Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Instalacja elektryczna - materiały i wykonanie

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Instalacja elektryczna - materiały i wykonanie

Data zamieszczenia: 2023-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: EKO ALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sytkowska 39
60-413 Poznań
powiat: Poznań
grzegorz.moryson@ekoalu.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/148102
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BUDOWY KLUCZOWYCH WĘZŁÓW LINII (INSTALACJA ELEKTRYCZNA)
oraz USŁUGA WYKONANIA PROTOTYPOWYCH ELEMENTÓW INSTALACJI
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0283/21 - Opracowanie metody automatycznej separacji złomu na bazie miedzi wykorzystującej szybką analizę spektroskopową sprzężoną z inteligentną analizą obrazu

Część 1
Instalacja elektryczna - materiały i wykonanie

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BUDOWY KLUCZOWYCH WĘZŁÓW LINII (INSTALACJA ELEKTRYCZNA)
oraz USŁUGA WYKONANIA PROTOTYPOWYCH ELEMENTÓW INSTALACJI
Szczegóły dotyczące zamówienia:
Ad. 1.1 DOSTAWA materiałów do budowy prototypowych węzłów linii - kabel:
? Kabel o długości 200m YKXS 1x240 mm2
? Materiały drobne do prac instalacyjnych (m.in. folia ostrzegawcza niebieska, materiał uszczelniający, itp.).
Ad. 1.2 Zaprojektowanie i wykonanie prototypowych elementów instalacji (usługa):
? Rozbiórka nawierzchni placu i wykopanie rowu kablowego w celu wykonania zasilania do nowo posadowionej maszyny,
? Ułożenie kabla o długości 25 m YKXS 2x4x240 mm2 i zasypanie wykopu
? Wprowadzenie i podpięcie kabla 2x4x240 mm2 do stacji transformatorowej oraz do nowej maszyny
? Wykonanie pomiarów nowo ułożonego kabla niskiego napięcia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu zamieszczony jest w załączonym Zapytaniu ofertowym.
Okres gwarancji
Min. 12 miesięcy

CPV: 44100000-1, 45310000-3, 45315300-1

Dokument nr: 2023-32185-148102, 17/2021_NCBR

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-28

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań-Nowe Miasto
Miejscowość
Poznań

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b) zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku ,,siły wyższej", przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i Wykonawcę stosunku prawnego:
o charakterze od nich niezależnym,
o którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
o którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
o której nie można przypisać Zamawiającemu lub Wykonawcy.
Za ,,siłę wyższą" uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, epidemię, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
c) Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazane w Zapytaniu zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.
d) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
e) gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
f) w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
g) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
p. pkt 2 Zapytania ofertowego
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
P. pkt. 2 Zapytania ofertowego
Typ
Potencjał techniczny
Opis
P. Pkt. 2 Zapytania ofertowego
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
P. pkt 2 Zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
P. pkt 2 Zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
P. Wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
a.
W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na gruncie prawa unijnego i krajowego sukcesywnie wprowadzano liczne przepisy o charakterze sankcyjnym. Obecnie najważniejszymi regulacjami unijnymi wpływającymi na ograniczenie finansowego wspierania podmiotów związanych z Federacją Rosyjską są:
? Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, z późn. zm.);
? Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, z późn. zm.);
? Rozporządzenie (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1. z późn. zm.);
? Komunikat Komisji ,,Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy" (Dz. U. UE C 131 z 24.3.2022 str. 1),
oraz przepisy krajowe:
? Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
Spełnienie obowiązków wynikających z powyższych przepisów powinno zostać zadeklarowane poprzez dostarczenie Zamawiającemu podpisanego Oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę nie stosującego się do obowiązków wynikających z przepisów o charakterze sankcyjnym, o których mowa powyższych regulacjach, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
b.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym:
W postepowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Brak takiego powiązania powinien zostać zadeklarowany poprzez dostarczenie Zamawiającemu podpisanego Oświadczenia o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z POSTĘPOWANIA WYKLUCZA SIĘ RÓWNIEŻ OFERENTÓW, KTÓRYCH:
a) treść oferty nie odpowiada treści niniejszego pisma zapytania ofertowego,
b) oferta złożona przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
c) oferta nie została złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
d) oferta nie zawiera wymaganego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
e) oferta została złożona po wyznaczonym terminie,

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-24
Data ostatniej zmiany
2023-02-24 22:13:18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 80%
Oferent, który przedstawi najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert uzyska 80 pkt.
Pozostali:
Liczba punktów = (cena oferty najniższej / cena oferty badanej) x 80
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
,,Termin dostawy" (T)
Oferent, który przedstawi najkrótszy czas realizacji spośród wszystkich złożonych ofert uzyska 10 pkt (uwaga: maksymalny wymagany termin dostawy i realizacji usługi to 6 tygodni).
Pozostali:
Liczba punktów = (najkrótszy czas realizacji / czas realizacji wg oferty badanej) x 10
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja (G)
Oferent, który przedstawi najdłuższy okres gwarancji uzyska 10 pkt (uwaga: minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy).
Pozostali Oferenci odpowiednio mniej w oparciu o wzór:
Liczba punktów = (okres gwarancji wg. oferty badanej / najdłuższy okres gwarancji) x 10

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Grzegorz Moryson
tel.:
e-mail: grzegorz.moryson@ekoalu.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.