Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac geodezyjnych obejmujących opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac geodezyjnych obejmujących opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów geodezyjnych

Data zamieszczenia: 2023-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Borsucza 2
15-569 Białystok
powiat: Białystok
przetargi@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-04-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie prac geodezyjnych obejmujących opracowanie
dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów geodezyjnych
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie w 2023 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej:
Część A: podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania celem nadania na własność osobom fizycznym w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego i finansowane będzie ze środków dotacji,
Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję.
Wykonanie w 2023 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej:
Część B: podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia działek do zwrotu byłym właścicielom, zbycia nieruchomości, uregulowania stanu prawnego nieruchomości z urzędu lub co do której strona wystąpiła z roszczeniami, jak również wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego i finansowane będzie ze środków dotacji,
Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję.
Wykonanie w 2023 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej:
Część C: opracowań geodezyjnych w celu aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie uregulowania stanów prawnych nieruchomości, rozdysponowania nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, bądź innych nieruchomości co do których zajdzie potrzeba uporządkowania zapisów w ewidencji gruntów, wyeliminowania błędnych danych, w tym między innymi dotyczących działek, które powstały w następstwie wykonania prac geodezyjnych oraz scaleniowo - wymiennych i w toku tych prac błędnie ustalono ich stany prawne - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego i finansowane będzie ze środków dotacji,
Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję.
Wykonanie w 2023 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej:
Część D: podziałów geodezyjnych na terenie miasta Białystok, w celu wydzielenia działek do zwrotu byłym właścicielom, uregulowania stanu prawnego nieruchomości z urzędu lub co do której strona wystąpiła z roszczeniami, a wojewoda wyznaczył do prowadzenia sprawy Starostę Powiatu Białostockiego - zamówienie finansowane będzie ze środków dotacji,
Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję.
Wykonanie w 2023 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej:
Część E: podziałów geodezyjnych w celu zbycia lub rozdysponowania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Białostockiego, bądź też uporządkowania zapisów w ewidencji gruntów, w tym między innymi dotyczących działek, które powstały w następstwie wykonania prac geodezyjnych oraz scaleniowo-wymiennych i w toku tych prac błędnie ustalono ich stany prawne oraz dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości drogowych stanowiących w części własność Powiatu Białostockiego, a w części własność gminy lub innej jednostki, a wykazanych w operacie ewidencyjnym jako jedna nieruchomość (średnia długość dzielonej nieruchomości drogowej - ok. 1 km - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego i finansowane będzie ze środków powiatu (w zdecydowanej większości będą to podziały na dwie działki).
Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję.
Wykonanie w 2023 roku prac geodezyjnych obejmujących opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej:
Część F: opracowania dwóch egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej i prawnej wraz z wyznaczeniem punktów granicznych gruntów Skarbu Państwa, przekazywanych w zarząd administracji leśnej - zamówienie obejmuje teren powiatu białostockiego i finansowane będzie ze środków dotacji.
Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję.

CPV: 71355000-1

Dokument nr: 2023/BZP 00151938, OR.272.1.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2d8374b-ca42-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
adresy poczty elektronicznej:
przetargi@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
k.anuszkiewicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
m.drewnowska@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Ofertę należy złożyć korzystając z Platformy e-Zamówienia.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
Złożenie oferty w postępowaniu
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę korzystając z Platformy e-Zamówienia w zakładce ,,Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.
3. Po wybraniu przycisku ,,Złóż ofertę" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag & drop (,,przeciągnij" i ,,upuść") służące do dodawania plików:
-w pierwszym polu (,,Wypełniony formularz oferty") Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,,Formularz ofertowy",
-w drugim polu (,,Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę") wykonawca dodaje uprzednio podpisane pozostałe pliki składane wraz z ofertą.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Ofertę podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy.
7. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem
8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce ,,Oferty/wnioski" używając przycisku ,,Wycofaj ofertę".
11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
12. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-04-04 09:00
Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.