Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5132z ostatnich 7 dni
19743z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

ŚWIADCZENIE USŁUG OŚWIETLENIOWYCH

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

ŚWIADCZENIE USŁUG OŚWIETLENIOWYCH

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA TUCHÓW
ul. Rynek 1
33-170 Tuchów
powiat: tarnowski
14 65 25 474
um@tuchow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tuchów
Wadium: ---
Nr telefonu: 14 65 25 474
Termin składania ofert: 2023-04-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ŚWIADCZENIE USŁUG OŚWIETLENIOWYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWYM NA TERENIE GMINY TUCHÓW
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na infrastrukturze oświetleniowej w sposób zapewniający sprawność techniczną zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie wynikającym z Załącznika nr 1 do zaproszenia do negocjacji.
2) Całodobowej obsługi za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych, umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu infrastruktury oświetleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godz. na dobę.
3) Bezzwłocznego podjęcia działań interwencyjnych (zabezpieczających) w sytuacjach wyjątkowych takich jak:
a) kolizja drogowa w wyniku której uszkodzeniu uległa infrastruktura oświetleniowa,
b) stan infrastruktury oświetleniowej stwarzający zagrożenie dla otoczenia,
c) niesprawność fragmentów infrastruktury oświetleniowej stanowiących obszar zasilania stacji transformatorowej SN/0,4 kV,
d) inne przypadki spowodowane np. działaniem żywiołów oraz osób trzecich.
4) Usuwania niesprawności punktów świetlnych w czasie od stwierdzenia przez Wykonawcę lub skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego, liczonym w sposób następujący:
a) 96 godz. w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt,
b) 96 godz. liczone od początku pierwszego dnia powszedniego po dniu ustawowo wolnym od pracy w przypadkach gdy usterka została zgłoszona (wykryta) w dniu poprzedzającym dzień wolny lub w dniu wolnym.
5) Aktualną liczbę punktów świetlnych określać będzie Załącznik nr 3 aktualizowany na podstawie zatwierdzonego przez obie strony protokołu z przyłączenia (bądź odłączenia) opraw oświetlenia drogowego - Załącznik nr 2 bez konieczności podpisywania aneksu.

CPV: 50232100-1

Dokument nr: 2023/BZP 00149024, ZP-271- 5/2023

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Uzasadnienie prawne:
art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne:
Art. 305 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 1-5 i 7-14. Z kolei art. 214 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:
a) technicznych o obiektywnym charakterze.
c.d. w SEKCJI IX - INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TAURON Nowe Technologie S.A.
5.1.2.) Ulica: Plac Powstańców Śląskich 20
5.1.3.) Miejscowość: Wrocław
5.1.4.) Kod pocztowy: 53-314
5.1.5.) Województwo: dolnośląskie
5.1.6.) Kraj: Polska
SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
C.D. SEKCJI III - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
W analizowanej sytuacji występuje następujący stan faktyczny i prawny:
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną;
2) planowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy - przez finansowanie zgodnie z ww. ustawą rozumie się finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania. Gmina zobowiązana jest do zawarcia umowy na świadczenie powyższej usługi zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. Właścicielem sieci i urządzeń oświetlenia drogowego do których podłączone są punkty świetlne jest TAURON Nowe Technologie S.A. Gmina Tuchów na podstawie dotychczasowych doświadczeń i prowadzonych negocjacji z ww. podmiotem w przedmiocie prowadzenia konserwacji punktów świetlnych może jednoznacznie stwierdzić, iż TAURON Nowe Technologie S.A. nie wyrażą zgody na wykonywanie ww. usługi przez obcych wykonawców na swoim majątku. Przyczyny techniczne - nie można oddzielić punktów świetlnych stanowiących własność gminy od sieci i urządzeń przesyłowych stanowiących własność TAURON Nowe Technologie S.A. Szafki oświetleniowe, które sterują oświetleniem znajdują się na stacjach transformatorowych do których dostęp mają wykwalifikowani pracownicy TAURON. Dokonywanie napraw w tym awarii następuje bez konieczności wyłączania energii elektrycznej. Punkty świetlne wymagają stałego dozoru dla uniknięcia porażenia osób trzecich. Istotnym elementem jest również to, iż wykonywanie tej usługi przez obcego wykonawcę wymaga dodatkowych procedur, np. wniosek do TAURON Nowe Technologie S.A. o wyłączenie energii na danym odcinku linii, ponowne zgłoszenie po naprawie, odbiór, itp. Istniejąca sytuacja prawna związana z prawem własności sieci oświetleniowej praktycznie uniemożliwia swobodny dostęp do urządzeń oświetleniowych innym podmiotom, które mogłyby realizować usługę zleconą przez gminę. Każdy inny podmiot niż TAURON Nowe Technologie S.A. chcący realizować usługę musiałby ubiegać się o zgodę właściciela sieci oświetleniowej na wejście na sieć i ponosić dodatkowe koszty. Nadto mogące się pojawić trudności w porozumieniu się z właścicielem sieci utrudniać będą całodobowy nadzór nad siecią oraz w przypadku wystąpienia awarii wydłuży się czas oczekiwania na jej usunięcie. Ze względu zatem na prawo własności sieci oświetleniowej oraz ograniczoną w tych okolicznościach możliwość dostępu do urządzeń własnych, powierzanie konserwacji i ewentualnej odpowiedzialności za szkody zaistniałe w majątku właściciela sieci w okresie wykonywania usług przez wykonawcę wybranego w postępowaniu przetargowym. W związku z powyższym, przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym jest bezcelowe bowiem z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze jedynym podmiotem, który jest w stanie sprawnie, szybko i skutecznie wykonywać czynności eksploatacyjno-konserwacyjne jest właściciel sieci oświetleniowej, tj. TAURON Nowe Technologie S.A. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 214 ust. 1 pkt 1 (przyczyny o obiektywnym charakterze) Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.