŚWIADCZENIA (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie), jeżeli
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał
co najmniej :
- 1 usługę, której przedmiotem było pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego lub inżyniera
kontraktu dla inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o wartości
inwestycji minimum 15 000 000 PLN netto.
Każda z ww. usług musiała być wykonywana nieprzerwanie przez cały okres inwestycji, tj. od
rozpoczęcia robót do uzyskania pozwoleń budowlanych na użytkowanie.
W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 z załączeniem dowodów,
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
4/22
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty wzbudzą wątpliwości,
Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były
wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
WYKAZU OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI NINIEJSZEGO
ZAMÓWIENIA (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy), jeżeli wykaże,
że dysponuje następującymi osobami:
Specjalista 1 - Inspektor nadzoru w zakresie branży sanitarnej będący Kierownikiem Zespołu,
posiadający:
? 36 - miesięczne doświadczenie zawodowe (nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert) na stanowisku polegającym na nadzorowaniu (tj. pełnieniu
funkcji inspektora nadzoru) lub kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót w branży sanitarnej), w tym przy co najmniej jednym kontrakcie
obejmującym budowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o
przepustowości nie mniejszej niż Qśrd = 1 500m3
/dobę.
? doświadczenie w pełnieniu ww. funkcji przy realizacji wskazanego powyżej kontraktu musi
obejmować okres co najmniej 12-miesięczny
? uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z
2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2020 r. Prawo Budowlane (tj. z dnia 7
lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(tj. z dnia 13 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 220)
Specjalista 2 - Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej - posiadający:
? 36 - miesięczne doświadczenie zawodowe (nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert) na stanowisku polegającym na nadzorowaniu (tj. pełnieniu
funkcji inspektora nadzoru) lub kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej), w tym przy co najmniej jednym
kontrakcie obejmującym budowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków nie
mniejszej, niż 1 500 m3
na dobę.
? doświadczenie w pełnieniu ww. funkcji przy realizacji wskazanego powyżej kontraktu musi
obejmować okres co najmniej 12-miesięczny
? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
5/22
w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2020 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2020 r. poz. 1333) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. z dnia
13 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 220)
Specjalista 3 - Inspektor nadzoru w zakresie branży elektrycznej i AKPiA - posiadający:
? 24 - miesięczne doświadczenie zawodowe (nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert) na stanowisku polegającym na nadzorowaniu (tj. pełnieniu
funkcji inspektora nadzoru) lub kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót w branży elektrycznej), w tym przy co najmniej jednym kontrakcie
obejmującym budowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków
? doświadczenie w pełnieniu ww. funkcji przy realizacji wskazanego powyżej kontraktu musi
obejmować okres, co najmniej 6-miesięczny
? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia
29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2020 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. z dnia 13 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2020 r.
poz. 220)
Specjalista 4 - Inspektor nadzoru w zakresie branży drogowej - posiadający:
? 24 - miesięczne doświadczenie zawodowe (nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert) na stanowisku polegającym na nadzorowaniu (tj. pełnieniu
funkcji inspektora nadzoru) lub kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót w branży drogowej, w tym przy co najmniej jednym kontrakcie
obejmującym budowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków
? doświadczenie w pełnieniu ww. funkcji przy realizacji wskazanego powyżej kontraktu musi
obejmować okres, co najmniej 6-miesięczny
? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie branży drogowej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2020
r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
6/22
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tj. z dnia 13 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 220)
Wszystkie osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem
polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni we własnym zakresie na czas realizacji
zamówienia tłumacza języka polskiego.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia poszczególnych funkcji ekspertów przez te same osoby.
W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia wraz z
informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. W tym celu Wykonawcy winni wypełnić i przedłożyć
załączniki nr 4 do niniejszego zapytania.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów techniczne lub zawodowe Wykonawcy w
inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane ekonomiczne lub
finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tych danych według
średniego kursu NBP z dnia ukazania się niniejszego zapytania na stronie internetowej
Zamawiającego. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na
język polski.
3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w niniejszym punkcie zapytania, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą.
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
7/22
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizowały usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego
podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
pkt. 9 niniejszego dokumentu.
Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, za wyjątkiem oświadczeń,
które winny być złożone wyłącznie w formie oryginałów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu i nie podlegać wykluczeniu oraz złożyć dokumenty
potwierdzające spełnianie tych warunków i brak podstaw do wykluczenia zgodnie z zapisami
zawartymi w pkt 9 niniejszego dokumentu. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane są do Pełnomocnika ze skutkiem
wobec wszystkich mocodawców.
3. Pełnomocnik dokonuje wszystkich czynności w imieniu mocodawców i na ich rzecz.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do
zawarcia Umowy regulującej swoją współpracę. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze
oferty, ale przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu kopię
Umowy, opisującej przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania
przy wykonywaniu zamówienia.
5. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika oraz
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
8/22
(załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy
wpisać dane dotyczące Pełnomocnika i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik)
dotyczy.
6. Pełnomocnictwo może być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia w jednym dokumencie, w którym Wykonawcy właściwie
reprezentowani wskażą Pełnomocnika, określą zakres pełnomocnictwa i złożą podpisy.
Pełnomocnictwo może być udzielone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia w odrębnym dokumencie, w którym Wykonawca właściwie
reprezentowany, wskaże Pełnomocnika, określi zakres pełnomocnictwa z wyraźnym
oznaczeniem iż jest ono udzielone w związku ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie
zamówienia i wskazuje pozostałych Wykonawców. W przypadku tych pełnomocnictw, zakres
udzielanych pełnomocnictw musi być identyczny.
7. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie i winno zawierać: oznaczenie Mocodawcy,
oznaczenie Pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa. Wskazane jest by określało czas na jaki
zostało udzielone (wymagana forma dokumentu: oryginał lub poświadczona notarialnie ,,za
zgodność z oryginałem" kopia stosownego pełnomocnictwa).
11. Wadium
1. Wartość wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 27 000,00 PLN,
słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100 PLN
2. Forma wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) Pieniądzu,
b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) Gwarancjach bankowych,
d) Gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one
bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem
i winny zawierać następujące elementy:
? nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
? określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości,
? kwotę gwarancji,
? termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą),
? bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do ,,zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę
wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy".
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
9/22
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
nr konta: 82 8003 0003 2001 0009 5354 0001
z dopiskiem: Wadium - Nadzór budowlany, nr ref ZGK/ZP/05/2023
Do oferty zaleca się dołączyć kopię polecenia przelewu.
Wadium w innych dopuszczonych formach (oryginały dokumentów) należy wnieść (zdeponować) w
sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii czynnym w godz. 7.00 -
15.00, a do oferty zaleca się dołączyć poświadczoną przez Wykonawcę ,,za zgodność z oryginałem"
kopię. W przypadku wniesienia wadium w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców
dokumentu) dokument przekazać należy na adres: r.kaczmarek@zgkgk.pl, a do oferty zaleca się
dołączyć poświadczony przez Wykonawcę ,,za zgodność z oryginałem" wydruk tego dokumentu.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu
składania ofert znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
4. Termin wniesienia wadium
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
5. Zwrot wadium
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy.
6. Utrata wadium
a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych oświadczeń lub
dokumentów, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej
lub rachunkowej, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
b) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy, otwarty w PLN.
13. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Wymagania podstawowe
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
10/22
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Ofertę oraz oświadczenia lub dokumenty należy przygotować ściśle według wymagań
określonych w niniejszym zapytaniu.
c) Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
d) Upoważnienie osób do podpisania oferty oraz oświadczeń lub dokumentów musi bezpośrednio
wynikać z odpowiednich dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu z właściwego
rejestru) to należy przygotować stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może być
następnie przedstawione w formie oryginału albo w uwierzytelnionej notarialnie kopii.
e) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i
siedziby.
f) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materiały. Żadne inne dokumenty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma
a) Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, w 2
egzemplarzach (1 oryginał i 1 kopia na nośniku elektronicznym), mieć formę pisemną i format
nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
b) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW
mogą być dokonane komputerowo lub ręcznie.
c) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszego zapytania powinny mieć formę wydruku
komputerowego.
d) Całość oferty oraz oświadczeń lub dokumentów powinna być złożona w formie
uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
e) Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane
przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej
osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane
przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być
numerowane i parafowane.
f) Wszelkie miejsca w ofercie oraz w oświadczeniach lub dokumentach, w których Wykonawca
naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (tj. wyłącznie w miejscach, w
których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
g) Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych ,,za zgodność z
oryginałem" kopii natomiast w przypadku pełnomocnictwa oraz oświadczeń Wykonawcy, w
formie oryginału; pełnomocnictwo może być wniesione także w uwierzytelnionej notarialnie
kopii.
h) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
11/22
i) W ofercie oraz w przedkładanych oświadczeniach lub dokumentach należy zamieścić spis treści
z wyszczególnieniem liczby stron.
3. Zawartość oferty
Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
b) Dowód wniesienia wadium,
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy/Wykonawców, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
d) Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania,
e) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania,
f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy),
g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty oraz
oświadczeń lub dokumentów nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji albo gdy oferty oraz oświadczeń lub dokumentów nie podpisuje
Wykonawca,
h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego,
i) pozostałe dokumenty lub oświadczenia wymienione w pkt 9 niniejszego zapytania
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
j) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
4. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.:
- przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. z dnia 8 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1913) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności,
- stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu Oferty;
w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona,
- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica
przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty,
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
12/22
- zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w
ustawy będzie skutkować odtajnieniem tych informacji,
- Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia i warunków płatności w ofercie.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składa oświadczenie, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawyz dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2a do Instrukcji dla
Wykonawców, składa każdy z Wykonawców, którzy złożyli ofertę (dotyczy również
Wykonawców występujących wspólnie).
14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
P. Robert Kaczmarek tel. (22 )727 35 46 wew. 117; adres e-mail: r.kaczmarek@zgkgk.pl
adres e-mail ogólny: zgk@post.pl
Porozumiewanie się z Zamawiającym odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną.
15. Wyjaśnienie i zmiany w treści zapytania ofertowego
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania
ofertowego.
2. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie internetowej
Zamawiającego. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający umieści na
stronie internetowej.
2. Oferty przesłane elektroniczne winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zaś hasło do ich otwarcia należy przesłać w oddzielnym mailu na adres: zgk@post.pl najpóźniej
do 10 minut po terminie złożenia ofert.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Oferta w postępowaniu na: Nadzór budowlany, nr ref ZGK/ZP/05/2023
Nie otwierać przed dniem: 17 lutego 2023 r., godz. 11:30
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
13/22
Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania
ofert.
2. Zmiana złożonej oferty
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN" kopertę (paczkę)
każdej ,,ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem ,,zmiana nr ...".
3. Wycofanie złożonej oferty
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,WYCOFANIE"."
19. Tryb otwarcia ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty,
których dotyczy ,,WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
4. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
i. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
ii. informacje dotyczące ceny,
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o
których mowa powyżej w punkcie 1 i 4.
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
14/22
20. Okres związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą o oznaczony okres. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3. W przypadku nie wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą Wykonawca
podlega wykluczeniu.
21. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty, jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II
niniejszego zapytania ofertowego tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie oraz zawiadomi Wykonawcę o
poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.
22. Kryteria oceny ofert
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
l.p. Kryterium
Znaczenie
procentowe
kryterium
Maksymalna ilość
punktów jakie może
otrzymać oferta
za dane kryterium
1) Cena netto 70% 70 punktów
2) Liczba pobytów Kierownika Zespołu na
budowie w ciągu tygodnia
10% 10 punktów
3) Doświadczenie Specjalisty Nr 1 -
Inspektora nadzoru w zakresie branży
sanitarnej będącego Kierownikiem
Zespołu
20% 20 punktów
1. Zasady oceny kryterium ,,cena":
W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
Pi (C) = x 70
gdzie:
Pi(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
15/22
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
2. Zasady oceny kryterium ,,Liczba pobytów Kierownika Zespołu na budowie w ciągu tygodnia" (P)
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do zadeklarowanej przez Wykonawcę liczby
pobytów Kierownika Zespołu na budowie w ciągu tygodnia rozumianego jako 7 dni, licząc od
poniedziałku do niedzieli przez cały czas wykonywania robót budowlanych, podanej przez Wykonawcę
w Formularzu Oferty, przy czym najmniejsza możliwa liczba pobytów wynosi 2 pobytu w tygodniu; zaś
największa możliwa liczba pobytów Kierownika Zespołu na budowie wynosi 7 pobytów w tygodniu.
Jeżeli Wykonawca zadeklaruje liczbę pobytów przewyższającą największą możliwą liczbę pobytów w
tygodniu, do oferty i do umowy zostanie przyjęta największa możliwa liczba pobytów w tygodniu.
Wskazanie liczny pobytów poniżej minimalnej liczby pobytów w tygodniu skutkować będzie
odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Liczba punktów w ramach przedmiotowego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:
Pi (P) = ??
????
x 10
gdzie:
Pi(P) liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za przedmiotowe kryterium;
Po Liczba pobytów na budowie Kierownika Zespołu w tygodniu dla ocenianej oferty
,,i"
Pmax Największa liczba pobytów na budowie Kierownika Zespołu w tygodniu na
budowie spośród ważnych i nieodrzuconych ofert
3. Zasady oceny kryterium ,,Doświadczenie Specjalisty Nr 1 - Inspektora nadzoru w zakresie
branży sanitarnej będącego Kierownikiem Zespołu"
Liczba punktów w ramach przedmiotowego kryterium zostanie obliczona w sposób następujący:
- w przypadku zadeklarowanej jednej budowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o
przepustowości nie mniejszej, niż Qśrd = 1 500m3
/dobę - 6 pkt,
- w przypadku zadeklarowanych dwóch budów, przebudów lub modernizacji oczyszczalni ścieków o
przepustowości nie mniejszej, niż Qśrd = 1 500m3
/dobę - 12 pkt,
- w przypadku zadeklarowanych trzech lub więcej budów, przebudów lub modernizacji oczyszczalni
ścieków o przepustowości nie mniejszej, niż Qśrd = 1 500m3
/dobę - 20 pkt.
4. Łączna ocena oferty
Ocena punktowa oferty ,,i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze
zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria:
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
16/22
Pi = ?Pi(j)
Pi ocena punktowa oferty ,,i"
J j-te kryterium oceny ofert
Zamawiający oceni ważne oferty zgodnie z kryteriami przedstawionymi powyżej. Zamawiający uzna za
ofertę najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą
ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
23. Oferta z rażąco niską ceną
1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
24. Uzupełnienie oferty, wyjaśnienia, poprawa omyłek.
1. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli pełnomocnictw
lub oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
do ich uzupełnienia w określonym terminie chyba, że mimo ich złożenia wykonawca podlega
wykluczeniu lub oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Nieuzupełnienie dokumentów we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem
oferty.
2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, zawierające
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia wykonawca podlega wykluczeniu lub oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3
powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4. Zamawiający może wezwać wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 - 3, jak również
dotyczących treści oferty. W przypadku braku złożenia wyjaśnień lub braku złożenia wyjaśnień
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
17/22
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy,
który nie udzielił wymaganych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy na każdym etapie postępowania udzielenia w
wyznaczonym terminie wyjaśnień i informacji oraz przedstawienia dokumentów dotyczących
oferowanych usług, dostaw lub robót budowlanych. W przypadku braku złożenia wyjaśnień lub
żądanych dokumentów, albo braku złożenia wyjaśnień w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który nie udzielił wymaganych
wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
6. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez Zamawiającego
ponosi wykonawca.
25. Tryb oceny ofert. Odrzucenie oferty.
1. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszego zapytania ofertowego
Ocena zgodności oferty z treścią zapytania ofertowego przeprowadzona zostanie wyłącznie na
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z treścią niniejszego
zapytania ofertowego .
2. Sprawdzanie wiarygodności ofert
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych
przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji lub zaproszenia ofertowego;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
e) wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3;
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
g) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
h) wykonawca nie złożył wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
i) dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
j) została złożona po upływie terminu składania ofert;
k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
26. Wykluczenie Wykonawcy
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, wobec
których zaistnieją przesłanki do wykluczenia wskazane w Regulaminie.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
18/22
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
27. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
2. Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej
wskazując:
a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru;
b) oferty odrzucone;
c) wykonawców wykluczonych z postępowania;
W postępowaniach, dla których w Regulaminie określono konieczność upublicznienia ich na stronie
internetowej Zamawiającego, informację o wyborze oferty upublicznia się w ten sam sposób jak
ogłoszenie o wszczęciu zamówienia.
3. Zamawiający odrębnym pismem wskaże Wykonawcy miejsce i termin podpisania umowy.
28. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości
10% całkowitego wynagrodzenia ofertowego (ceny oferty brutto).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
3. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest warunkiem koniecznym zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach
wskazanych w Regulaminie.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej dopuszczalnej
przez Zamawiającego formie innej niż pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
bezpośrednio do Zamawiającego oryginału dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego, wraz z dokumentami potwierdzającymi
uprawnienia osób do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia albo dokumentu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego w
formie elektronicznej podpisanego podpisami kwalifikowanymi, w myśl przepisów ustawy z dnia
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. z dnia 2 czerwca
2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1173) wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób do
reprezentowania wystawcy zabezpieczenia.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, pomniejszone o koszt
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy oraz o koszty
prowadzenia rachunku bankowego.
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
19/22
9. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w ust. 3., z zastrzeżeniem, iż zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
10. Zamawiający zwróci lub zwolni 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie
30 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie i odbioru ostatecznego
robót. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia w okresie rękojmi i gwarancji zostanie zwrócone w
terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady dla kontraktów na roboty budowlane.
Warunki i termin zwrotu określają warunki umowy zawarte w II Części SIWZ.
29. Unieważnienie postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, w szczególności jeżeli:
1) nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu;
2) nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie
podlegającego wykluczeniu;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może i wyrazi wolę
zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;
5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
30. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mają
obowiązek przekazywać na piśmie lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem pisemnym.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione
z chwila, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Za
chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do
15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
31. Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm. Wskazanie niniejszego
nastąpi w Formularzu do Oferty.
3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
20/22
5. Powierzenie wykonania części zamówienia, określonej w załączniku nr 1 - Formularz Oferty
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
32. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
a. zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
b. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
c. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej;
d. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
e. jest zawarta na okres wskazany w SWZ;
2. Miejsce i termin podpisania umowy, zostaną wskazane Wykonawcy, w odrębnym piśmie.
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy korespondencyjnie.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w przypadkach i
na zasadach określonych w Projekcie umowy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy (o ile Zamawiający wymaga).
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia publicznego, została mu doręczona umowa regulująca współpracę tych
Wykonawców spełniająca warunki opisane w pkt 9 niniejszej IDW.
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
22/22
34. Środki odwoławcze
1. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez Zamawiającego lub Komisję,
jak również na czynność wyboru ofert najkorzystniejszej, w toku postępowania wykonawcom
przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa w terminie 3 dni od dnia, w którym wykonawca
powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia.
2. Skarga powinna zostać złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
3. Skarga wniesiona po terminie zostaje odrzucona.
4. Wniesienie skargi jest możliwe tylko przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu
zamówienia .
5. Skarga podlega rozstrzygnięciu w ciągu 5 dni od dnia jej wniesienia.
6. Wniesienie skargi jest jedynym przewidzianym Regulaminem środkiem odwoławczym.
7. Prezes rozstrzyga skargę w formie decyzji. Decyzja powinna zawierać uzasadnienie. Od
rozstrzygnięcia skargi przez Prezesa odwołanie nie przysługuje.
8. W przypadku uwzględnienia skargi Zamawiający powtarza czynność, na którą wpłynęła skarga
lub unieważnia postępowanie.
35. Wykaz załączników do niniejszego zapytania.

Uwagi:
33. Klauzula informacyjna RODO
Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego
dalej: ,,RODO", informuje Pana/Panią, że:
1. Administratorem Danych Osobowych (dalej ADO) jest; Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. w Górze Kalwarii, ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria.
2. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. został powołany inspektor ochrony danych
osobowych (IODO). Wszelkie pytania, uwagi, wnioski oraz oświadczenia dotyczące danych
osobowych można kierować do IODO na adres e-mailowy: iodo@zgkgk.pl lub na adres spółki:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub umów;
c) realizacji uzasadnionego interesu Zamawiającego;
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
21/22
d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum,
a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia).
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest art. 6 ust. 1 lit.
b, c i f RODO.
5. Odbiorcami danych mogą być upoważnieni pracownicy ADO, usługodawcy wykonujący usługi
na rzecz Zamawiającego, podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów
prawa, podmioty i organy uprawnione do kontroli działalności Zamawiającego.
6. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany do realizacji celów wskazanych w punkcie 3,
chyba że okres dłuższy będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionego
interesu Zamawiającego. Dane będą przechowywane w szczególności przez okres wynikający z
obowiązków podatkowych lub archiwizacji danych, przedawnienia roszczeń, nadto dane będą
przetwarzane przez okres wynikający z zobowiązań związanych z obowiązkiem archiwizacji
danych dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
7. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów
prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane
te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do
uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 adresem e-mail;
8. Ma Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych,
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem zawarcia Umowy,
bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja Umowy;
11. Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.