Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5132z ostatnich 7 dni
19743z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa artykułów hydraulicznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa artykułów hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
ul. Partyzantów 2/4
05-802 Pruszków
powiat: pruszkowski
22 739 14 00
zp@mscz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pruszków
Wadium: ---
Nr telefonu: 22 739 14 00
Termin składania ofert: 2023-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł
2. Przedmiot zamówienia: DOSTAWA artykułów hydraulicznych.
3. Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów hydraulicznych na potrzeby Działu Logistyki w celu prowadzenia konserwacji urządzeń oraz instalacji sanitarnej w budynkach szpitalnych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza z siedzibą w Pruszkowie, przy Ul. Partyzantów 2/4, w okresie 12 m-cy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do niniejszego postępowania.

Dokument nr: ZO/BR/8/2023

Składanie ofert:
19. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie Ofertowe - nr postępowania ZO/BR/8/2023". Ofertę należy złożyć do dnia 29.03.2023 r. do godz. 10:00, w jeden z podanych niżej sposobów:
-pisemnie na adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, 05-802 Pruszków, Ul. Partyzantów 2/4, Kancelaria (budynek Dyrekcji, hol główny, parter),
-drogą elektroniczną na adres e-mail: zp@mscz.pl.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zp@mscz.pl.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął po terminie składania wniosku albo dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.
6. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem wagi tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) w celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium, przypisując mu odpowiedną wagę procentową: cena - 100%;
2) sposób obliczania wartości punktowej w kryterium ,,cena":
Cmin
C =............. x 100 pkt
CB
C - wartość punktowa kryterium ,,cena" Cmin - cena najniższa spośród złożonych ofert Cb - cena badanej oferty
- najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę
- obliczenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
8. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeśli wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww. warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania;
3) została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
4) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
5) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) oferta została złożona przez Wykonawcę, który wcześniej nienależycie wykonał zamówienie dla Zamawiającego (bez zachowania terminów umownych, niegodnie z umową, nie wywiązał się z warunków gwarancji, rękojmi, zamówienia itp.).
10. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem Ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
S za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności:
- wszystkie omyłki w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzględnieniem ich konsekwencji,
- omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw załączonych do oferty, uzupełnienia wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw.
12. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny będzie spoczywać na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień (za brak wyjaśnień zostanie uznane również złożenie wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych, niepopartych dowodami), o których mowa powyżej lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty najwyżej ocenionej spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy. Czynność wyboru kolejnej oferty najwyżej ocenionej, spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), Zamawiający może powtarzać, jeżeli kolejny Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) zmiany treści Zapytania Ofertowego;
2) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, także po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy.
16. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym Zapytaniem Ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia przez Zamawiającego niniejszego postępowania.
17. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
2) treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia;
3) oferta może być złożona tylko do terminu składania ofert;
4) na ofertę składa się Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
5) do oferty Wykonawca dołącza:
a) zaakceptowany oraz parafowany projekt umowy - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego;
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
18. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.