Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
244z dziś
5700z ostatnich 7 dni
23942z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Poprawa dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Poprawa dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Opolski
ul. 1 Maja 29
45-068 Opole
powiat: Opole
tel. 77 54 15 171, 77 54 15 110
zamowienia@powiatopolski.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 54 15 171, 7
Termin składania ofert: 2023-03-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
"Realizacja przedsięwzięcia grantowego związanego z poprawą dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami i dysfunkcjami świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Opolu, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz jednostki organizacyjne Powiatu Opolskiego"
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest poprawa dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego ,,Dostępny Powiat Opolski".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dokument nr: OR.042.7.2023.NM-Z

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Opolu, Ul. 1 Maja 29,
45 - 068 Opole w kopertach z następującym oznaczeniem: ,,Poprawa dostępności do usług publicznych Powiat Opolski - ,,Dostępny samorząd". Na kopercie należy
umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
lub
w formie elektronicznej na adres zamowienia@powiatopolski.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 31.03.2023 r. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
Czas realizacji zamówienia - do 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Postanowienia ogólne
Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto.
III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonali należycie co najmniej:
a) dwie usługi w zakresie dostępności architektonicznej (wykonanie
oznaczenia pionowego, pasów uwagi dla osób niewidomych)
o wartości minimum 30 000 zł brutto każda.
oraz
b) dostarczyli bądź wykonali wraz z montażem co najmniej 2 plany tyflograficzne o
rozmiarze A1 o wartości min. 6000 zł każdy.
2.
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy (podmioty i osoby):
1) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
od drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2309) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1520);
3) w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o
których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym oraz dokumentów dołączonych do oferty.
IV.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:
1 kryterium:
CENA - wartość punktowa 90% (1%=1 pkt)
Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru:
C =
najniższa oferowana cena brutto
------------------------------------------------------------------------ x 100 x 90%
cena brutto ocenianej oferty
Cena ma uwzględniać wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy zawarte w zapytaniu
ofertowym.
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Cena jest wynagrodzeniem brutto
ryczałtowym, które nie ulega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu
zamówienia.
2 kryterium:
GWARANCJA - wartość punktowa 10% (1%=1 pkt)
Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru:
gwarancja oferty ocenianej
G = ------------------------------------------------------------------------ x 100 x 10%
gwarancja maksymalna
Minimalny okres gwarancji 24 miesiące maksymalny 60 miesięcy. W przypadku
nie wpisania okresu gwarancji przyjmuje się minimalny okres tj. 24 miesiące.
Całkowita liczba punktów = C + G
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Oferta oraz
oświadczenia składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć podpisem zaufanym,
podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli
oferty do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych.
VI.
Wykaz dokumentów do złożenia:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi - załącznik
nr 1.
2. Do oferty należy załączyć:
2.1 Specyfikację/karty katalogowe oferowanych produktów wraz ze zdjęciami
poglądowymi.
2.2 Wykaz wykonanych usług i dostaw wraz z referencjami/poświadczeniami -
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
2.3 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych -
załącznik nr 3 do formularza ofertowego.
2.4 Pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty, oświadczeń przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę/y uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela.
Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność przez osobę/y
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy bądź upoważnionego przez niego
przedstawiciela.
Opis sposobu oceny ofert
1. Ocenie będą podlegały oferty zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt. VI
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium
określone w pkt IV.
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Treść zmienionego zapytania ofertowego zostanie przesłana drogą mailową.
2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Z wybranym Wykonawcą, Zamawiający podpisze umowę na realizację zadania,
której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia zapytania ofertowego bez zawarcia umowy.
6. Pytania w sprawie niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail: zamowienia@powiatopolski.pl

Uwagi:
IX. Klauzula informacyjna na okoliczność pozyskania danych osobowych od osoby
fizycznej, której dane te dotyczą Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO")
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Opolski z siedzibą w Opolu, ul. 1 Maja 29 w Opolu.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Panią Anetą
Gierłach na adres email: iodo@opoczta.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator
je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO);
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
c) realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub wyraźną zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a)
RODO);
d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana
żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
e) ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d)
RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym administrator
zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów
prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora
w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług
informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych,
pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu
RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim
administrator je od Pani/Pana pozyskał, niezbędny do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi lub realizacji celu, w jakim administrator je od
Pani/Pana pozyskał na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego
zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z
prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
(w szczególności archiwizacja) lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia
i dochodzenia przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed
Pani/Pana roszczeniami wobec administratora.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.
8. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej
przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy prawa.
10. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:
a) wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje
koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej
administratorowi.
W
takim
przypadku
jest
Pani/Pan
zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
b) wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim
przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne
ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym
wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy;
c) warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje,
jest zawarcie umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany
do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy;
d) nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana
pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego
obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora
żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

Kontakt:
7. Osoba do kontaktów w zakresie zapytania ofertowego Natalia Mróz - Złoty -
Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego tel. 77 54 15 110, Jacek
Wrzeciono - Inspektor, tel. 77 54 15 171

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.