Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup grysu kamiennego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup grysu kamiennego

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko
powiat: olecki
Tel.: (087) 520 22 24
pzd@powiat.olecko.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olecko
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: (087) 520 22 2
Termin składania ofert: 2023-02-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na:
Zakup grysu kamiennego o frakcji 2-5mm,
płukanego piasku uszlachetnionego o frakcji 0-2mm,
pospółki o frakcji do 31,5mm
z domieszką mieszanki naturalnej o frakcji do 2,32 mm w ilości 40%
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup grysu kamiennego o frakcji 2-5mm, płukanego piasku uszlachetnionego o frakcji 0-2mm, pospółki o frakcji do 31,5mm z domieszką mieszanki naturalnej o frakcji do 2,32 mm w ilości 40%
2.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:
Zadanie nr: 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup grysu kamiennego o frakcji 2-5mm do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, załadunek i transport (środek transportu bez naczepy) grysu kamiennego do wiaty garażowej Zamawiającego w Olecku, gmina Olecko, województwo warmińsko - mazurskie. DOSTAWA odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu roku 2023 według pojawiających się potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa planowana ilość zamówienia wynosi 200 ton. Wielkość jednorazowych dostaw wynosić będzie około 15 - 30 ton (wielkość jednorazowych dostaw może ulec zmianie).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup płukanego piasku uszlachetnionego o frakcji 0-2 mm do mieszanki piaskowo - solnej i uszarstniania dróg powiatowych powiatu oleckiego. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, załadunek i transport płukanego piasku uszlachetnionego na plac składowy Zamawiającego w miejscowości Stożne, gmina Kowale Oleckie, województwo warmińsko - mazurskie. DOSTAWA odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu roku 2023 według pojawiających się potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa planowana ilość zamówienia wynosi 1000 ton. Wielkość jednorazowych dostaw wynosić będzie około 300 - 500 ton (wielkość jednorazowych dostaw może ulec zmianie).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup pospółki o frakcji do 31,5mm o frakcji do 31,5mm z domieszką mieszanki mineralnej o frakcji do 2,32 mm w ilości 40% do remontów nawierzchni dróg powiatowych powiatu oleckiego. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i załadunek lub zakup, załadunek i transport pospółki do wskazanego miejsca wbudowania na drogach powiatowych powiatu oleckiego. DOSTAWA odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu roku 2023 według pojawiających się potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa planowana ilość zamówienia wynosi 100 ton z załadunkiem i 300 ton
z załadunkiem i transportem.
2.3. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
3. Prawo opcji
3.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, tj. zwiększenie w okresie realizacji umowy ilości:
a) grysu kamiennego o frakcji 2-5 mm o nie więcej niż 100 ton;
b) płukanego piasku uszlachetnionego o frakcji 0-2mm o nie więcej niż 1000 ton;
c) pospółki o frakcji do 31,5mm z domieszką mieszanki mineralnej o frakcji do 2,32 mm w ilości 40%:
o nie więcej niż 400 ton z załadunkiem pospółki na środki transportu Zamawiającego;
o nie więcej niż 600 ton z załadunkiem i transportem pospółki do wskazanego miejsca wbudowania;
w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku umożliwić Zamawiającemu dostawę dodatkowych ilości grysu kamiennego o frakcji 2-5 mm, płukanego piasku uszlachetnionego o frakcji 0-2mm, pospółki o frakcji do 31,5mm z domieszką mieszanki mineralnej o frakcji do 2,32 mm w ilości 40% na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym.
3.2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

CPV: 14210000-6

Dokument nr: PZD.III.342/3/23

Składanie ofert:
10. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego albo drogą elektroniczną na adres e-mail pzd@powiat.olecko.pl w terminie do dnia 2023-02-10 do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 10 miesięcy od daty udzielenia zamówienia (dla zadania częściowego: 1, 2, 3).

Wymagania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 - wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1041), osobiście,
za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 344).
5. warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Lp.
Warunki udziału w postępowaniu
1
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie, iż miejsce odbioru pospółki o frakcji do 31,5mm z domieszką mieszanki mineralnej o frakcji do 2,32 mm w ilości 40% będzie w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego.
2
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie, iż wykonawca posiada aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wydobywanie kruszywa.

6. Dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru
Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
2) Zaświadczenie potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom
Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7. Kryteria oceny ofert
Najniższa cena.
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszego Zaproszenia.
8.2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.
8.3. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej, albo drogą elektroniczną na adres e-mail pzd@powiat.olecko.pl

Kontakt:
9. Kontakt z wykonawcą
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie formalnym:
Marta Kapicka - Specjalista w Dziale Technicznym PZD w Olecku
tel.: ( 87) 5202224, e-mail: pzd@powiat.olecko.pl
w zakresie merytorycznym:
inż. Dariusz Kozłowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku
tel.: ( 87) 5202224, e-mail: pzd@powiat.olecko.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.