Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5132z ostatnich 7 dni
19743z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup stalowych grodzic typu larsen

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup stalowych grodzic typu larsen

Data zamieszczenia: 2023-03-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: PG Omega, Piotr Garlej
BATALIONU AK "ZOŚKA" 4b / 38
01-122 Warszawa
powiat: Warszawa
513-123-885
piotr.garlej@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/151138
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 513-123-885
Termin składania ofert: 2023-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup stalowych grodzic typu larsen grubość 13,4 / 9mm 24t, L = 6 metrów
Powstaje w kontekście projektu
RPMA.03.03.00-14-J262/23 - Wzrost konkurencyjności firmy PG Omega Piotr Garlej poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych

Część 1
Zapytanie ofertowe nr PG/01/2023

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zapytanie ofertowe nr PG/01/2023
PG Omega, Piotr Garlej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup stalowych grodzic typu larsen grubość 13,4 / 9mm 24t, L = 6 metrów w ramach planowanej realizacji projektu inwestycyjnego pt. ,,Wzrost konkurencyjności firmy PG Omega Piotr Garlej poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych" ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), numer naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla zamówień o szacowanej wartości powyżej 50.000 zł netto
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup stalowych grodzic typu larsen grubość 13,4 / 9mm 24t, Lmin = 6 metrów. Zamawiający w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego -- Specyfikacja techniczna określił minimalne wymagania techniczne dla wyposażenia będącego przedmiotem dostawy.
1) Zamówienie jako całość obejmuje zakup stalowych grodzic typu larsen grubość 13,4 / 9mm 24t, L=6 m

2) Oferent przedstawi jedną ofertę w ramach postępowania.

4) Urządzenia i wyposażenie są w całości fabrycznie nowe.

5) Zamówienie musi zostać zrealizowane jako całość. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, uzupełniających i częściowych.

6) Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

CPV: 43300000-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 43300000-6

Dokument nr: 2023-50302-151138, PG/01/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-28

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Gmina
Śródmieście
Miejscowość
Warszawa
Termin realizacji zamówienia: do 30/04/2023 r.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
nie dotyczy
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia -- dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent musi przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do realizacji
przedmiotu zamówienia potwierdzenie spełnienia warunku będzie weryfikowane na podstawie deklaracji Oferenta w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia -- potwierdzenie spełnienia
warunku będzie weryfikowane na podstawie deklaracji Oferenta w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
4) Złożą w terminie kompletną ofertę, odpowiednio podpisaną przez osobę upoważnioną, wraz z wymaganymi załącznikami, oferta powinna zostać przygotowana na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
5) Złożą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)
UWAGA: Niespełnienie powyższych wymagań przez Oferenta powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-20
Data ostatniej zmiany
2023-03-20 22:04:16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1 -- Całkowita cena brutto -- waga kryterium 100 pkt
Oc = (cena minimalna/cena ofertowa) x 100 pkt
o Cena minimalna -- najniższa zaoferowana cena wśród ocenianych ofert
o Cena ofertowana -- cena oferowana w rozpatrywanej ofercie

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Piotr Garlej
tel.: 513-123-885
e-mail: piotr.garlej@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.