Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie podziału nieruchomości

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie podziału nieruchomości

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 320-51-00
drmg@gdansk.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 320-51-00
Termin składania ofert: 2023-03-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie podziału nieruchomości
dla zadania pn. ,,Budowa układu drogowego oraz miejsc postojowych dla żłobka przy Ul. Piecewskiej
w Gdańsku".
I. TERMINY REALIZACJI:
L.p. Przedmiot zamówienia Terminy:
1.
Etap I
Opracowanie wstępnych projektów podziału
nieruchomości działek zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Piecki - Migowo obszar
1019 pomiędzy Ul. Piecewską, a Szkołą Podstawową.
2 tygodnie od daty zawarcia
umowy
2.
Etap II
Sporządzenie projektów podziałów w 5 egz. dla każdej z
działek oraz dokumentacji w formie operatów przyjętych
do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego.
5 tygodni od daty
uprawomocnienia się
postanowienia
o zgodności wstępnego projektu
podziału z miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego terenu
3.
Etap III
Wyznaczenie i utrwalenie nowych punktów granicznych w
obecności osoby zainteresowanej według zasad
określonych w przepisach dotyczących rozgraniczania
nieruchomości; złożenie końcowego operatu do
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
5 tygodni od daty
uprawomocnienia
się decyzji zatwierdzających
projekty podziałów.
Do powyższego terminu nie wlicza
się czasu niezbędnego
do wydania materiałów z ODGiK,
przyjęcia i weryfikacji operatów
technicznych do Państwowego
Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego, czasu
niezbędnego do wydania
i uprawomocnienia decyzji o
podziale oraz innych
udokumentowanych zdarzeń, na
które Wykonawca prac
geodezyjnych nie miał wpływu, a
zdarzenia te wpływają na czas
wykonania zleconych prac

Dokument nr: 31/BZP-PU.511.47.2023/AF, BZP-PU/45/2023

Składanie ofert:
Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać
na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 30.03.2023 r.

Wymagania:
Przy sporządzaniu Oferty należy uwzględnić cały zakres zamówienia, określony w Opisie Przedmiotu
Zamówienia (wraz z załącznikami) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz poniższe wytyczne
dotyczące realizacji:
II. RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI:
1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi
i gwarancji.
2. Rękojmia i gwarancja dla wykonanej dokumentacji w ramach danego etapu liczona jest przez okres
24 miesięcy od dnia odbioru danego Etapu.
Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie
wybrana oferta z najniższą ceną.
W ramach postępowania Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi być zgodna
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z Opisem
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza,
do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy
i będzie miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
osoby do kontaktu z Wykonawcami: Anna Potuczko-Żukowska, Pion Planowania i Budżetu, adres e-mail: aleksandra.ratajczyk@gdansk.gda.pl ; Aleksandra Falk, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail: aleksandra.falk@gdansk.gda.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.