Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5132z ostatnich 7 dni
19743z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa energooszczędnego oświetlenia oraz modernizacja istniejącego oświetlenia...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa energooszczędnego oświetlenia oraz modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED

Data zamieszczenia: 2023-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WOJCIESZKÓW
ul. Kościelna 46
21-411 Wojcieszków
powiat: łukowski
Tel.: +48 257554101, Faks: +48 256239797
zamowienia@wojcieszkow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Wojcieszków
Wadium: 50 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 257554101,
Termin składania ofert: 2023-04-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa energooszczędnego oświetlenia oraz modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED

Numer referencyjny: ING.271.1.2023.PG
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

DOSTAWA wraz z rozmieszczeniem i instalacją lamp oraz budowa oświetlenia dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa energooszczędnego oświetlenia oraz modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED". Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200 Wykonywanie badań
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wojcieszków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje 1) wykonanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z lokalnym OSD - PGE Dystrybucja SA RE Siedlce, przed rozpoczęciem instalacji oraz zawarcie umowy z OSD o współpracy przy modernizacji oświetlenia, 2) demontaż 743 szt. istniejących opraw, 3) dostawa opraw ulicznych LED, zgodnych z ofertą, w miejsce prowadzenia prac w ilości 1045 szt. - 743 szt. modernizowanych i 302 szt. dobudowanych (posiadających funkcjonalność zmiennego profilu mocy). 4) instalację dostarczonych opraw oświetlenia na wysięgnikach i słupach zgodnie z "Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności Modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Wojcieszków" w ilości 1045 szt. (743 szt. istniejących modernizowanych + 302 szt. opraw dobudowanych), 5) montaż przewodów zasilających (oprawa - zabezpieczenie) o dł. ok. 4 m na komplet dla słupów linii napowietrznej i ok. 12 m na komplet dla słupów linii kablowej, 6) montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw: wkładka topikowa 4A, 7) montaż bezpieczników w ilości 668 szt. i izolowanych złącz kablowych - 75 kpl. 8) wymianę zacisków prądowych AL/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych (668 szt.), 9) dostawę i instalację 51 szt. szafek oświetleniowych wyposażonych w zegary sterujące, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C, układ "soft start" oraz z wyniesienie układów pomiarowych poza obszar stacji transformatorowych, 10) dostawę i instalację 51 szt. układów kompensacji mocy biernej, 11) wymianę wysięgników na ocynkowane jednoramienne dla opraw na liniach napowietrznych - w ilości 668 szt., 12) utylizacja 743 szt. źródeł światła, 13) Budowa odcinków oświetlenia drogowego w ilości 302 szt., łączna dł. linii kab. 2727 m, linii nap. 10.093 m, szafek oświetleniowych 14 szt.: a. Ciężkie IV 08-0006 dz. 216-4: linia d dł. 320 m, 8 szt. opraw; b. Ciężkie IV 08-0006 dz. 275: linia dł. 980 m, 19 szt. opraw; c. Hermanów Ciężkie I 08-0008 dz. 43: linia nap., 9 szt. opraw; d. Hermanów 08-0009: linia dł. 1180 m, 24 szt. opraw; e. Kolonia Bystrzycka I 08-0015 dz. 231: linia dł. 930 m, 19 szt. opraw; f. Kolonia Bystrzycka II 08-0016 dz230: linia nap., 10 szt. opraw ulicznych; g. Wólka Domaszewska dz. 950 Kol. Wólka Domaszewska 08-0286: linia dł. 950 m, 19 szt. opraw; h. Siedliska I 08-0026 dz. 1345: linia dł. 410 m, 8 szt. opraw; i. Siedliska II 08-0027 dz. 1326: linia dł. 550 m, 12 szt. opraw; j. Siedliska III 08-0028 dz. 1345: linia dł. 400 m, 9 szt. opraw; k. Siedliska IV 08-0029 dz. 1345: linia dł. 82 m, 1 szt. opraw; l. Wola Burzecka I 08-0031: linia dł. 288 m, 6 szt. opraw; m. Wola Bystrzycka IV 08-0572 dz. 881: linia dł. 755 m, 15 szt. opraw; n. Wola Bystrzycka V 08-0573 dz. 874, 880, 877: linia dł. 1433 m, 31 szt. opraw; o. Bystrzyca III 08-0024: linia dł. 600 m, 12 szt. opraw; p. Bystrzyca I 08-0019: linia długość 420 m, 3 szt. opraw; q. Wólka Domaszewska I 08-0284 dz.50: linia dł. 250 m, 4 szt. opraw; r. Wólka Domaszewska dz.49 Zofibór II 08-0786: linia dł. 150 m, 3 szt. opraw; s. Świderki II 08-0775 dz. 174: linia kab. dł. 310 m, 8 szt. słupów stalowych, 8 szt. opraw; t. Wojcieszków II 08-0021 Okopowa: linia kab. dł. 802 m, 26 szt. słupów stal., 26 szt. opraw; u. Burzec dz. 752, 753/1, 769, 759/3: linia dł. 395 m, 9 szt. słupów bet., 9 szt. opraw; v. Wólka Domaszewska 326: linia kablowa dł. 360 m, 8 szt. słupów stal., 8 szt. opraw; w. Wólka Domaszewska Boisko: linia kab. dł. 750 m, 12 szt. słupów stal., 12 szt. opraw, 6 szt. słupów stal., 20 szt. naświetlaczy LED; x. Wólka Domaszewska Szkoła: linia kab. dł. 505 m, 7 szt. słupów stal., 7 szt. opraw. 14) wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dla pięciu odcinków, 15) wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej, 16) wykonanie pomiarów mocy zainstalowanej oraz cos?, 17) wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem, jeśli są wymagane; 18) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez wykonawcę / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej (źródło światła LED), mierzona parametrem L80B10 / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 31520000, 45316110, 45311200, 45311100, 71355200

Dokument nr: 156567-2023, ING.271.1.2023.PG

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 18/04/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Gminy Wojcieszków

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert nie jest publiczne. 2. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuję otwarcie, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii/ 4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia Informację z otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-25976772-bf58-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/04/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wojcieszków

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/07/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2023

Kontakt:
GMINA WOJCIESZKÓW
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 711582530
ul. Kościelna 46
Wojcieszków
Kod NUTS: PL815 Puławski
21-411
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Goławski
E-mail: zamowienia@wojcieszkow.pl
Tel.: +48 257554101
Faks: +48 256239797

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.