Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2023-02-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Krasnystaw
ul. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw
powiat: krasnostawski
Tel.: +48 825763753, Faks: +48 825763046
budownictwo@krasnystaw.ug.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Krasnystaw
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 825763753,
Termin składania ofert: 2023-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krasnystaw

Numer referencyjny: GK.271.3.2023
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Zamówienie na wykonanie zadnia pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krasnystaw

2. Przedmiot zamówienia obejmuje.:

2.1 Wykonanie modernizacji następujących elementów systemu tj.:

1) 114 opraw drogowych LED o mocy 30W,

2) 707 opraw drogowych LED o mocy 50W,

3) 134 opraw drogowych LED o mocy 60W,

4) 39 opraw drogowych LED o mocy 75W,

5) 119 opraw drogowych LED o mocy 100W,

6) 2 naświetlacze LED o mocy 70W,

7) 49 źródeł LED o mocy 30W.

2.2 Odczyszczenie i malowanie skorodowanych wysięgników oświetleniowych - 640 szt.

2.3 Wymiana-montaż przewodów do opraw oświetleniowych - 1 164 szt.

2.4 Wymiana kompletnej skrzynki bezpiecznikowej - 989 szt.

2.5 Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - 1 164 szt.

Z uwagi na ograniczona liczbę znaków, które można wprowadzić do głoszenia o zamówieniu, pozostałe informacje zostały określone w rozdziale III SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71355200 Wykonywanie badań
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Krasnystaw

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamówienie na wykonanie zadnia pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krasnystaw

2. Przedmiot zamówienia obejmuje.:

2.1 Wykonanie modernizacji następujących elementów systemu tj.:

1) 114 opraw drogowych LED o mocy 30W,

2) 707 opraw drogowych LED o mocy 50W,

3) 134 opraw drogowych LED o mocy 60W,

4) 39 opraw drogowych LED o mocy 75W,

5) 119 opraw drogowych LED o mocy 100W,

6) 2 naświetlacze LED o mocy 70W,

7) 49 źródeł LED o mocy 30W.

2.2 Odczyszczenie i malowanie skorodowanych wysięgników oświetleniowych - 640 szt.

2.3 Wymiana (montaż) przewodów do opraw oświetleniowych - 1 164 szt.

2.4 Wymiana kompletnej skrzynki bezpiecznikowej - 989 szt.

2.5 Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - 1 164 szt.

2.6 Wymiana zegarów sterujących we wszystkich szafach oświetleniowych - 78 szt.

2.7 Dostawę dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej.

2.8 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej raport dotyczący poziomu zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm.

2.9 Wydzielenie linii napowietrznej zasilającej oprawy oświetleniowe na AsXsn

o długości ok. 84 000 m.

2.10 Wyniesienie szaf sterowanie oświetleniem ulicznym ze stacji transformatorowych

- 12 szt.

2.11 Modernizacja wydzielonych szaf sterowania oświetleniem - 66 szt.

2.12 Zastosowanie układów kompensacji mocy biernej we wszystkich szafach sterowania oświetleniem ulicznym - 78 szt.

2.13 Wymiana wysięgników w złym stanie technicznym oraz celem polepszenia warunków oświetleniowych jezdni - 135 szt.

2.14 Malowanie skorodowanych słupów oświetleniowych - 45 szt.

2.15 Zastosowanie programowalnych zasilaczy z definiowanymi profilami mocy

w oprawach 75 i 100W.

2.16 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót

i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów.

2.17 Ponadto, do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac:

a) przewiduje się maksymalne wykorzystanie istniejących słupów, wysięgników i sieci oświetleniowej, co jest zgodne z postulatem, o możliwie oszczędne skalkulowanie potrzeb inwestycyjnych.

b) wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych

w czasie wykonywania robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt. Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi,

c) montaż i uruchomienie systemu sterowania zgodnie z dokumentacja techniczną,

d) wykonanie pomiarów i przeprowadzenie rozruchu urządzeń,

e) prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy,

f) zakończenie prac i przekazanie terenu Zamawiającemu,

g) przestrzeganie warunków prowadzenia robót na terenie gminy Krasnystaw.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w dokumentacji technicznej

w Załączniku Nr 1 do SWZ, który obejmuje:

1) Dokumentację techniczną - modernizacji oświetlenia;

2) Zestawienie projektowe opraw, szaf stacji (xls);

3) Symulacje fotometryczne;

4) Zakres modernizacji oświetlenia - mapy;

5) Przedmiar robót.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do głoszenia o zamówieniu, pozostałe informacje zostały określone w rozdziale III SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji jakości na, prace montażowo- instalacyjne, a także zamontowane materiały i urządzenia (G) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.Zamawiający nie stosuje procedury określonej w art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

CPV: 31520000, 45316110, 71355200, 45311200

Dokument nr: 116515-2023, GK.271.3.2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 29/03/2023
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

1. Wykonawca składa ofertę warz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy pod adresem https://przetargi.krasnystaw.ug.gov.pl.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.krasnystaw.ug.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/03/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Krasnystaw

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/06/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2023

Kontakt:
Gmina Krasnystaw
Krajowy numer identyfikacyjny: 110197960
ul. Konopnickiej 4
Krasnystaw
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
22-300
Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Saran
E-mail: budownictwo@krasnystaw.ug.gov.pl
Tel.: +48 825763753
Faks: +48 825763046

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.