Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa urządzeń służących zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa urządzeń służących zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500-lecia 22
95-030 Rzgów
powiat: łódzki wschodni
Telefon: (+48 42) 214 12 10 Tel. (42) 241 09 86 Tel. (42) 241-09-99
sekretariat@rzgow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rzgów
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (+48 42) 21
Termin składania ofert: 2023-03-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU
Gmina Rzgów ogłasza zamiar udzjelenia zamówienia na realizację zadania pt.
,,Zapewnianie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach usług publicznych świadczonych na terenie gminy Rzgów"
i zaprasza do składania ofert w postępowaniu przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Burmistrza Rzgowa z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń służących zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach usług publicznych świadczonych na terenie gminy Rzgów. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące części:
Część I
DOSTAWA pętla indukcyjnej - przenośnej - 3 szt. Część II
DOSTAWA zestawu komputerowego z dwoma monitorami i kamerami przystosowanego do usługi tłumacza języka migowego online - 1 szt.
Część III
DOSTAWA tabletu - urządzenia przenośnego z dostępem do tłumacza języka migowego - 8 szt. Część IV
DOSTAWA tyflomapy stojącej - 9 szt.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Na każdą część zamówienia wykonawca może złożyć jedna ofertę. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.

Składanie ofert:
VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: do 24.03.2023 r. godz. 15:00
o osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu): Urząd Miejski w Rzgowie - pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów (sekretariat), forma - pisemna z odręcznym podpisem Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na ,,Zapewnianie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach usług publicznych świadczonych na terenie gminy Rzgów "
o na adres mail: sekretariat@rzgow.pl, forma - dokumenty (scany) z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym, scan dokumentu z podpisem.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
30 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
II. OPIS WYMAGAŃ:
1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, Urząd Miejski w Rzgowie, plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów w jednorazowej dostawie. Dopuszcza się możliwość dostarczenia zamówienia w osobnych partiach zamówionych przedmiotów po uprzedniej akceptacji zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z niniejszego zapytania ofertowego oraz Wzoru Umowy, a także do wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące wymogi:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 108 ustawy prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania wymogów oceniana będzie metodą warunku granicznego: spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia wg załączonego wzoru - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Zapłata ceny za przedmiot dostawy dokonywana będzie na następujących warunkach:
1.1. Wykonawca otrzyma zapłatę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej i liczby dostarczonych jednostek towaru stanowiącego przedmiot niniejszej umowy z doliczonym podatkiem VAT według obowiązującej dla danego towaru stawki,
1.2. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu zamówienia i odebraniu go bez zastrzeżeń przez zamawiającego,
1.3. Należności dla wykonawcy zrealizowane zostaną poleceniem przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w umowie.
Pozostałe warunki płatności zawarte są w załączonym wzorze umowy.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:
a) Formularz Ofertowy - według załączonego wzoru (zał. nr 1 do zapytania ofertowego),
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków (zał. nr 3 do zapytania ofertowego).
3. Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia, podając ją w złotych polskich w kwocie brutto wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna być podana w PLN cyfrowo i słownie.
4. Niewypełnienie wszystkich pozycji w formularzu ofertowym dla danego zadania, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
5. Wykonawcy zabrania się modyfikacji formularza ofertowego poprzez zmianę kolejności lub dopisywanie nieujętych pozycji.
6. Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt. 8.
8. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
9. Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
11. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania na stronie internetowej www.bip.rzgow.pl
12. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą pocztową.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: do 21.04.2023

Uwagi:
VI. KRYTERIA WYBORU OFERT:
Kryterium oceny ofert: najniższa cena - 100%.
Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
2
W przypadku 2 lub większej ilości ofert wykonawców zawierających taka sama cenę zamawiający dopuszcza negocjacje w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Kontakt:
X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Miron Ossowski
Tel. (42) 241-09-99
e-mail: mossowski@rzgow.pl
Małgorzata Trzuskowska
Tel. (42) 241 09 86
e-mail: mtrzuskowska@rzgow.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.